7

Ê-tiên giảng Thánh kinh

1Thầy Tế lễ tối cao hỏi Ê-tiên: “Lời tố cáo đó đúng không?” 2Ê-tiên đáp: “Thưa các vị lãnh đạo, xin nghe tôi trình bày. Thượng Đế vinh quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn ở vùng Lưỡng hà, chưa dời đến Cha-ran. 3Thượng Đế bảo: ‘Hãy rời bỏ quê hương, thân tộc và đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho.' 4Áp-ra-ham ra khỏi xứ Canh-đê và định cư tại Cha-ran. Sau khi thân phụ ông qua đời, Thượng Đế đem ông đến đất nước này. 5Chúa không cho ông sản nghiệp gì trong xứ, dù chỉ một tấc đất cũng không. Nhưng Ngài hứa sẽ ban cả xứ cho ông và hậu tự làm sản nghiệp, dù lúc ấy ông chưa có con. 6Chúa báo trước: ‘Dòng dõi con sẽ kiều ngụ nơi đất khách, làm nô lệ và bị ngược đãi trong 400 năm.’ 7Thượng Đế cũng hứa: ‘Chính Ta sẽ phạt dân tộc áp bức họ, rồi họ sẽ ra đi, và đến thờ phượng Ta tại nơi này.’ 8Thượng Đé lập giao ước với Áp-ra-ham, dùng lễ cắt bì làm dấu hiệu. Vì thế khi sinh Y-sác được tám ngày, Áp-ra-ham làm lễ cắt bì cho con. Y-sác sinh Gia-cốp, Gia-cốp sinh mười hai trưởng tộc.
9“Các trưởng tộc ghen ghét Giô-sép, nên bán ông làm nô lệ; ông bị đưa xuống Ai-cập. Nhưng Thượng Đế ở với ông, 10và giải cứu ông khỏi mọi khốn khổ. Chúa cho ông khôn ngoan lỗi lạc, đến nỗi ông được vua Ai-cập trọng đãi và phong chức tể tướng, thống lĩnh cả hoàng gia. 11Lúc ấy, nạn đói lan tràn khắp Ai-cập và Ca-na-an, mọi người khốn khổ, tổ phụ chúng ta hết sạch lương thực. 12Gia-cốp nghe bên Ai-cập bán lúa, liền sai các con đi mua. 13Khi họ đến Ai-cập lần thứ hai, Giô-sép tiết lộ danh tính mình cho các anh em, và vua Ai-cập quen biết gia đình Giô-sép. 14Giô-sép sai rước cha và gia đình họ hàng xuống Ai-cập, tất cả là 75 người. 15Vậy, Gia-cốp qua xứ Ai-cập rồi từ trần. Các trưởng tộc cũng lần lượt qua đời. 16Hài cốt họ được dời về Si-chem và cải táng tại nghĩa địa mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, tại Si-chem.
17“Sắp đến thời kỳ Thượng Đế thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham, dân Y-sơ-ra-ên gia tăng nhanh chóng ở Ai-cập. 18Nhưng một vua mới lên ngôi, không còn nhớ đến công lao Giô-sép. 19Vua đã quỷ quyệt lợi dụng giống nòi ta, ngược đãi áp bức tổ tiên ta, bắt họ vứt bỏ trẻ sơ sinh không cho đứa nào sống sót. 20Lúc ấy Mai-sen ra đời; em bé kháu khỉnh ấy chỉ được nuôi dưỡng ba tháng tại nhà cha. 21Khi bị bỏ xuống sông, Mai-sen được công chúa Ai-cập vớt về nuôi dưỡng như con. 22Mai-sen được học hỏi, hấp thụ kiến thức, văn hóa Ai-cập, lại có tài ăn nói hoạt bát, hành động khôn ngoan. 23Được bốn mươi tuổi, Mai-sen nóng lòng muốn đi thăm viếng đồng bào. 24Thấy một đồng bào mình bị hành hạ, Mai-sen liền bênh vực, đánh chết người Ai-cập để trả thù. 25Mai-sen đinh ninh đồng bào biết Chúa dùng mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. 26Hôm sau, Mai-sen bắt gặp hai đồng bào đánh nhau. Ông cố gắng hòa giải: ‘Này các anh! Đồng bào ruột thịt với nhau, sao nỡ làm hại nhau?’ 27Nhưng kẻ ngược đãi anh em xô Mai-sen ra, sừng sộ hỏi: ‘Ai cử anh cai trị và xét xử chúng tôi? 28Hay anh muốn giết tôi như anh thủ tiêu người Ai-cập hôm qua sao?’ 29Nghe lời tố cáo, Mai-sen liền trốn đi kiều ngụ trong xứ Ma-đi-an. Tại đây ông sinh được hai con trai.
30“Bốn mươi năm sau, một thiên sứ xuất hiện gặp Mai-sen trong sa mạc, cạnh núi Si-nai, giữa một bụi gai đang bốc cháy. 31Mai-sen trông thấy ngạc nhiên, bước lại gần nhìn cho rõ, liền nghe tiếng Chúa dạy: 32‘Ta là Thượng Đế của tổ phụ con, Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.’ Mai-sen run sợ, chẳng dám nhìn lên. 33Nhưng Thượng Đế bảo: ‘Con cởi dép ra, vì nơi con đứng là đất thánh. 34Ta đã thấy nỗi gian khổ của dân Ta ở Ai-cập, đã nghe tiếng than van, nên Ta xuống giải cứu họ. Lại đây! Ta sẽ sai con sang Ai-cập.’
35“Mai-sen là người đã bị đồng bào khước từ: ‘Ai cử anh cai trị và xét xử chúng tôi?’ lại được Thượng Đế sai đi lãnh đạo và giải phóng dân tộc khi ông gặp thiên sứ trong bụi gai. 36Chính Mai-sen đã hướng dẫn họ ra khỏi Ai-cập, thực hiện nhiều phép lạ và việc diệu kỳ tại xứ Ai-cập, trên Hồng hải, trong sa mạc suốt bốn mươi năm. 37Chính Mai-sen đã nói với dân Y-sơ-ra-ên: ‘Từ giữa nhân dân, Thượng Đế sẽ dấy lên một nhà tiên tri như tôi.’ 38Mai-sen là người dự hội nghị nhân dân giữa sa mạc với tổ tiên ta và vị thiên sứ đã nói chuyện với ông trên núi Si-nai. Mai-sen nhận lãnh Lời Hằng Sống để lưu truyền cho đồng bào. 39Nhưng tổ tiên ta không vâng phục, khước từ ông và muốn trở về Ai-cập. 40Họ yêu cầu A-rôn: ‘Xin chế tạo thần linh để dìu dắt chúng tôi, vì không biết việc gì đã xảy đến cho Mai-sen, người đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập.’ 41Họ liền đúc tượng bò con, dâng sinh tế cho thần tượng và ăn mừng. 42Nhưng Thượng Đế lìa bỏ họ, để mặc cho họ thờ phượng tinh tú, như đã chép trong sách tiên tri: ‘Này, Y-sơ-ra-ên! Phải chăng các ngươi đã dâng sinh tế cùng lễ vật cho Ta suốt bốn mươi năm trong sa mạc? 43Các ngươi cũng khiêng theo đền thờ thần Mô-lóc và ngôi sao thần Rom-pha, là những thần tượng các ngươi chế tạo. Ta sẽ lưu đày các ngươi qua bên kia xứ Ba-by-luân.’
44“Tổ tiên ta đã dựng Đền tạm trong sa mạc đúng theo kiểu mẫu Chúa truyền bảo Mai-sen. 45Thế hệ sau tiếp nhận Đền tạm ấy, rồi theo Giô-suê dời Đền tạm vào Đất hứa. Họ dựng Đền tạm tại đây cho đến đời vua Đa-vít. 46Đa-vít được đẹp lòng Chúa, nên xin lập Đền thờ cho Thượng Đế của Gia-cốp. 47Nhưng Sa-lô-môn mới là người xây cất Đền thờ cho Chúa. 48Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ở trong Đền thờ do tay người, như lời tiên tri:
49‘Chúa dạy: Trời là ngai Ta,
Đất là bệ chân Ta.
Thượng Đế hỏi: Các con sẽ cất nhà gì cho Ta?
50Chẳng phải chính tay Ta đã sáng tạo trời đất sao?’
51“Các ông là những người ngoan cố, lòng chai tai nặng! Các ông luôn luôn chống đối Thánh Linh! Các ông hành động giống hệt tổ tiên mình. 52Có nhà tiên tri nào mà tổ tiên các ông chẳng khủng bố? Ngày xưa, họ giết những người báo trước sự xuất hiện của Đấng Công Chính. Ngày nay, các ông lại phản bội và sát hại Ngài. 53Các ông đã nhận lãnh luật pháp do thiên sứ ban hành, nhưng chẳng bao giờ vâng giữ.”

Ê-tiên bị thảm sát

54Nghe đến đây, các cấp lãnh đạo Do-thái vô cùng giận dữ. Họ nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Ê-tiên.
55Nhưng Ê-tiên đầy dẫy Thánh Linh, ngước mặt nhìn lên trời, thấy vinh quang Thượng Đế và Chúa Giê-xu đứng bên phải Thượng Đế. 56Ê-tiên nói: “Kìa, tôi thấy bầu trời mở rộng và Chúa Giê-xu đang đứng bên phải Thượng Đế.” 57Nhưng họ gào thét, bịt tai, cùng xông vào bắt Ê-tiên. 58Họ đẩy ông ra ngoài thành rồi ném đá giết ông. Các nhân chứng cởi áo dài đặt dưới chân một thanh niên tên là Sau-lơ. 59Đang khi bị ném đá tới tấp, Ê-tiên cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp nhận linh hồn con!” 60Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ!” Vừa dứt lời, ông tắt thở.