4

Hội đồng Quốc gia

1-3Phê-rơ và Giăng đang nói chuyện với dân chúng, thình lình các thầy tế lễ, viên chỉ huy đội tuần cảnh Đền thờ và các thầy Sa-đức xông vào bắt hai ông. Họ hết sức bực mình vì Phê-rơ và Giăng dạy dỗ dân chúng và truyền giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Lúc ấy trời đã tối nên họ đem hai ông giam tạm trong lao xá một đêm. 4Tuy nhiên, nhiều người tin Chúa khi nghe lời truyền giảng, số tín hữu tăng lên đến 5.000.
5Qua ngày sau, Hội đồng Quốc gia họp tại Giê-ru-sa-lem. 6Có cả An-ne, thầy Tế lễ tối cao, Cai-phe, Giô-an, Á-lịch-sơn và những nhân vật khác trong gia tộc An-ne. 7Phê-rơ và Giăng bị giải đến tra vấn: “Các anh nhờ quyền lực nào chữa bệnh? Các anh nhân danh ai?” 8Phê-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, giải đáp: “Thưa các nhà lãnh đạo và các trưởng lão, 9hôm nay chúng tôi bị bắt vì làm phúc cho một người tàn tật và bị tra hỏi về cách chữa lành người què. 10Xin quý vị và toàn thể nhân dân lưu ý, đây là nhờ danh Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét. Quý vị đã xử tử Chúa trên cây thập tự nhưng Thượng-Đế đã cho Chúa sống lại. Nhờ Chúa Giê-xu, người què này được lành mạnh và đứng trước mặt quý vị. 11Chúa là Tảng đá bị quý vị loại bỏ, nhưng đã trở thành Tảng đá móng. 12Ngoài Chúa Giê-xu, không ai có quyền năng cứu rỗi loài người, vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được cứu rỗi.”
13Thấy Phê-rơ và Giăng rất can đảm dù ít học, mọi người đều ngạc nhiên. Họ cũng nhận ra hai ông đã từng sống với Chúa Giê-xu. 14Nhưng thấy người què đã được chữa lành đứng cạnh hai ông, họ không biết đối xử thế nào, 15nên ra lệnh đem hai ông ra khỏi phòng họp. Hội đồng bắt đầu thảo luận: 16“Chúng ta phải xử hai người này thế nào? Thật họ đã làm một phép lạ hiển nhiên, cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ, chúng ta không thể nào chối cãi. 17Nhưng muốn phong trào này khỏi lan rộng trong nhân dân, chúng ta phải hăm dọa, không cho họ truyền bá danh Giê-xu nữa!”
18Họ đòi hai ông vào và ra lệnh cấm giảng dạy danh Giê-xu. 19Nhưng Phê-rơ và Giăng trả lời: “Trước mặt Thượng Đế, chúng tôi nên vâng lời quý vị hay vâng lời Thượng Đế? Điều nào phải quấy xin quý vị vui lòng thẩm định. 20Vì chúng tôi không thể ngưng nói những điều chúng tôi đã nghe thấy.”
21,22Sau khi hăm dọa lần nữa, họ thả hai ông ra vì sợ nhân dân. Họ không biết phải trừng phạt thế nào vì nhân dân đều ca tụng Thượng Đế về việc người què trên 40 tuổi được chữa lành.

Hội thánh đồng tâm cầu nguyện

23Vừa được thả ra, Phê-rơ và Giăng liền trở về với anh em tín hữu, kể lại những lời hăm dọa của Hội đồng Quốc gia Do-thái. 24Nghe xong, mọi người đồng lòng cầu xin Thượng Đế: “Lạy Chúa, chính Chúa đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. 25Thánh Linh Chúa đã phán qua môi miệng Đa-vít, tổ tiên chúng con và là đầy tớ Ngài:
Tại sao các quốc gia cuồng giận Các dân tộc âm mưu vô ích
26Các vua trên thế giới nổi dậy Các nhà cầm quyền liên minh Chống lại Thượng Đế và Chúa Cứu Thế của Ngài?’
27“Thật thế, trong thành phố này, Hê-rốt, Phi-lát, người La-mã và dân Do-thái cấu kết nhau chống lại Đầy tớ Thánh của Ngài là Giê-xu, Chúa Cứu Thế, 28nhưng vô tình họ đã thực hiện chương trình của Ngài. 29Lạy Chúa, xin Ngài ghi nhớ lời người đe dọa và xin cho các đầy tớ Chúa đủ can đảm công bố lời Chúa. 30Xin Chúa đưa tay chữa bệnh, thực hiện phép lạ và việc quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu, Đầy tớ Thánh của Ngài!” 31Khi cầu nguyện xong, phòng họp rúng chuyển, mọi người đều đầy tràn Thánh Linh và can đảm công bố đạo Chúa.

Chia cơm xẻ áo

32Số tín hữu đông đảo ấy đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. 33Các sứ đồ đầy dẫy quyền năng, truyền giảng sự sống lại của Chúa Giê-xu và được mọi người quý mến. 34Không một tín hữu nào túng thiếu vì nhiều người bán nhà cửa, ruộng đất 35và trao tiền cho các sứ đồ phân phối cho tín hữu tùy theo nhu cầu mỗi người.
36Giô-sép — thuộc chi tộc Lê-vi, quê ở đảo Síp, được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba (nghĩa là “Con trai sự an ủi”) — 37bán ruộng đất, rồi trao tiền cho các sứ đồ.