4

Cov thawj nug Petu hab Yauhaa

1Thaus ob tug tseed qha cov tuabneeg hov cov pov thawj hab tug kws ua thawj saib lub tuam tsev hab cov Xantukai txawm tuaj rua ntawm ob tug. 2Puab tsw txaus sab tsua qhov kws ob tug qha hab tshaaj tawm tas muaj kev sawv huv qhov tuag rov lug huv Yexu. 3Puab txhad nteg ob tug coj moog kaw ib mos kaaj ntug rua huv tsev lojfaaj vem yog tsaus ntuj lawm. 4Cov tuabneeg kws nov ob tug tej lug hov muaj ntau leej ntseeg. Cov txwvneej huvsw kws ntseeg kwvlaam tswb txheeb leej.
5Thaus taagkig cov kws ua thawj hab cov kev txwj quas laug hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai txawm tuaj sablaaj ua ke rua huv Yeluxalee, 6nrug Ana kws yog tug tuam pov thawj hlub hab Khayafa hab Yauhaa hab Alexaantaw hab txhua tug kws yog tug tuam pov thawj hlub le caaj ceg. 7Thaus puab coj Petu hab Yauhaa lug sawv ntsug taab meeg, puab nug ob tug tas, “Meb swv leejtwg le fwjchim hab swv leejtwg lub npe ua tej num nuav?” 8Thaus hov Petu muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv puv npo, nwg txawm has rua puab tas, “Mej cov thawj kws kaav cov pejxeem hab mej cov kev txwj quas laug, 9yog nub nua mej tshuaj saib ib ob leeg rua qhov zoo kws ib tau ua rua ib tug tuabneeg ceg tawv hab nug tas ua le caag khu tau nwg zoo lawm, 10mas mej suavdawg hab cov Yixayee suavdawg ca le paub tas tub yog vem Yexu Kheto kws yog tuabneeg Naxale lub npe kws mej muab teem rua sau tug khaublig ntoo hab Vaajtswv tsaa sawv huv qhov tuag rov lug, mas tug yawm kws sawv ntawm mej xubndag nuav txhad zoo hlo. 11Yexu yog
  “ ‘lub pob zeb kws cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  tub rov muab lug teeb ua lub thawj
   rua ntawm kaum tsev lawm.’
12Huv lwm tug yeej tsw muaj kev dim hlo le, tsua qhov thoob plawg huv qaab ntuj nuav tsw muaj dua ib lub npe kws pub rua tuabneeg swv cawm peb dim.”
13Thaus puab pum Petu hab Yauhaa muaj sab tuab hab paub tas ob tug tsw tau kawm ntawv tsuas zoo le luas tej xwb, puab xaav tsw thoob, hab ncu tau tas ob tug txeev nrug Yexu nyob. 14Tassws vem puab pum tug yawm kws zoo hov sawv ntsug ntawm ob tug ib saab, puab txhad tsw muaj lug caam hlo le lawm. 15Thaus puab has kuas ob tug tawm ntawm cov thawj lub rooj sablaaj lawm, puab txawm sablaaj tas, 16“Peb yuav ua le caag rua ob tug nuav? Tsua qhov ob tug tau ua ib yaam txujci tseem ceeb rua txhua tug kws nyob huv Yeluxalee paub tseeb, mas peb tsw leeg paub kuj tsw tau le. 17Peb ca le txwv ob tug kuas tsw xob has daabtsw huv lub npe nuav sub zaaj nuav txhad tsw nchaa heev quas zug moog rua huv cov pejxeem.” 18Puab txhad hu ob tug lug hab txwv kuas ob tug tsw xob has lossws qha huv Yexu lub npe hlo le lawm. 19Tassws Petu hab Yauhaa teb puab tas, “Mej swm xaav saib, nyob ntawm Vaajtswv xubndag tswm nyog noog mej has zoo dua le noog Vaajtswv has lov? 20Tsua qhov peb tseg tsw tau qhov kws has txug tej kws peb pum hab tej kws peb nov.” 21Thaus puab rov txwv tawv tawv dua tes txawm tso ob tug moog. Puab nrhav tsw tau txem rua ob tug vem puab ntshai cov pejxeem, tsua qhov txhua tug qhuas Vaajtswv vem yog tej xwm txheej kws tshwm lug hov. 22Tug kws mob zoo ntawm txujci tseem ceeb hov noob nyoog plaub caug tawm xyoo lawm.

Cov ntseeg thov kuas muaj sab tuab

23Thaus tso Petu hab Yauhaa lawm, ob tug txawm moog rua huv cov ntseeg hab pav txhua yaam kws cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug has rua ob tug. 24Thaus puab nov lawm puab txawm koom ib lub sab tsaa suab thov Vaajtswv has tas, “Au tug Tswv, koj tswm lub ntuj hab lub nplajteb hab dej havtxwv hab txhua yaam kws muaj nyob huv. 25Koj kuas Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv swv peb yawm koob Tavi kws yog koj tug qhev lub qhov ncauj has tas,
  “ ‘Vem le caag lwm haiv tuabneeg
   yuav npau tawg heev,
   hab tej tuabneeg ntaus tswvyim phem qhuav qhuav?
  26Tej vaajntxwv huv lub nplajteb kuj sawv twv,
   cov kws ua thawj tuaj txoos ua ke
   tawm tsaam tug Tswv hab nwg tug Kheto.’
27Qhov tseeb huv lub nroog nuav Helauj hab Phauthi‑au Philaj hab lwm haiv tuabneeg hab cov Yixayee tuaj txoos ua ke tawm tsaam Yexu kws yog koj tug qhev kws dawb huv hab koj tsaa ca lawd, 28sub puab txhad ua txhua yaam lawv le koj txhais teg hab koj lub sab tub teem tseg lawd. 29Au tug Tswv, nwgnuav thov koj tsaa muag saib qhov kws puab hem, hab thov pub koj cov tub qhe muaj sab tuab has koj tej lug, 30rua lub swjhawm kws koj cev koj txhais teg khu mob hab ua kuas tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj tshwm lug huv Yexu kws yog koj tug tub qhe dawb huv lub npe.” 31Thaus puab thov taag, lub chaw kws puab tuaj txoos ua ke hov txawm ua zug quas kais, mas puab puv npo Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab puab muaj sab tuab has Vaajtswv tej lug.

Muab txhua yaam ua suavdawg le

32Cov kws lug ntseeg hov koom ua ib lub sab. Tsw muaj leejtwg yuav has tas nwg tej hov txhua chaw yog nwg le xwb, tassws puab muab txhua yaam ua suavdawg le. 33Cov tubkhai has lug muaj fwjchim luj kawg ua timkhawv txug qhov kws tug Tswv Yexu caj sawv rov lug, hab Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim puab txhua tug. 34Mas puab cov tsw muaj ib tug tu ncua ib yaam daabtsw, tsua qhov txhua tug kws muaj laj teb hab vaaj tse kuj muab muag hab coj tej nyaj kws muag tau ntawd 35tuaj tso rua ntawm cov tubkhai kwtaw, mas muab faib rua txhua tug lawv le kws cheem tsum. 36Yauxej kws cov tubkhai hu tas Npananpa (kws txhais has tas, tug tub kws txhawb sab) yog ib tug Levi kws yog tuabneeg Xaipla, 37nwg muaj ib daim teb, nwg muab muag hab coj cov nqe teb hov tuaj tso rua ntawm cov tubkhai kwtaw.