8

1Xaulus pom zoo lawv tua Xatefanaus thiab.

Xaulus Tsimtxom Cov Ntseeg

 Txij hnub ntawd los cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees raug tsimtxom heev. Tagnrho cov ntseeg sawvdaws khiav mus nyob txhua lub zos hauv lub xeev Yudas thiab lub xeev Xamalis, tsuas tshuav cov timthawj thiaj tsis khiav xwb. 2Cov txivneej uas hwm Vajtswv muaj qee leej tuaj muab Xatefanaus lub cev kwv mus faus; lawv quaj thiab hlub Xatefanaus kawg li.
3Xaulus tsimtxom cov ntseeg heev; nws mus hauv cov ntseeg tej tsev ib lub rau ib lub, nws ntes cov ntseeg, tsis hais pojniam lossis txivneej huv tibsi coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj.

Filis Qhia Hauv Xeev Xamalis

4Cov ntseeg uas khiav mus nyob rau txhua qhov chaw, lawv kuj mus qhia Txojmoo Zoo rau qhov ntawd. 5Filis mus rau hauv ib lub nroog uas nyob hauv xeev Xamalis, nws qhia hais txog tus Mexiyas rau cov neeg ntawd mloog. 6Thaum sawvdaws hnov Filis qhia thiab pom tej txujci tseemceeb uas Filis ua, lawv ua tib zoo mloog nws qhia. 7Cov neeg raug dab ntau leej tuaj cuag Filis kom Filis ntiab dab tawm, thaum dab yuav tawm, dab qw nrov nrov thiab tawm mus lawm. Filis kho tej neeg tuag tes tuag taw thiab tej neeg ceg tawv txhua tus zoo huv tibsi. 8Cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd sawvdaws zoo siab kawg li.
9Muaj ib tug txivneej hu ua Ximoos, nws nyob hauv lub nroog ntawd tau ntev los lawm. Nws yog ib tug uas txawj ua khawvkoob, nws pheej ua rau cov neeg Xamalis xav tsis thoob li. Nws khav hais tias nws yog ib tug neeg tseemceeb. 10Tagnrho cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd, tsis hais tus hlob tus yau, puavleej hwm nws. Lawv hais tias, “Tus txivneej no muaj Vajtswv lub hwjchim uas hu ua ‘Lub Hwjchim Loj Kawg Nkaus.’ ” 11Lawv mloog nws lus, rau qhov nws twb ua khawvkoob rau lawv kom lawv muab siab npuab nws ntev los lawm. 12Tiamsis thaum sawvdaws hnov Txojmoo Zoo uas Filis qhia txog Vajtswv lub tebchaws thiab hais txog Yexus Khetos, lawv sawvdaws tsis hais pojniam lossis txivneej txawm los ntseeg Yexus thiab ua kevcai raus dej huv tibsi. 13Ximoos txawm los ntseeg Yexus thiab. Thaum nws ua kevcai raus dej tas lawm, nws pheej nrog Filis ua ke. Thaum nws pom tej txujci tseemceeb uas Filis ua, nws xav tsis thoob li.
14Thaum cov timthawj uas nyob nram lub nroog Yeluxalees hnov hais tias cov neeg Xamalis txais yuav Vajtswv Txojlus lawm, cov timthawj txawm txib Petus thiab Yauhas mus saib lawv. 15Thaum nkawd mus txog, nkawd thov Vajtswv pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau cov ntseeg ntawd. 16Rau qhov Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv tseem tsis tau los nrog cov ntseeg ntawd nyob, tsuas yog Filis tuav Yexus lub npe muab lawv ua kevcai raus dej lawm xwb. 17Petus thiab Yauhas nkawd tsa tes rau lawv, ces lawv txhua tus txawm tau txais Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv.
18Thaum ob tug timthawj tsa tes rau cov ntseeg ntawd, Ximoos pom hais tias lawv txhua tus puavleej tau Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, ces Ximoos txawm muab nyiaj rau Petus thiab Yauhas nkawd. 19Ximoos hais rau nkawd hais tias, “Thov neb faib lub hwjchim no rau kuv thiab; thaum kuv tsa tes rau leejtwg, tus ntawd thiaj yuav tau Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv.”
20Tiamsis Petus teb Ximoos hais tias, “Koj thiab koj cov nyiaj yuav tibtxhij poob mus rau hauv ntuj tawg, rau qhov koj xav hais tias koj muab nyiaj yuav tau lub hwjchim uas Vajtswv pub! 21Koj yuav tsis muaj feem los nrog peb koom ua tes haujlwm no, rau qhov Vajtswv paub hais tias koj lub siab tsis ncaj. 22Koj cia li tso plhuav tej kev phem uas koj xav ko tseg, thiab thov Vajtswv zam tej kev txhaum uas koj lub siab xav phem ntawd huv tibsi mus. 23Rau qhov kuv paub hais tias koj yog ib tug neeg siab hlob, thiab koj tej kev phem twb khi koj lawm, koj yuav nti tsis dim li.” 24Ximoos txawm hais rau Petus thiab Yauhas hais tias, “Thov neb thov Vajtswv pab kuv, kom kuv tsis txhob raug tej uas neb hais ntawd ib qho li.”
25Thaum Petus thiab Yauhas nkawd qhia tej uas nkawd pom thiab paub, thiab qhia tus Tswv Txojmoo Zoo rau sawvdaws mloog tas lawm, nkawd txawm rov qab los rau nram lub nroog Yeluxalees. Thaum nkawd taug kev rov qab los, nkawd qhia Txojmoo Zoo rau ntau lub zos uas nyob hauv lub xeev Xamalis.

Filis thiab Tus Nom uas Yog Neeg Ethi-aupias

26Tus Tswv ib tug timtswv los hais rau Filis hais tias, “Koj cia li sawv kev mus rau sab qabteb, koj taug txojkev uas tuaj tom lub nroog Yeluxalees tuaj mus rau nram lub nroog Nkaxas.” (Nimno txojkev ntawd tsis muaj neeg mus lawm.) 27Yog li ntawd, Filis txawm sawv kev mus; thaum Filis tabtom taug kev mus, nws ntsib ib tug nraug sam uas yog neeg Ethi-aupias thiab yog ib tug nomtswv uas saib niam Vajntxwv Kadakes uas kav tebchaws Ethi-aupias lub txhab nyiaj. Tus nom ntawd mus pehawm Vajtswv hauv lub nroog Yeluxalees thiab caij tsheb nees rov mus tsev. 28Thaum nws caij tsheb neeg rov mus tsev, nws nyeem phau ntawv uas Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus sau tseg. 29Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv txawm hais rau Filis hais tias, “Koj cia li caum kom cuag lub tsheb nees ntawd.” 30Filis khiav ceev nrooj mus, nws hnov tus nom ntawd tabtom nyeem Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus phau ntawv. Filis nug hais tias, “Zaj uas koj nyeem ko, koj puas totaub?”
31Tus nom ntawd teb hais tias, “Twb tsis muaj leejtwg qhia lub ntsiab rau kuv, kuv yuav ua li cas totaub?” Tus nom ntawd txawm kom Filis nce mus nrog nws caij tsheb nees. 32Vajtswv Txojlus uas tus nom ntawd nyeem hais li no:
  “Lawv cab nws mus ib yam li cab tus yaj mus tua;
  nws zoo ib yam li tus yaj uas nyob
   twjywm rau luag txiav plaub; nws tsis hais ib los li.
  33Lawv ua saib tsis taus nws thiab
   txiav txim tsis ncaj rau nws.
  Tsis muaj leejtwg yuav paub txog nws cov xeebntxwv
  rau qhov nws twb tsis muaj sia nyob
   hauv ntiajteb no lawm.”
34Tus nom ntawd hais rau Filis hais tias, “Thov koj qhia zaj no rau kuv saib. Tus uas cev Vajtswv lus hais li no yog nws hais txog leejtwg? Nws hais txog nws lossis nws hais txog lwm tus?” 35Filis txawm qhia txojmoo zoo uas hais txog Yexus zaj rau tus nom ntawd mloog. Nws qhia zaj uas tus nom ntawd tabtom nyeem ntag. 36Thaum nkawd tabtom caij tsheb nees taug kev mus, nkawd mus txog ntawm ib qho chaw uas muaj dej. Tus nom ntawd hais rau Filis hais tias, “Twb muaj dej nyob ntawm no, koj muab kuv ua kevcai raus dej puas tau?” [ 37Filis hais rau tus nom ntawd hais tias, “Yog koj ntseeg tiag tiag, kuv muab koj ua kevcai raus dej ntawm no los tau.” Tus nom ntawd teb hais tias, “Kuv ntseeg hais tias Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub.”] 38Tus nom ntawd txawm kom nres tsheb nees, ces nkawd txawm nqis mus rau hauv dej, thiab Filis muab tus nom ntawd ua kevcai raus dej. 39Thaum nkawd tawm hauv dej los, tus Tswv tus Ntsujplig txawm coj Filis mus rau lwm qhov; tus nom ntawd tsis pom Filis lawm, ces tus nom txawm caij tsheb nees mus tsev; nws zoo siab kawg li. 40Muaj neeg pom Filis nyob pem lub nroog Axautais; Filis mus qhia Txojmoo Zoo thoob plaws tej nroog uas nyob cheebtsam ntawd mus txog rau pem lub nroog Xixaleyas.