7

Satien Nsũar Loah

1Chơ án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ blớh Satien neq: “Máh ŏ́c alới pai ki, lứq ma tỡ bữn?”
2Satien ta‑ỡi loah neq: “Nheq tữh sễm ai cũn anhi ơi! Sễq anhia tamứng santoiq cứq ruaih loah. Yiang Sursĩ hái bữn chớc ang‑ữr clữi nheq tễ yiang canŏ́h; án khoiq toâq atỡng achúc achiac hái A-praham tễ mbŏ́q. Bo ki A-praham noâng ỡt tâng cruang Mê-sapô-tamia; án tỡ yũah pỡq chu cruang Haran. 3Yiang Sursĩ ớn A-praham neq: ‘Mới loŏh tễ cruang mới, cớp táh nheq máh sễm ai mới. Chơ mới pỡq ỡt pỡ cruang cứq sadoi yỗn mới ỡt.’ 4Ngkíq A-praham loŏh tễ cruang Caldê, chơ án pỡq ỡt pỡ cruang Haran ễn. Ma tữ mpoaq án cuchĩt, Yiang Sursĩ dững án pỡq ỡt tâng cruang hái ỡt sanua. 5Yiang Sursĩ tỡ yũah yỗn A-praham ndỡm cutễq nâi. Ma Yiang Sursĩ ữq cớp A-praham cớp tŏ́ng toiq án la nỡ‑ra alới bữn ndỡm nheq cruang nâi toau toâq dỡi chễ cho. Ma bo Yiang Sursĩ pai ngkíq chóq A-praham, A-praham tỡ yũah bữn con. 6Cớp Yiang Sursĩ atỡng A-praham ễn neq: ‘Nỡ‑ra tŏ́ng toiq mới cóq ỡt tâng cruang ca alới tỡ bữn ndỡm. Tâng cruang ki alới cỡt sũl nheq pỗn culám cumo, cớp cũai ndỡm alới, táq alới túh coat lứq. 7Ma ntun ễn, cứq culáh dỡq chóq cũai tâng cruang ca yỗn chễ cho mới cỡt sũl. Moâm ki chễ cho mới bữn loŏh tễ cruang ki, chơ bữn sang toam cứq pỡ ntốq nâi.’ 8Chơ Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp A-praham, cớp án ớn A-praham táq rit cứt yỗn con samiang. Rit nâi la tếc án pruam cớp Yiang Sursĩ. Tữ A-praham bữn con samiang, án amứh con ki I-sac. Catâm tangái tacual noap tễ canỡt con ki, A-praham táq rit cứt yỗn I-sac, con án. Machớng ki tê I-sac táq tếc yỗn Yacốp, con án. Cớp Yacốp táq tếc nâi yỗn máh con samiang án. Yacốp bữn muoi chít la bar náq con samiang. Alới ki la achúc achiac hái tễ mbŏ́q.
9“Bữn manoaq tễ máh achúc achiac hái con Yacốp, ramứh Yô-sep. Máh ai Yô-sep ũan án. Ngkíq alới chếq án. Chơ cũai tễ cruang Ê-yip-tô dững án cỡt sũl pỡ cruang alới. Ma Yiang Sursĩ ỡt níc cớp Yô-sep. 10Ngkíq Yiang Sursĩ chuai Yô-sep yỗn vớt tễ máh ŏ́c túh coat noau ễ táq án. Cớp Yiang Sursĩ táq tâng mứt pahỡm puo cruang Ê-yip-tô sâng ayooq lứq Yô-sep. Cớp Yiang Sursĩ yỗn Yô-sep cỡt rangoaiq lứq. Ngkíq puo tâng cruang Ê-yip-tô chóh Yô-sep cỡt sốt tâng cruang ki, cớp cỡt sốt dếh tâng dống puo hỡ. 11Bo ki bữn sa‑ữi cumo ŏ́q crơng sana tâng cruang Ê-yip-tô cớp cruang Cana-an, tỡ bữn crơng sana ntrớu tháng. Máh cũai tâng cruang ki tỗiq bap lứq. Cớp achúc achiac hái tễ mbŏ́q ruroah chuaq crơng sana, ma tỡ bữn bữn. 12Tữ Yacốp sâng noau pai cruang Ê-yip-tô bữn crơng sana, ngkíq án ớn con samiang án, la máh achúc achiac hái tễ mbŏ́q, pỡq chu cruang Ê-yip-tô trỗ dâu lứq. 13Toâq alới pỡq trỗ ntun ễn, Yô-sep yỗn alới dáng án la sễm ai alới. Cớp Yô-sep amóh sễm ai án cớp puo tâng cruang Ê-yip-tô. 14Ngkíq Yô-sep patâp Yacốp, mpoaq án, yỗn nheq sâu án pỡq ỡt cớp án tâng cruang Ê-yip-tô. Nheq tữh cũai tâng sâu án la tapul chít la sỡng náq. 15Chơ Yacốp toâq ỡt tâng cruang Ê-yip-tô. Án cớp máh achúc achiac hái tễ mbŏ́q ỡt loâng tâng cruang ki toau sốt dỡi alới. 16Vớt ki noau dững achu loah cumuiq alới pỡ vil Se-kem, cớp chóq tâng ping tâng cưp A-praham khoiq chỡng tễ máh con samiang Hamor.
17“Khoiq cheq toâq tangái Yiang Sursĩ ễ táq ranáq máh án khoiq ữq cớp A-praham tễ nhũang, chơ tŏ́ng toiq hái cỡt rứh clứng lứq tâng cruang Ê-yip-tô. 18Chơ bữn manoaq pláih cỡt puo tâng cruang Ê-yip-tô, ma tỡ bữn dáng ntrớu tễ Yô-sep. 19Puo nâi dững túh coat lứq máh achúc achiac hái tễ mbŏ́q. Án ễp padâm cũai mbỡiq sễt con samiang cóq pỡq phỗt tâng arưih. Puo nâi ễq yỗn tŏ́ng toiq achúc achiac hái cỡt pứt nheq. 20Tâng tangái túh coat ki, mpiq Môi-se canỡt Môi-se. Yiang Sursĩ bũi lứq cớp Môi-se. Mpiq mpoaq án rabán án tâng dống nheq pái casâi. 21Tữ alới tỡ têq cutooq noâng, alới dững phỗt Môi-se pỡ dỡq, alới chóq tâng ra‑áu cớt. Ma bữn con mansễm puo ramóh; chơ án ĩt táq con án. 22Ngkíq Môi-se bữn rien nheq máh ngê rangoaiq tễ cũai Ê-yip-tô. Chơ parnai án pai la blễng lứq, cớp ranáq án táq la khễuq lứq.
23“Tữ Môi-se toâr, anhúq án khoiq pỗn chít cumo, án yoc ễ pỡq sa‑óh sễm ai sễm ỡi án cũai I-sarel. 24Bo Môi-se pỡq sa‑óh, án ramóh manoaq cũai Ê-yip-tô toân manoaq cũai I-sarel. Môi-se sâng ayooq táq cũai I-sarel ki cớp yoc ễ chuai án. Chơ Môi-se cachĩt cũai Ê-yip-tô ki. 25Môi-se chanchớm cũai I-sarel dáng Yiang Sursĩ yỗn án rachuai máh cũai I-sarel. Ma cũai I-sarel tỡ bữn dáng tễ ŏ́c nâi. 26Tangái parnỡ ễn, Môi-se ramóh bar náq cũai I-sarel carchĩt. Môi-se sưoq alới tỡ yỗn alới carchĩt noâng. Án atỡng alới neq: ‘Anhia la lứq sễm ai. Nŏ́q anhia manoaq nhôp manoaq, cớp manoaq táq manoaq?’ 27Ma án ca toân yớu, án cutớl Môi-se cớp pai neq: ‘Noau chóh mới cỡt sốt cớp parchĩn hếq? 28Mới yoc ễ cachĩt cứq machớng mới khoiq cachĩt cũai Ê-yip-tô tangái mahái tỡ?’ 29Tữ Môi-se sâng santoiq ki, án ngcŏh lứq. Chơ án lúh tễ cruang Ê-yip-tô pỡq ỡt tâng cruang Madian ễn. Tâng cruang ki án amia bar lám con samiang.
30“Nheq pỗn chít cumo Môi-se ỡt tâng ntốq aiq cheq cóh Si-nai. Vớt ki bữn manoaq ranễng Yiang Sursĩ sapáh yỗn Môi-se hữm ũih blữ tâng prul rambũ. 31Tữ Môi-se hữm ũih, án sâng dớt lứq. Chơ toâq án pỡq cheq ễ nhêng samoât lứq rambũ ki, án sâng sưong Yiang Sursĩ atỡng án neq: 32‘Cứq la Yiang Sursĩ achúc achiac anhia A-praham sang, I-sac sang, cớp Yacốp sang.’ Chơ Môi-se cangcoaih ngcŏh lứq, cớp án tỡ khớn nhêng noâng chu ũih ki. 33Chơ Yiang Sursĩ atỡng án neq: ‘Mới pũot chíq cỡp tễ ayững mới. Ntốq cutễq mới tayứng nâi la ntốq miar khong Yiang Sursĩ. 34Lứq cứq khoiq hữm chơ máh cũai proai cứq chĩuq sa‑ữi ramứh túh arức tâng cruang Ê-yip-tô. Cứq khoiq sâng chơ máh cũai cứq cuclỗiq cucling. Ngkíq cứq sễng pỡ nâi yoc ễ chuai amoong alới. Ma sanua cứq ớn mới píh chu loah pỡ cruang Ê-yip-tô.’
35“Tễ nhũang, Môi-se yoc ễ chuai tê tỗp I-sarel, ma alới tỡ ễq án chuai. Cớp alới pai neq: ‘Noau chóh mới cỡt sốt cớp parchĩn hếq?’ Ma ranễng Yiang Sursĩ ca ỡt tâng rambũ ũih blữ ki atỡng Môi-se yỗn dáng samoât lứq, la Yiang Sursĩ toâp rưoh Môi-se yỗn cỡt sốt tỗp I-sarel cớp chuai amoong alới. 36Ngkíq Môi-se dững aloŏh tỗp I-sarel tễ cruang Ê-yip-tô. Án táq máh ranáq salễh lứq tâng cruang Ê-yip-tô cớp bo án chuai alới yang dỡq mưt Cusâu. Vớt ki, alới toâq pỡ ntốq aiq; cớp alới ỡt ngki pỗn chít cumo. 37Môi-se atỡng tỗp I-sarel neq: ‘Nỡ‑ra Yiang Sursĩ ớn manoaq tễ tỗp anhia atỡng tang bỗq án machớng cứq tê.’ 38Môi-se ỡt cớp tỗp achúc achiac hái cũai I-sarel tễ mbŏ́q tâng ntốq aiq, cớp cutỗ án toâp táq ntỡng cớp ranễng Yiang Sursĩ tâng cóh Si-nai. Bo ki án roap parnai ca têq yỗn tamoong tễ Yiang Sursĩ, chơ án atỡng loah yỗn hái dáng.
39“Ma achúc achiac hái tỡ bữn trĩh parnai ki. Alới yoc ễ táh chíq Môi-se, cớp alới yoc ễ chu loah pỡ cruang Ê-yip-tô. 40Bo Môi-se noâng ỡt tâng cóh Si-nai, achúc achiac hái ớn Arôn neq: ‘Sễq mới táq rup yiang dŏq ayông hái. Yuaq tỡ dáng ŏ́c ntrớu khoiq toâq pỡ Môi-se, la cũai dững aloŏh hái tễ cruang Ê-yip-tô.’ 41Ngkíq alới táq muoi lám rup ntroŏq con. Chơ alới tutoŏng sang rup ki. Alới cha cớp lơiq bũi. Alới ỡn chỡ bữn rup alới tooc bữm. 42Ngkíq Yiang Sursĩ calỡih chíq alới, dŏq alới tíng sang moat mandang, rliang casâi, cớp máh mantỗr. Alới ngin ramứh ki la yiang alới. Ma máh ramứh ki Yiang Sursĩ atỡng tâng tâm saráq cũai tang bỗq tễ mbŏ́q, neq:
  ‘Tỗp I-sarel ơi! Bo anhia ỡt tâng ntốq aiq pỗn chít cumo,
   cứq tỡ bữn ớn anhia dững crơng chiau sang yỗn cứq.
  43Lứq anhia clễu dống aroâiq yiang Mô-lêc.
   Cớp anhia clễu rup mantỗr, táq tếc anhia sang yiang Rê-phan.
  Acán ntrớu anhia sâng yoc ễ sang, ki anhia táq rup aki.
Cỗ ŏ́c ki, cứq chiau anhia yỗn noau dững chu cruang Ba-bulôn.’”
44Satien pai ễn neq: “Bo achúc achiac hái ỡt tâng ntốq aiq, alới pruam dững muoi lám Dống Sang Aroâiq dŏq sang toam Yiang Sursĩ. Dống sang ki alới táq puai ariang Yiang Sursĩ khoiq atỡng alới na Môi-se, cớp ariang Yiang Sursĩ khoiq sapáh yỗn Môi-se hữm. 45Achúc achiac hái tễ mbŏ́q yỗn dỡi con alới bữn ndỡm tê Dống Sang Aroâiq ki. Bo Yô-sũa dững achúc achiac hái mut tâng cruang ca Yiang Sursĩ khoiq ữq yỗn alới ndỡm, alới dững dếh Dống Sang Aroâiq ki. Yiang Sursĩ tuih máh cũai tâng cruang ki, chơ yỗn tỗp hái ễn ỡt. Chơ Dống Sang Aroâiq ki noâng níc tâng cruang nâi toau toâq tangái Davĩt cỡt puo tỗp I-sarel. 46Yiang Sursĩ ayooq lứq Davĩt. Cớp Davĩt sễq tễ Yiang Sursĩ yỗn án bữn táq dống toâr dŏq sang toam Yiang Sursĩ achúc achiac hái, Yacốp, sang. 47Ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn Davĩt táq Dống Sang Toâr. Yiang Sursĩ yỗn Sa-lamôn, con samiang Davĩt, táq Dống Sang ki. 48Ma lứq Yiang Sursĩ sốt clữi nheq tễ canŏ́h, án tỡ bữn ỡt tâng dống sang cũai táq. Yiang Sursĩ khoiq pai na cũai tang bỗq án neq:
  49‘Paloŏng cỡt cachơng yỗn cứq tacu,
   cớp cốc cutễq cỡt ntốq cứq achúh ayững.
  Khân ngkíq, nŏ́q anhia chanchớm ễ táq dống yỗn cứq ỡt?
   Cứq tỡ nai lakéh.
   Nŏ́q anhia táq dống yỗn cứq rlu?
50Cứq toâp tễng túc ramứh ca khoiq bữn, pĩeiq tỡ?’”
51Chơ Satien atỡng ễn neq: “Anhia bữn mứt coang lứq. Cớp cutũr anhia tỡ bữn tamứng ntrớu tháng. Anhia tỡ trĩh parnai Yiang Sursĩ, cớp anhia tỡ yỗn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm anhia. Anhia táq machớng tháng cớp achúc achiac anhia tễ mbŏ́q. 52Alới ki khoiq táq túh coat máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Cớp alới cachĩt máh cũai atỡng sacoâiq yỗn alới dáng nỡ‑ra bữn manoaq Con Yiang Sursĩ sễng tâng cutễq nâi. Sanua án khoiq toâq chơ pỡ cutễq nâi, ma anhia khoiq chếq cớp cachĩt án. 53Ranễng Yiang Sursĩ khoiq atỡng yỗn anhia dáng phễp rit tễ Yiang Sursĩ, ma anhia tỡ trĩh parnai ki.”

Noau Cachĩt Satien

54Tữ cũai sốt ki sâng máh santoiq ki, alới sâng la‑ưn toâp tâng mứt alới. Cớp alới carữot canễng tabang chóq Satien. 55Ma Satien bữn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án. Chơ án tapoang achỗn chu paloŏng, cớp án hữm chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ. Cớp án hữm Yê-su ỡt tayứng coah atoam Yiang Sursĩ. 56Chơ Satien pai neq: “Tíh! Anhia tapoang chu paloŏng! Cứq hữm paloŏng ariang noau pớh, cớp cứq hữm Con Yiang Cỡt Cũai ỡt tayứng coah atoam Yiang Sursĩ.”
57Tữ máh cũai ki sâng Satien pai santoiq ki, alới cupât cutũr cớp u‑ỗi casang lứq. Chơ alới palŏ́ng chu Satien. 58Alới sadŏ́h Satien aloŏh yáng tiah vil. Cớp alới tám tamáu chóq án toau cuchĩt. Tỗp cũai cachĩt Satien ớn manoaq cũai póng, ramứh Salơ, kĩaq tampâc alới. 59Bo alới tám tamáu chóq Satien, án câu neq: “Ncháu Yê-su ơi! Sễq anhia roap ĩt raviei cứq.”
60Ngkíq án sacốh racớl cớp pai casang lứq neq: “Ncháu ơi! Sễq anhia chỗi noap máh lôih alới táq chóq cứq sanua.”
 Moâm án pai ngkíq, chơ án cuchĩt.