8

Sau-lơ Bách Hại Hội Thánh

1Sau-lơ tán thành việc giết chết Ê-tiên. Trong lúc ấy, một cơn bách hại dữ dội nổi lên chống lại hội thánh tại Giê-ru-sa-lem; ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu bị tản lạc khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2Dầu vậy một số người tin kính nhiệt thành đã chôn cất Ê-tiên và lớn tiếng khóc thương ông. 3Nhưng Sau-lơ cứ tàn phá hội thánh. Ông đi lùng từ nhà nầy sang nhà khác, bắt đàn ông và đàn bà đem nhốt vào tù.

Phi-líp Giảng Tin Mừng Tại Sa-ma-ri

4Vậy những người đã bị tản mác ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng của Ðạo Chúa. 5Bấy giờ Phi-líp đi xuống Thành Sa-ma-ri và giảng về Ðấng Christ cho họ. 6Ðoàn dân đông đồng lòng chăm chú lắng nghe Phi-líp giảng, vì họ đã nghe và thấy các phép lạ ông làm. 7Số là có nhiều tà linh ô uế hét lớn tiếng rồi xuất ra khỏi những người đã bị chúng ám hại bấy lâu nay; cũng có nhiều người bại và què được chữa lành. 8Vì thế trong thành ấy đã có niềm vui khôn xiết.

Thầy Pháp Si-môn Theo Ðạo

9Lúc đó có một người tên là Si-môn, vốn làm nghề thầy pháp trong thành. Ông đã từng làm cho dân Sa-ma-ri phải kinh ngạc, và ông tự xưng là một nhân vật quan trọng. 10Mọi người ở đó, từ trẻ đến già, đều nể phục ông; họ bảo, “Người nầy có thể biểu dương quyền năng lớn lao của Ðức Chúa Trời.” 11Họ rất nghe lời ông, vì lâu nay ông đã làm cho họ kinh ngạc về các tà thuật của ông. 12Nhưng khi họ nghe Phi-líp giảng về Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời và danh của Ðức Chúa Jesus Christ, họ tin và chịu báp-têm, cả nam lẫn nữ. 13Ngay cả Si-môn cũng tin; sau khi chịu báp-têm, ông theo luôn bên cạnh Phi-líp; mỗi khi ông thấy những dấu kỳ và phép lạ lớn lao xảy ra, ông cứ lấy làm kinh ngạc.

Phi-rơ và Giăng Ðến Thăm Các Tân Tín Hữu tại Sa-ma-ri

14Bấy giờ các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe rằng tại Sa-ma-ri người ta đã tin nhận Ðạo của Ðức Chúa Trời, họ phái Phi-rơ và Giăng đến thăm. 15Hai vị xuống đó và cầu nguyện cho các tân tín hữu để họ có thể nhận được Ðức Thánh Linh, 16vì Ngài chưa ngự xuống trên người nào trong họ, bởi họ chỉ được báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus. 17Khi hai vị sứ đồ đặt tay trên họ, họ nhận được Ðức Thánh Linh.

Si-môn Bị Quở Trách

18Khi Si-môn thấy Ðức Thánh Linh được ban cho qua sự đặt tay của các vị sứ đồ, ông lấy tiền đến biếu hai vị sứ đồ 19và nói, “Xin ban cho tôi quyền phép ấy, để người nào tôi đặt tay cũng có thể nhận được Ðức Thánh Linh.”
20Nhưng Phi-rơ nói với ông, “Nguyện tiền bạc của ông sẽ hư mất với ông, vì ông tưởng ông có thể mua được ân tứ của Ðức Chúa Trời bằng tiền bạc. 21Ông không có phần gì và không được chia phần nào trong việc nầy, vì lòng ông không ngay thẳng trước mặt Ðức Chúa Trời. 22Vậy hãy ăn năn ý nghĩ gian tà ấy của ông và hãy cầu nguyện với Chúa, may ra thâm ý trong lòng ông có thể được tha thứ. 23Vì tôi thấy ông đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của sự bất chính.”
24Si-môn trả lời và nói, “Xin các ông cầu nguyện với Chúa cho tôi, để không điều nào các ông nói đó xảy đến cho tôi.”
25Sau khi Phi-rơ và Giăng đã làm chứng và rao giảng Lời Chúa, họ trở về Giê-ru-sa-lem. Dọc đường họ rao giảng Tin Mừng trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.

Quan Thái Giám Người Ê-thi-ô-pi Tin Chúa

26Bấy giờ một vị thiên sứ của Chúa nói với Phi-líp rằng, “Hãy đứng dậy và đi xuống con đường dẫn về phía nam, tức con đường từ Giê-ru-sa-lem đi xuống Ga-xa.” Ðó là một con đường vắng vẻ. 27Vậy Phi-líp đứng dậy và đi. Kìa, có một quan thái giám người Ê-thi-ô-pi, một triều thần của Can-đác nữ hoàng nước Ê-thi-ô-pi, người cai quản tất cả các kho tàng của bà; ông đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. 28Trên đường về, ông ngồi trong xe và đọc sách của Tiên Tri I-sai-a.
29Ðức Thánh Linh phán với Phi-líp, “Hãy tiến gần và theo kịp xe đó.” 30Phi-líp chạy lại gần và nghe ông ấy đọc trong sách của Tiên Tri I-sai-a, ông hỏi, “Ngài có hiểu những gì ngài đọc đó không?”
31Ông đáp, “Làm sao tôi hiểu được, nếu không ai giảng giải cho tôi.” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với ông. 32Vả, đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là chỗ nầy,
  “Như con chiên bị đưa đi làm thịt,
  Như chiên con im lặng trước mặt thợ hớt lông,
  Người chẳng hề mở miệng,
  33Trong khi Người chịu nhục, công lý dành cho Người đã bị tước đoạt.
  Ai có thể kể lại dòng dõi Người?
  Vì mạng sống Người đã bị cắt đứt khỏi đất rồi.”
34Quan thái giám hỏi Phi-líp, “Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri nói điều ấy để chỉ về ai, về ông ta hay về một người nào khác?”
35Phi-líp mở miệng nói và bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó giảng giải cho ông về Ðức Chúa Jesus.
36Trong khi xe chạy dọc đường, gặp chỗ có nước, quan thái giám nói, “Xem kìa, chỗ nầy có nước, có gì ngăn trở tôi chịu báp-têm không?”
37Phi-líp đáp, “Nếu ngài hết lòng tin thì có thể được.”
 Ông trả lời và nói, “Tôi tin rằng Ðức Chúa Jesus Christ là Con Ðức Chúa Trời.”
38Ông truyền cho xe dừng lại, rồi cả hai người, Phi-líp và quan thái giám, cùng bước xuống nước, và Phi-líp làm báp-têm cho ông.
39Khi họ lên khỏi nước, Ðức Thánh Linh của Chúa cất Phi-líp đi mất; quan thái giám không thấy ông ấy nữa, và ông hớn hở tiếp tục cuộc hành trình của mình. 40Còn Phi-líp, người ta thấy ông tại A-xô-tốt. Ông rao giảng Tin Mừng cho tất cả các thành ông đi qua, cho đến khi ông đến Sê-sa-rê.