9

Salơ Ramóh Yê-su Tâng Rana

1-2Ma Salơ noâng ũan lứq chóq tỗp puai Yê-su, cớp án yoc ễ cachĩt nheq tỗp ki. Ngkíq án pỡq sễq choâiq tễ cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ yỗn án têq cỗp máh cũai sa‑âm Yê-su, dếh samiang, dếh mansễm, ca ỡt tâng vil Damac. Án yoc apáh choâiq nâi yỗn cũai sốt máh dống sang tỗp I-sarel tâng vil Damac, dŏq alới dáng samoât án têq cỗp cũai. Cũai án ễ cỗp la tỗp puai Yê-su, án ễ chŏ́q alới cớp dững chu vil Yaru-salem. 3Toâq cũai sốt yỗn án bữn choâiq, chơ án pỡq. Bo Salơ pỡq tâng rana khoiq cheq ễ toâq vil Damac, santar án hữm poang claq asễng tễ paloŏng chu tỗ án. 4Án dớm tâng cutễq, cớp án sâng sưong sabau án neq: “Salơ ơi! Ơ Salơ! Nŏ́q mới táq cứq?”
5Salơ ta‑ỡi neq: “Ncháu ơi! Anhia la noau?”
 Sưong ki ta‑ỡi loah Salơ neq: “Cứq la Yê-su. Mới táq ngkíq tỡ pĩeiq chóq cứq.
6Mới yuor toâp, chơ mut tâng vil. Tâng vil ki bữn cũai ễ atỡng mới yỗn mới cóq táq ntrớu.”
7Máh cũai pỡq cớp Salơ, alới sâng dớt lứq, tỡ têq tabỗq ntrớu noâng, yuaq alới sâng sưong ki, ma alới tỡ bữn hữm noau. 8Chơ Salơ yuor tayứng. Tữ án culian, moat án cỡt sũt chíq. Ngkíq yớu án tếc atĩ án ayũar amut chu vil Damac. 9Nheq pái tangái án tỡ báng hữm ntrớu, cớp án tỡ bữn cha nguaiq ntrớu.
10Ỡt tâng vil Damac bữn manoaq tễ tỗp puai Yê-su, ramứh A-nania. Yiang Sursĩ sapáh yỗn án hữm Yê-su. Yê-su arô án neq: “A-nania ơi!”
 A-nania ta‑ỡi Yê-su neq: “Ơq. Ntrớu Ncháu ễ bữn cứq?”
11Yê-su atỡng án neq: “Cóq mới pỡq sanua toâp chu rana noau dŏq Rana Tanoang. Pỡ ki, mới chuaq manoaq samiang tễ vil Tarsơ, ramứh Salơ. Án ỡt tâng dống Yuda. Sanua Salơ câu sễq tễ cứq. 12Cớp Yiang Sursĩ khoiq sapáh yỗn Salơ dáng ramứh mới, cớp yỗn án hữm mới toâq satoaq atĩ tâng tỗ án yỗn moat án cỡt blang loah.”
13A-nania ta‑ỡi neq: “Ncháu ơi! Cứq sâng noau pai tễ cũai nâi, án khoiq táq túh coat lứq tỗp anhia tâng vil Yaru-salem. 14Cớp sanua án bữn choâiq tễ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ yỗn têq án cỗp nheq tữh cũai sa‑âm Yê-su tâng vil Damac nâi.”
15Ma Yê-su atỡng A-nania neq: “Cóq mới pỡq táq máh ŏ́c cứq atỡng mới, yuaq cứq khoiq rưoh cũai nâi. Cứq yỗn án dững ramứh cứq cỡt parhan dũ cruang yỗn cũai I-sarel, cớp yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel, dếh máh puo alới hỡ. 16Cứq ễ yỗn án dáng máh ŏ́c túh coat án cóq chĩuq cỗ án clễu ramứh cứq.”
17Ngkíq A-nania pỡq cớp mut tâng dống Yuda. Án satoaq atĩ tâng Salơ, cớp atỡng Salơ neq: “Salơ ơi! Mới la sễm ai cứq. Ncháu hái, Yê-su, khoiq ramóh mới tâng rana. Án ớn cứq toâq pỡ mới dŏq táq moat mới cỡt blang loah, cớp án yỗn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm mới.”
18Bo ki toâp samoât sarũoi chíq acán ca táq yỗn moat án sũt, chơ moat án cỡt poang loah. Án yuor tayứng cớp roap batễm. 19Án cha loah dỗi, cớp án sâng bán rêng loah. Chơ án ỡt tâng vil Damac cớp tỗp puai Yê-su bữn bĩq tangái ễn.

Salơ Atỡng Tâng Vil Damac

20Chơ Salơ pỡq toâp chu dống sang tỗp I-sarel, cớp án atỡng ngki tễ Yê-su la lứq Con Yiang Sursĩ. 21Nheq tữh cũai ca sâng santoiq án atỡng, alới sâng dớt lứq. Cớp alới pai neq: “Án nâi tỡ, ca khoiq talốh tỗp puai Yê-su tâng vil Yaru-salem? Cớp án toâq pỡ nâi cỗ ễ cỗp máh cũai ca puai Yê-su. Án ễ chŏ́q cớp dững alới chu pỡ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ.”
22Ma parnai Salơ atỡng cỡt blễng achỗn. Tữ tỗp I-sarel tâng vil Damac sâng án atỡng tễ Yê-su la manoaq ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai, ngkíq alới tỡ têq rasuon ntrớu noâng.
23Vớt tễ ki máh cũai sốt tỗp I-sarel sarhống ễ cachĩt chíq Salơ. 24Alới crŏ́q máh ngoah toong viang vil yoc ễ cachĩt án. Ma Salơ sâng noau pai alới ễ cachĩt án. 25Ngkíq, toâq sadâu tỗp puai Yê-su chỗn tâng viang. Alới yỗn Salơ ỡt tâng achoiq; chơ alới atĩar asễng Salơ yáng tiah viang.

Salơ Tâng Vil Yaru-salem

26Tữ Salơ toâq pỡ vil Yaru-salem, án yoc ễ mut rôm cớp tỗp puai Yê-su tâng vil ki tê. Ma tỗp ki ngcŏh lứq án, yuaq alới tỡ bữn noap án khoiq sa‑âm Yê-su. 27Ma bữn manoaq samiang tâng tỗp ki, ramứh Ba-naba. Án pỡq asuoi Salơ toâq pỡ tỗp ayững atĩ Yê-su. Cớp án atỡng yỗn alới dáng Salơ khoiq hữm Yê-su tâng rana, cớp án khoiq sâng Yê-su pai chóq án. Ba-naba pai Salơ atỡng parnai o tễ Yê-su clŏ́q lứq tâng vil Damac. 28Ngkíq tỗp ki yỗn Salơ ỡt cớp alới tâng vil Yaru-salem. Án pỡq chũop nheq tâng vil Yaru-salem cớp atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt clŏ́q lứq. 29Án táq ntỡng cớp sarhống cớp muoi tỗp cũai I-sarel ca táq ntỡng parnai Créc. Ma máh cũai ki chi-chuaq ngê yoc ễ cachĩt chíq án. 30Tữ tỗp puai Yê-su sâng ngkíq, alới asuoi án pỡ vil Sê-sarê ễn. Toâq tangái ntun ễn alới yỗn án chu loah pỡ vil án, la vil Tarsơ.
31Vớt ki máh tỗp sa‑âm Yê-su tỡ bữn ramóh noâng túh coat tâng cruang Yudê, cruang Cali-lê, cớp cruang Sa-mari. Alới pruam muoi mứt, manoaq catoaih atỡng manoaq tễ ngê Yê-su Crĩt. Cớp Raviei Yiang Sursĩ aliam mứt pahỡm alới yỗn ỡt ien o loah. Cũai sa‑âm Yê-su cỡt clứng lứq ễn, cớp yám noap Ncháu.

Phi-er Pỡq Sa‑óh Tâng Vil Li-da Cớp Vil Yôp-pa

32Bo ki Phi-er dốq pỡq sa‑óh dũ ntốq bữn cũai sa‑âm Yê-su tâng cruang ki. Ngkíq án pỡq sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Li-da. 33Tâng vil ki án ramóh manoaq samiang, ramứh Ê-nê, án a‑ĩ coang. Án tua a‑ĩ tâng chĩau khoiq tacual cumo chơ. 34Phi-er atỡng án neq: “Ê-nê ơi! Yê-su Crĩt táq yỗn mới bán. Mới yuor tayứng. Mới pĩal dŏq chĩau mới.”
 Bo ki toâp Ê-nê yuor tayứng.
35Nheq tữh cũai tâng vil Li-da cớp tâng vil Sarôn, alới hữm Ê-nê khoiq cỡt bán. Ngkíq alới sa‑âm Yê-su Crĩt tê.
36Tâng vil Yôp-pa bữn manoaq mansễm tâng tỗp sa‑âm Yê-su, ramứh Ta-butha. Tâng parnai Créc noau dŏq ramứh án la Dôr-ca. Mansễm nâi táq ranáq o níc, cớp án chuai sa‑ữi náq cũai cadĩt. 37Bo ki án cỡt a‑ĩ, chơ án cuchĩt. Yớu án ĩt dỡq ariau tỗ án puai rit alới cơi táq. Moâm alới ariau, chơ alới dŏq cumuiq ki tâng clống tran bar tâng dống. 38Vil Yôp-pa nâi cheq vil Li-da. Ngkíq tữ tỗp puai Yê-su tâng vil Yôp-pa sâng han Phi-er ỡt tâng vil Li-da, alới ớn bar náq pỡq coâiq Phi-er. Alới atỡng Phi-er neq: “Sễq mới toâq toâp pỡ vil hếq.”
39Chơ Phi-er pỡq cớp alới. Tữ án toâq pỡ dống ki, alới dững án chỗn tâng clống tran bar. Bữn clứng lứq máh cán cumai tâng clống ki. Alới nhiam cớp aloŏh tampâc Dôr-ca khoiq yĩh yỗn alới tễ nhũang. 40Phi-er yỗn nheq tữh alới loŏh tễ clống ki. Chơ án sacốh racớl cớp án câu sễq Yê-su Crĩt chuai Dôr-ca. Moâm án câu, chơ án píh nhêng chu cumuiq ki. Cớp án pai neq: “Ta-butha ơi! Mới yuor tayứng.”
 Bo ki toâp mansễm ca khoiq cuchĩt ki, án culian loah moat. Tữ án hữm Phi-er, án yuor tacu.
41Phi-er tếc atĩ mansễm ki yỗn án yuor tayứng. Chơ Phi-er arô tỗp puai Yê-su cớp máh cán cumai. Án aloŏh mansễm ki yỗn nheq tữh alới hữm mansễm ki khoiq tamoong loah. 42Tữ ranáq nâi cỡt parhan chũop vil Yôp-pa, bữn clứng lứq ễn cũai sa‑âm Yê-su. 43Phi-er ỡt tâng vil Yôp-pa nâi tỡ dáng sếq tangái ễn. Án ỡt cớp manoaq samiang ramứh Si-môn. Si-môn la cũai chiang táq sa‑ữi ramứh tễ ngcâr charán.