7

Saa^te^fen Dau Domh Sai Mienh

1Domh sai mienh naaic gaax Saa^te^fen, “Naaiv deix sic za'gengh maaih nyei fai?”
2Saa^te^fen dau, “Zuangx mienh gox caux zuangx gorx-youz aac, muangx yie gorngv oc. Mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, yiem Me^so^bo^de^mie maiv gaengh mingh Haalaan wuov zanc, njang-laangc nyei Tin-Hungh hinc cuotv daaih 3gorngv mbuox ninh, ‘Oix zuqc guangc jienv meih nyei deic-bung caux meih nyei cien-ceqv mingh yiem dongh yie oix bun meih hiuv wuov norm deic-bung.’
4“Apc^laa^ham ziouc cuotv Ken^ndie mienh nyei deic-bung mingh yiem Haalaan Deic-Bung. Ninh nyei die daic mingh, Tin-Hungh paaiv Apc^laa^ham daaih yiem ih zanc meih mbuo yiem naaiv norm deic-bung. 5Wuov zanc Tin-Hungh liemh yietc norm zaux-benv caaiv nyei ndau yaac maiv bun zoux ninh nyei buonc. Mv baac Apc^laa^ham maiv gaengh maaih fu'jueiv wuov zanc Tin-Hungh laengz bun naaiv norm deic-bung ninh caux ninh nyei zeiv-fun. 6Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv mbuox ninh, ‘Meih nyei zeiv-fun oix zuqc yiem ganh norm guoqv, zuqc wuov norm guoqv nyei mienh hoic ninh mbuo zoux nouh, zeix ninh mbuo feix baeqv hnyangx. 7Mv baac yie oix dingc hoic ninh mbuo zoux nouh wuov deix mienh nyei zuiz. Nqa'haav ninh mbuo oix cuotv wuov norm deic-bung daaih yiem naaiv norm dorngx zaangc yie.’ 8Tin-Hungh ziouc bun ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ zoux laengz ngaengc waac nyei jangx-hoc. Hnangv naaic Apc^laa^ham nyei dorn, I^sakc, cuotv seix buangv hietc hnoi, Apc^laa^ham tengx ninh jiex gaatv nyei leiz. I^sakc zoux Yaakopv nyei die, Yaakopv yaac zoux mbuo nyei ziepc nyeic dauh ong-taaix nyei die.
9“Naaiv deix ong-taaix mueic jieqv ninh mbuo nyei youz, Yosepv, ziouc maaic ninh mingh I^yipv Deic-Bung zoux nouh. Mv baac Tin-Hungh caux ninh yiem, 10njoux ninh biaux ndutv naanc zingh. Tin-Hungh bun Yosepv maaih cong-mengh yaac zoux duqv horpc I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh. Faalo Hungh ziouc bun ninh zoux zungx gunv I^yipv Deic-Bung yaac gunv nzengc hungh dinc.
11“Nqa'haav I^yipv Deic-Bung caux Kaa^naa^an Deic-Bung buangh zuqc domh ngorc hoic ninh mbuo kouv. Mbuo nyei ong-taaix lorz maiv duqv haaix nyungc nyanc aqv. 12Mv baac Yaakopv haiz gorngv I^yipv Deic-Bung maaih laangh ziqc, ninh ziouc paaiv mbuo nyei ong-taaix mingh da'yietv nzunc. 13Da'nyeic nzunc Yosepv bun ninh nyei gorx caux youz hiuv duqv ninh. Faalo Hungh ziouc hiuv duqv Yosepv nyei hmuangv doic nyei jauv-louc. 14Yosepv ziouc bun waac mingh mbuox ninh nyei die, Yaakopv, caux ninh nyei yietc zungv hmuangv doic daaih. (Yietc zungv maaih cietv ziepc hmz laanh mienh.) 15Yaakopv caux mbuo nyei ong-taaix ziouc suiv mingh I^yipv Deic-Bung yaac yiem wuov guei seix. 16Ninh mbuo nyei sei dorh nzuonx Sekem, zangx jienv Apc^laa^ham longc nyaanh tengx Haamo nyei dorn maaiz wuov norm zouv.
17“Aav lamh deix taux Tin-Hungh oix zoux ei ninh laengz bun Apc^laa^ham nyei waac, I^saa^laa^en Mienh yiem I^yipv Deic-Bung hiaangx duqv camv haic. 18Zoux gau, aengx maaih dauh siang-hungh gunv I^yipv Deic-Bung. Ninh yaac maiv hiuv duqv yietc deix Yosepv. 19Ninh nduov mbuo naaiv fingx mienh yaac zoux doqc bun mbuo nyei ong-taaix, aapv ninh mbuo zorqv ninh mbuo nyei gu'nguaaz guangc, bun gu'nguaaz maiv maaih maengc ziangh.
20“Doix zuqc wuov zanc Mose cuotv seix daaih, yaac ei Tin-Hungh buatc, ninh ziangh duqv nzueic haic. Ninh nyei diex maac ziouc dorh ninh yiem biauv buangv buo hlaax nyieqc. 21Taux zuqc guangc ga'nyiec wuov zanc, hungh nyei sieqv ziouc hlorpv daaih dorh hlo zoux ninh ganh nyei dorn. 22Mose duqv hoqc nzengc I^yipv Mienh nyei cong-mengh nyei jauv. Ninh gorngv nyei waac, zoux nyei sic, za'gengh zoux duqv guai haic.
23“Mose duqv feix ziepc hnyangx wuov zanc, ninh jiez hnyouv mingh mangc caux ninh juangc fingx wuov deix I^saa^laa^en Mienh. 24Mingh gau, buatc dauh I^yipv Mienh hoic dauh I^saa^laa^en Mienh. Mose mingh tengx zuqc hoic wuov dauh jaauv siouh ziouc daix wuov dauh I^yipv Mienh. 25(Mose laaic caux ninh juangc fingx nyei mienh haih hiuv duqv Tin-Hungh oix longc ninh njoux ninh mbuo, mv baac ninh mbuo maiv bieqc hnyouv.) 26Da'nyeic hnoi ninh aengx buatc i dauh I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax, ninh ziouc mingh baav ninh mbuo. Ninh gorngv, ‘Gorx-youz aah! Meih mbuo lomh nzoih I^saa^laa^en Mienh, weic haaix diuc laanh oix hoic laanh?’
27“Mv baac dongh dorngc wuov dauh fongv Mose biaux nqoi. Ninh gorngv, ‘Haaix dauh orn meih daaih gunv yie mbuo, tengx yie mbuo dunx sic? 28Meih oix daix yie hnangv a'hnoi meih daix wuov dauh I^yipv Mienh norh?’ 29Mose haiz naaiv deix waac ninh ziouc biaux cuotv I^yipv Deic-Bung mingh yiem Mi^ndien Deic-Bung. Yiem wuov ninh duqv i dauh dorn daaih aqv.
30“Jiex liuz feix ziepc hnyangx, Mose yiem wuov deic-bung-huaang, leih Sinaai Mbong maiv nangc go, maaih dauh fin-mienh yiem zieqc jienv ndiangx-dorn-fomv nyei douz-mbietc gu'nyuoz hinc bun Mose buatc. 31Mose buatc ziouc mbuoqc horngh haic. Mingh fatv deix mangc ziouc haiz Ziouv nyei qiex gorngv, 32‘Yie se meih nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ Mose gamh nziex haic, sin zinx, liemh maiv gaamv mangc.
33“Ziouv aengx gorngv mbuox ninh, ‘Tutv nqoi heh maah! Meih ih zanc souv jienv naaiv norm dorngx se cing-nzengc nyei ndau. 34Yie buatc yie nyei mienh yiem I^yipv Deic-Bung siouc kouv, yaac haiz ninh mbuo njunh jienv yiem. Yie ziouc njiec daaih oix njoux ninh mbuo. Daaih maah! Yie oix paaiv meih mingh I^yipv Deic-Bung.’
35“Naaiv dauh Mose dongh zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh nqemh wuov dauh. Ninh mbuo gorngv, ‘Haaix dauh orn meih daaih gunv yie mbuo, tengx yie mbuo dunx sic?’ Tin-Hungh ganh longc yiem ndiangx-dorn-fomv hinc cuotv wuov dauh fin-mienh paaiv Mose gunv ninh mbuo yaac njoux ninh mbuo. 36Ninh dorh baeqc fingx cuotv I^yipv Deic-Bung yaac yiem I^yipv Deic-Bung, yiem Koiv-Siqv, yaac yiem feix ziepc hnyangx deic-bung-huaang zoux mbuoqc horngh nyei sic caux jangx-hoc.
37“Dongh naaiv dauh Mose gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Tin-Hungh oix weic meih mbuo paaiv dauh ⟨douc waac mienh⟩ hnangv yie nor, yiem meih mbuo nyei gorx-youz mbu'ndongx cuotv daaih.’ 38Dongh naaiv dauh caux I^saa^laa^en Mienh gapv zunv yiem deic-bung-huaang. Ninh caux mbuo nyei ong-taaix yaac caux yiem Sinaai Mbong caux ninh gorngv waac wuov dauh fin-mienh yiem, yaac zipv ziangh jienv nyei doz jiu bun mbuo.
39“Mv baac mbuo nyei ong-taaix nqemh Mose, maiv kangv muangx ninh nyei waac. Hnyouv kungx hnamv daaux sin nzuonx wuov I^yipv Deic-Bung hnangv. 40Ninh mbuo ziouc mbuox ⟨Aalon,⟩ ‘Tov meih zeix deix zienh nyei fangx yienz yie mbuo nyei jauv maah! Dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh Mose ong jiex haaix mi'aqv, yie mbuo yaac maiv hiuv.’ 41Dongh wuov nzunc ninh mbuo zoux dauh ngongh gouv dorn nyei fangx, dorh ga'naaiv mingh ziec, yaac mbenc nyanc hopv houc ninh mbuo ganh nyei buoz zeix daaih nyei ga'naaiv. 42Tin-Hungh ziouc maiv mangc ninh mbuo aqv. Sueih ninh mbuo zaangc gu'nguaaic lungh nyei hleix, hnangv fiev jienv douc waac mienh nyei sou nor. Sou gorngv,
  ‘I^saa^laa^en Mienh aah!
   Meih mbuo yiem feix ziepc hnyangx deic-bung-huaang,
   meih mbuo maiv zeiz daix saeng-kuv ziec yie.
  43Meih mbuo gaeng ⟨Molekv zienh⟩ nyei ndopv-liuh,
   yaac gaeng Lefaan zienh nyei hleix,
   se meih mbuo ganh zeix daaih zaangc nyei miuc-fangx.
  Weic naaiv yie oix guaatv meih mbuo mingh Mbaa^mbi^lon nyei wuov ndaangc maengx.’
44“Mbuo nyei ong-taaix yiem deic-bung-huaang wuov zanc, ninh mbuo maaih wuov norm Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh. Naaiv norm ndopv-liuh ninh mbuo ei Tin-Hungh paaiv Mose yaac bun Mose buatc jiex nyei nyungc zeiv zoux daaih. 45Nqa'haav mbuo nyei ong-taaix duqv nzipc wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh yaac bienh gan jienv Yo^su^waa mingh. Taux ninh mbuo daaih nzaeng deic-bung, dongh Tin-Hungh zunc yiem ndaangc wuov deix mienh tuix cuotv naaiv norm deic-bung, ninh mbuo bienh jienv wuov norm ndopv-liuh bieqc. Ndopv-liuh yaac yiem naaic taux Ndaawitv Hungh nyei lungh ndiev. 46Ndaawitv Hungh duqv Tin-Hungh a'hneiv ninh, ziouc tov Tin-Hungh bun ninh liuz leiz norm dorngx bun Yaakopv nyei Tin-Hungh yiem. 47Mv baac dongh Saa^lo^morn weic Tin-Hungh duqv zoux wuov norm biauv.
48“Mv baac Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh maiv zeiz yiem mienh zoux daaih nyei biauv. Hnangv douc waac mienh gorngv,
  49“Lungh se yie nyei weic,
   ndau se yie lorngx zaux nyei dorngx.
  Meih mbuo weic yie ceix nyei dinc oix hnangv haaix nor?
   Yie duqv hitv kuonx nyei dorngx oix yiem haaix?
  50Naaiv deix ga'naaiv yietc zungv
   se yie ganh nyei buoz zeix daaih maiv zeiz?”+’
51“Meih mbuo hnyouv ngaengc nyei mienh aah! Meih mbuo m'normh hoz, maiv muangx Tin-Hungh. Meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix fih hnangv nyei, haaix zanc yaac ngaengc jienv Singx Lingh. 52Maaih haaix dauh douc waac mienh maiv zuqc meih mbuo nyei ong-taaix zoux doqc jiex? Liemh daaih douc waac gorngv Baengh Fim Wuov Dauh oix daaih, mbuo nyei ong-taaix zungv daix ninh mbuo guangc mi'aqv. Ih zanc Baengh Fim Wuov Dauh meih mbuo maaic yaac daix ninh guangc. 53Fin-mienh jiu Tin-Hungh nyei leiz-latc bun meih mbuo, meih mbuo yaac duqv zipv mi'aqv, mv baac maiv ei jienv zoux.”

Mienh Zong Saa^te^fen Daic

54Gunv sic wuov guanh mienh haiz Saa^te^fen gorngv naaiv deix waac, ninh mbuo qiex jiez! haic, ziouc dapc nyaah dapc ceiv nyei. 55Mv baac Saa^te^fen maaih Singx Lingh yiem buangv hnyouv. Ninh mangc gu'nguaaic lungh, buatc Tin-Hungh nyei njang-laangc yaac buatc Yesu souv jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx bung. 56Ninh gorngv, “Meih mbuo mangc gaax maah! Yie buatc lungh gaengh nqoi, yaac buatc Baamh Mienh nyei Dorn souv jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx bung.”
57Zuangx mienh aengx haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo ziouc njih njungx njutc nyei heuc, yaac longc buoz zotv jienv m'normh kuotv tiux mingh caa Saa^te^fen, 58lanc ninh cuotv ga'nyiec ziqc zingh, zorqv la'bieiv zong daic ninh. Doix zengx wuov deix mienh jaiv ninh mbuo nyei domh lui an jienv dauh mienh lunx mienh, mbuox heuc Saulo, nyei zaux-hlen.
59Mienh longc la'bieiv zong gau Saa^te^fen, Saa^te^fen heuc jienv Tin-Hungh gorngv, “Ziouv Yesu aah! Tov meih zipv yie nyei lingh wuonh!” 60Ninh gueic njiec ndau heuc qiex hlo nyei gorngv, “Ziouv aah! Tov meih guangc nqoi maiv dungx longc ninh mbuo zoux naaiv deix zuiz.” Gorngv setv waac ninh ziouc dangx qiex mi'aqv.