7

Klei Y-Êtiên Blŭ

1Khua ngă yang prŏng êmuh, “Djŏ msĕ snăn mơ̆?” 2Y-Êtiên lŏ wĭt lač, “Ơ phung ayŏng adei leh anăn phung ama, dôk hmư̆ kâo bĕ. Aê Diê klei guh kơang bi êdah leh kơ aê drei Y-Abraham hlăk ñu dôk hlăm čar Mêsôpôtami, êlâo ñu dôk ti ƀuôn Čaran, 3leh anăn lač kơ Y-Abraham, ‘Kbiă bĕ mơ̆ng čar leh anăn găp djuê ih, leh anăn nao kơ čar kâo srăng ktrâo brei kơ ih.’ 4 Hlăk anăn ñu kbiă mơ̆ng čar Kaldê leh anăn nao dôk ti ƀuôn Čaran. Leh djiê ama ñu, Aê Diê brei ñu kbiă mơ̆ng anôk anăn mŭt dôk hlăm čar diih dôk ară anei. 5 Aê Diê amâo brei lăn hma kơ ñu ôh hlăm čar anăn, sa plă jơ̆ng lăn kăn mâo rei, ƀiădah Aê Diê ƀuăn srăng brei čar anăn jing dŏ ñu leh anăn dŏ phung anak čô ñu êdei, wăt tơdah hlăk anăn Y-Abraham ka mâo anak êkei ôh. 6 Aê Diê lač phung anak čô ñu srăng jing tue hlăm čar arăng; phung anăn srăng mjing diñu hlŭn leh anăn ktư̆ juă diñu êjai pă êtuh thŭn. 7 Ƀiădah Aê Diê lač, ‘Kâo srăng phat kđi găp djuê mjing diñu hlŭn. Êdei kơ klei anăn diñu srăng kbiă hriê leh anăn kkuh mpŭ kơ kâo hlăm anôk anei.’ 8 Aê Diê brei kơ Y-Abraham klei bi mguôp hŏng klei khăt klĭt. Snăn Y-Abraham ƀă kơ Y-Isăk, leh anăn khăt klĭt gơ̆ tơdah gơ̆ mâo sa păn hruê. Y-Isăk ƀă kơ Y-Yakôp, Y-Yakôp ƀă kơ phung pluh dua čô aê phŭn phung Israel.
9 Phung aê phŭn anăn nač kơ Y-Yôsep, čhĭ gơ̆ kơ čar Êjip. Ƀiădah Aê Diê dôk mbĭt hŏng gơ̆, 10 leh anăn bi mtlaih gơ̆ mơ̆ng jih jang klei knap mñai, leh anăn brei gơ̆ mâo klei pap leh anăn klei knhâo tơdah gơ̆ dôk ti anăp Pharaôn, mtao čar Êjip. Mtao anăn mjing gơ̆ khua čar Êjip leh anăn khua kơ jih sang ñu. 11 Hlăk anăn mâo klei ư̆ êpa tar ƀar čar Êjip leh anăn čar Kanaan. Mâo klei knap mñai prŏng, leh anăn phung aê drei amâo dưi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh. 12Tơdah Y-Yakôp hmư̆ hing mâo mdiê hlăm čar Êjip, ñu tiŏ nao phung aê drei tinăn tal êlâo. 13 Ti tal dua Y-Yôsep brei phung ayŏng adei gơ̆ thâo kral gơ̆. Snăn Pharaôn thâo kral găp djuê Y-Yôsep. 14 Y-Yôsep tiŏ nao arăng iêu ba Y-Yakôp ama gơ̆ leh anăn jih găp djuê gơ̆, mâo kjuh pluh êma čô. 15 Y-Yakôp trŭn nao kơ čar Êjip, leh anăn ñu djiê tinăn, wăt phung aê phŭn drei djiê msĕ mơh. 16 Leh anăn arăng mdiăng wĭt asei mlei diñu ti ƀuôn Sičem, leh anăn arăng dơr diñu hlăm msat Y-Abraham blei leh hŏng ênoh prăk mơ̆ng phung anak êkei Y-Hamôr ƀuôn Sičem.
17 Tơdah ênuk bi sĭt klei Aê Diê ƀuăn kơ Y-Abraham giăm truh, phung ƀuôn sang đĭ kơ lar êngŭm hlăm čar Êjip, 18tơl mâo sa čô mtao mkăn kiă kriê čar Êjip, pô anăn amâo thâo kral Y-Yôsep ôh. 19 Mtao anăn ngă klei mnêč hŏng phung găp djuê drei, leh anăn mgô̆ phung aê drei lui anak ĭ brei digơ̆ djiê. 20 Ênuk anăn arăng kkiêng kơ Y-Môis. Ñu jing siam ti anăp Aê Diê, leh anăn amĭ ama ñu rông ñu tlâo mlan hlăm sang. 21 Tơdah amĭ ama lui hĕ ñu, anak mniê Pharaôn rông ba ñu mjing anak gơ̆ pô. 22Arăng bi hriăm Y-Môis jih klei thâo mĭn phung Êjip. Ñu jing ktang hlăm klei blŭ leh anăn hlăm bruă ngă.
23 Tơdah ñu mâo leh pă pluh thŭn, ñu mâo klei mĭn hlăm ai tiê ñu čiăng nao čhưn hŏng phung ayŏng adei ñu, phung anak Israel. 24Tơdah ñu ƀuh arăng ngă jhat kơ sa čô hlăm phung digơ̆, ñu mgang pô arăng ktư̆ juă anăn leh anăn rŭ ênua čăm sa čô Êjip. 25Ñu mĭn kơ phung ayŏng adei ñu srăng thâo săng kơ Aê Diê srăng bi mtlaih digơ̆ hŏng kngan ñu, ƀiădah digơ̆ amâo thâo săng ôh. 26Ti hruê mgi ñu ƀuh dua čô digơ̆ dôk bi msao, čiăng bi grăng klei digơ̆, ñu lač, ‘Hơi, diih jing ayŏng adei, si ngă diih bi ngă jhat hdơ̆ng găp lĕ?’ 27Ƀiădah pô ngă jhat kơ riêng gah ñu anăn klư̆ Y-Môis leh anăn lač, ‘Hlei pô mjing ih khua kiă kriê leh anăn khua phat kđi kơ hmei lĕ? 28Ih čiăng bi mdjiê kâo msĕ si mbruê ih bi mdjiê leh sa čô Êjip hĕ?’ 29 Tơdah hmư̆ klei anăn, Y-Môis đuĕ, nao dôk êjai hlăm čar Madian. Tinăn ñu mâo dua čô anak êkei.
30 Pă pluh thŭn êdei mâo sa čô dĭng buăl jăk bi êdah kơ ñu ti kdrăn tač Čư̆ Sinai hlăm êlah pui dôk trơ̆ng ƀơ̆ng ƀur. 31Y-Môis ƀuh leh anăn bi kngăr kơ klei truh anăn. Êjai ñu nao giăm čiăng dlăng, Khua Yang blŭ kơ ñu, 32‘Kâo jing Aê Diê kơ phung aê ih, Aê Diê kơ Y-Abraham, Aê Diê kơ Y-Isăk, leh anăn Aê Diê kơ Y-Yakôp.’ Y-Môis ktư̆ yơ̆ng amâo jhŏng dlăng ôh. 33Khua Yang lač kơ ñu, ‘Kleh hĕ klĭt juă ih, kyuadah anôk ih dôk dơ̆ng anăn jing lăn doh jăk. 34Sĭt nik kâo ƀuh leh klei arăng ktư̆ juă phung ƀuôn sang kâo hlăm čar Êjip. Kâo hmư̆ leh klei diñu krao, leh anăn kâo trŭn hriê čiăng bi mtlaih diñu. Ară anei, hriê bĕ, kâo srăng tiŏ nao ih kơ čar Êjip.’
35 Y-Môis anăn, pô digơ̆ hngah leh anăn lač, ‘Hlei mjing ih khua kiă kriê leh anăn khua phat kđi kơ hmei lĕ?’ ñu yơh Aê Diê tiŏ nao jing khua kiă kriê leh anăn pô bi mtlaih hŏng kngan dĭng buăl jăk, pô bi êdah leh kơ ñu hlăm ƀur. 36 Y-Môis yơh jing pô atăt digơ̆ kbiă. Ñu ngă leh lu klei yuôm bhăn myang leh anăn klei bi knăl hlăm čar Êjip, ti Êa Ksĭ Hrah, leh anăn hlăm kdrăn tač êjai pă pluh thŭn. 37 Y-Môis anei yơh blŭ leh kơ phung Israel snei, ‘Aê Diê srăng bi kbiă mơ̆ng phung ayŏng adei diih sa čô khua pô hưn êlâo msĕ si kâo.’ 38 Ñu yơh pô dôk hlăm klei bi kƀĭn ti kdrăn tač mbĭt hŏng dĭng buăl jăk, pô blŭ leh kơ ñu ti Čư̆ Sinai, leh anăn hŏng phung aê drei. Leh anăn ñu mă tŭ leh klei blŭ hdĭp čiăng brei kơ drei. 39Phung aê drei amâo čiăng gưt kơ Y-Môis ôh, ƀiădah hngah hĕ ñu, leh anăn ai tiê digơ̆ čiăng wĭt kơ čar Êjip. 40 Digơ̆ lač kơ Y-Arôn, ‘Ngă bĕ kơ hmei rup yang srăng atăt êlan kơ hmei. Bi kơ Y-Môis, pô atăt hmei kbiă mơ̆ng čar Êjip, hmei amâo thâo ôh ya klei truh leh kơ ñu.’ 41 Hlăk anăn digơ̆ ngă rup sa drei êđai êmô. Digơ̆ myơr mnơ̆ng ngă yang kơ rup anăn, leh anăn hơ̆k mơak kyua bruă kngan digơ̆ ngă. 42 Ƀiădah Aê Diê lui digơ̆ leh anăn jao digơ̆ brei kkuh mpŭ kơ lu mnơ̆ng hlăm adiê, tui si arăng čih leh hlăm hdruôm hră phung khua pô hưn êlâo:
  ‘Diih tuôm myơr mơ̆ kơ kâo hlô mnơ̆ng koh leh anăn mnơ̆ng ngă yang,
   êjai pă pluh thŭn hlăm kdrăn tač, Ơ sang Israel?
  43Hơăi, diih kkung ba sang čhiăm yang Môlok,
   leh anăn mtŭ yang Rêphan,
  rup anăn diih ngă pioh kkuh mpŭ.
   Kyuanăn kâo srăng suôt diih kơ nah dih čar Ƀaƀilôn.’
44 Phung aê drei mâo leh sang čhiăm klei hưn hlăm kdrăn tač, tui si Aê Diê pô mtă leh kơ Y-Môis brei ngă tui si rup sang ñu ƀuh leh. 45 Hlăm ênuk phung aê drei, diñu kkung ba sang čhiăm anăn mbĭt hŏng Y-Yôsuê, tơdah diñu plah mă lăn phung găp djuê Aê Diê suôt leh mơ̆ng anăp diñu. Leh anăn sang čhiăm anăn ăt dôk truh ti ênuk Mtao Đawit. 46 Y-Đawit mâo klei pap ti anăp ală Aê Diê, leh anăn ñu akâo čiăng mdơ̆ng sa boh sang dôk pioh kơ Aê Diê Y-Yakôp; 47 Ƀiădah Y-Salômôn yơh mdơ̆ng sa boh sang kơ Aê Diê. 48Ƀiădah Pô Ti Dlông Hĭn amâo dôk ôh hlăm sang ngă hŏng kngan mnuih; tui si klei khua pô hưn êlâo blŭ leh,
  49 ‘Adiê jing jhưng mtao kâo,
   leh anăn lăn ala jing mdhô̆ kâo trông jơ̆ng.
  Ya mta sang diih srăng mdơ̆ng kơ kâo, Khua Yang lač,
   amâodah ya jing anôk kâo mdei?
  50Amâo djŏ hĕ kngan kâo ngă leh jih jang mnơ̆ng anei?’
51 Ơ phung ƀuôn sang khăng kŏ, ai tiê leh anăn knga amâo mâo khăt klĭt ôh. Diih bi kdơ̆ng nanao hŏng Yang Mngăt Jăk. Msĕ si phung aê diih ngă leh, diih ngă msĕ mơh. 52Hlei hlăm phung khua pô hưn êlâo phung aê diih amâo tuôm ngă jhat ôh? Diñu bi mdjiê leh phung hưn êlâo kơ Pô Kpă srăng hriê, Pô Kpă anăn ară anei diih lhiăr leh anăn bi mdjiê leh. 53Diih mă tŭ leh klei bhiăn phung dĭng buăl jăk jao brei, ƀiădah diih amâo gưt ôh.”

Arăng Bi Mdjiê Y-Êtiên

54Tơdah diñu hmư̆ klei anăn, diñu bŏ hŏng klei ngêñ, leh anăn diñu kriêt êgei kơ gơ̆. 55Ƀiădah Y-Êtiên, bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk, angưi dlăng kơ adiê, ƀuh klei guh kơang Aê Diê leh anăn Yêsu dôk dơ̆ng tĭng hnuă kơ Aê Diê. 56Leh anăn Y-Êtiên lač, “Nĕ anei, kâo ƀuh adiê pŏk mdah leh anăn Anak Mnuih dôk dơ̆ng tĭng hnuă kơ Aê Diê.” 57Ƀiădah diñu ur kraih ktang, kăt ƀăng knga diñu, leh anăn mđrăm mbĭt êran nao mă gơ̆. 58Diñu đoh gơ̆ ti êngao ƀuôn leh anăn bhĭr gơ̆ hŏng boh tâo. Phung hưn bi sĭt dưm čhiăm ao diñu ti jơ̆ng sa čô êkei hlăk ai bi anăn Y-Sôl. 59Êjai diñu bhĭr boh tâo kơ Y-Êtiên, gơ̆ wah lač snei, “Ơ Khua Yang Yêsu, jum mngăt kâo.” 60Gơ̆ čuôn kơŭt leh anăn ur kraih ktang, “Ơ Khua Yang, đăm yap klei soh anei kơ diñu ôh.” Leh gơ̆ lač klei anăn, gơ̆ hlŏng pĭt yơh.