3

Pêtrôs Pơsuaih Pô Rơkâo Da̱n Rơwen

1Hơmâo sa hrơi, Pêtrôs hăng Yôhan đĭ nao pơ sang yang kiăng pioh mông iâu laĭ, anŭn jing ƀơi klâo mông klăm. 2Hlak anŭn, hơmâo sa čô mơnuih rơwen čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi amĭ ñu tơkeng kơ ñu, rĭm hrơi arăng ba pioh ñu ƀơi bah amăng sang yang, jing bah amăng Hiam Rô̆, kiăng kơ gơ̆ rơkâo da̱n mơ̆ng ƀing mơnuih mŭt pơ sang yang anŭn. 3Tơdang ñu ƀuh Pêtrôs hăng Yôhan jĕ či mŭt, ñu rơkâo da̱n prăk mơ̆ng dua ƀing gơ̆. 4Pêtrôs hăng Yôhan lăng pơñen ƀơi ñu hăng laĭ tui anai, “Lăng pơ ƀing gơmơi bĕ!” 5Tui anŭn, pô rơkâo da̱n anŭn lăng kơ ƀing gơ̆, čang rơmang kiăng kơ hơmâo gơnam hơget thâo mơ̆ng ƀing gơñu.
6Giŏng anŭn, Pêtrôs laĭ tui anai, “Prăk mah kâo ƀu hơmâo ôh, samơ̆ hơget gơnam kâo hơmâo, kâo pha brơi kơ ih yơh. Yêsu Krist pô jing Pô Nazaret ră anai či pơsuaih hĭ ih, tui anŭn tơgŭ rơbat bĕ!” 7Pêtrôs mă ƀơi tơngan gah hơnuă pô rơwen anŭn hăng djru gơ̆ tơgŭ đĭ. Ƀơi mông anŭn mơtam, plă̱ tơkai hăng boh kañ gơ̆ kơjăp rơjăng glaĭ. 8Gơ̆ kơdăt đĭ laih anŭn čơdơ̆ng rơbat nao yơh. Giŏng anŭn, gơ̆ mŭt hrŏm hăng ƀing gơñu pơ wăl tơdron sang yang, ñu rơbat jai kơdăt jai, laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai. 9Tơdang abih bang mơnuih ƀuh pô rơwen anŭn rơbat hăng bơni hơơč kơ Ơi Adai, 10ƀing gơñu thâo krăn gơ̆ yơh jing pô juăt dŏ be̱r rơkâo da̱n ƀơi bah amăng sang yang anăn Hiam Rô̆, laih anŭn ƀing gơñu kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă kơ tơlơi bruă hơmâo truh laih kơ gơ̆.

Pêtrôs Pơtô Amăng Wăl Tơdron Sang Yang

11Tơdang pô rơwen suaih anŭn ăt mơak mơai djă̱ tơngan nao hrŏm hăng Pêtrôs hăng Yôhan, abih bang ƀing ană plei hli̱ng hla̱ng đuaĭ nao pơ ƀing gơñu ƀơi adri̱ng anăn Solomôn. 12Tơdang Pêtrôs ƀuh tui anŭn, ñu laĭ kơ ƀing mơnuih lu anŭn tui anai, “Ơ ƀing ană Israel, tơlơi pơsuaih anŭn ƀu či pơkơtuă hĭ ƀing gih ôh! Ƀing gih khŏm anăm lăng ôh pơ ƀing gơmơi kar hăng ƀing gơmơi kơnang kơ tơlơi dưi mơyang gơmơi pô ƀôdah kơ tơlơi hiam klă gơmơi pô yơh ƀing gơmơi dưi ngă brơi kơ pô rơwen anŭn dưi rơbat! 13Ơi Adai, jing Pô Abraham, Isa̱k hăng Yakôb laih anŭn ƀing ơi adon ta pơkŏn kơkuh pơpŭ laih, hơmâo pơư pơang laih ding kơna Ñu Yêsu, jing Pô ƀing gih hơmâo jao lui hĭ laih kiăng kơ arăng pơdjai hĭ Ñu. Laih anŭn ƀing gih hơngah lui hĭ laih Ñu ƀơi anăp khua Pilat wơ̆t tơdah gơ̆ hơmâo khưp kiăng pơklaih hĭ laih Yêsu. 14Ƀing gih hơmâo hơngah lui hĭ laih Yêsu, jing Pô Rơgoh Hiam hăng Tơpă Hơnơ̆ng, laih anŭn hơmâo rơkâo laih kơ Pilat kiăng kơ pŏk brơi sa čô pơdjai mơnuih kơ ƀing gih. 15Ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih Pô phŭn kơ tơlơi hơdip, samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Ñu mơ̆ng mơnuih djai, jing tơlơi truh ƀing ta thâo krăn laih. 16Hăng tơlơi ƀing gơmơi đaŏ kơnang amăng anăn Yêsu, jing Pô ƀing gih ƀuh hăng thâo hơmâo tŭ kơjăp rơjăng laih mơ̆ng Khua Yang. Anŭn jing, yua mơ̆ng tơlơi ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ Yêsu yơh, Khua Yang hơmâo pơsuaih hĭ laih hlo̱m ƀo̱m kơ pô anŭn, tui hăng mơta tơlơi abih bang ƀing gih hơmâo ƀuh laih.
17“Ră anai, Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, kâo thâo ƀing gih hơmâo ngă laih bruă anŭn kơ Yêsu yuakơ ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hlơi Ñu jing, kar hăng ƀing djă̱ akŏ gih ƀu thâo krăn ôh. 18Samơ̆ anŭn yơh jing hiư̆m Ơi Adai hơmâo pơkrĕp truh hĭ laih hơdôm tơlơi Ñu hơmâo laĭ lui hlâo laih mơ̆ng abih bang ƀing pô pơala kiăng laĭ kơ tơlơi Pô Krist Ñu či tŭ tơlơi gleh tơnap. 19Tui anŭn, ƀing gih kơhma̱l sĭt bĕ hăng Ơi Adai, kiăng kơ Ơi Adai dưi pap brơi hlo̱m ƀo̱m tơlơi soh gih laih anŭn Khua Yang či pơphrâo hĭ ƀing gih nanao, 20laih anŭn kiăng kơ Ñu dưi pơkiaŏ rai Krist Yêsu, jing Pô anŭn yơh Ñu hơmâo ruah mă laih brơi kơ ƀing gih. 21Ñu khŏm dŏ pơ adai tơl truh hrơi mông kơ Ơi Adai rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ abih bang tơlơi mơnơ̆ng, tui hăng tơlơi Ñu ƀuăn laih mơ̆ng đưm hlâo adih mơ̆ng ƀing pô pơala rơgoh hiam Ñu. 22Môseh hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Khua Yang Ơi Adai gih či pơkiaŏ pơ ƀing gih sa čô pô pơala hrup hăng kâo mơ̆ng tŏng krah ƀing ană plei gih pô. Ƀing gih khŏm hơmư̆ tui bĕ abih bang tơlơi Ñu pơtô kơ ƀing gih. 23Hlơi pô hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui pô pơala anŭn ôh, Ơi Adai či pơrai hĭ ñu anŭn mơ̆ng tŏng krah ƀing ană plei Ñu yơh.’
24“Sĭt yơh, abih bang ƀing pô pơala čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk pô pơala Samuêl truh pơ tă anai, ăt hơmâo pơhiăp laĭ lui hlâo lu laih mơ̆n kơ khul hrơi anai. 25Laih anŭn ƀing gih jing ƀing ană tơčô ƀing pô pơala anŭn laih anŭn hơmâo tŭ mă laih mơta tơlơi Ơi Adai hơmâo pơjing tơlơi pơgop laih hăng ƀing ơi adon gih. Ơi Adai ƀuăn laih hăng Abraham tui anai, ‘Mơ̆ng Ană Tơčô ih yơh, Kâo či bơni hiam kơ abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai.’ 26Hơnŭn yơh, tơdang Ơi Adai pơkiaŏ nao laih Ding Kơna Ñu, Ñu pơkiaŏ laih Gơ̆ nao pơ ƀing gih, blung hlâo kiăng kơ bơni hiam kơ ƀing gih hăng tơlơi ngă kơ rĭm čô amăng ƀing gih kiăng kơ pơdơi lui hĭ tơlơi ngă soh sat gih.”