9

Xolau ntxeev dua sab

(Tkh. 22:6-16, 26:12-18)

1Xolau ua nyaum heev has tas yuav tua tug Tswv cov thwjtim nwg txhad moog cuag tug tuam pov thawj hlub 2thov ntawv tso cai moog rua tej tsev sablaaj huv lub nroog Ntamaxaka, es yog ntswb leejtwg taug Yexu Txujkev tsw has quaspuj quasyawg, mas yuav nteg khi coj lug rua huv Yeluxalee. 3Thaus Xolau saamswm taug kev moog yuav txug lub nroog Ntamaxaka, taamswm ntawd txawm muaj ib tug duab ci nplaag sau ntuj tuaj vej nkaus nwg. 4Nwg txhad qaug ntawg rua huv peg teb hab nov ib lub suab has tas, “Xolau, Xolau, ua caag koj tswm txom kuv?” 5Xolau txhad has tas, “Tug Tswv, koj yog leejtwg?” Tug Tswv teb tas, “Kuv yog Yexu kws koj saamswm tswm txom. 6Ca le sawv tseeg nkaag moog rua huv lub nroog, yuav muaj tuabneeg qha rua koj paub tas koj yuav tsum ua daabtsw.” 7Cov kws nrug nwg taug kev moog kuj nreg yoob taag. Puab nov lub suab tassws tsw pum leejtwg. 8Xolau sawv huv peg teb lug, thaus nwg qheb muag nwg kuj tsw pum kev. Puab txhad tuav nwg teg coj moog rua huv lub nroog Ntamaxaka. 9Nwg qhov muag dig tau peb nub, hab nwg tsw noj tsw haus daabtsw le.
10Huv lub nroog Ntamaxaka muaj ib tug thwjtim npe hu ua Anania. Tug Tswv ua yug quas toog has rua nwg tas, “Anania 'e.” Nwg teb tas, “Tug Tswv, kuv nyob ntawm nuav.” 11Tug Tswv has rua nwg tas, “Ca le sawv tseeg moog kuas txug txujkev kws hu ua Kev Ncaaj, hab moog nrhav Xolau kws yog tuabneeg Thaxa huv Yutas lub tsev, tsua qhov Xolau saamswm thov Vaajtswv, 12hab nwg ua yug quas toog pum ib tug yawm npe hu ua Anania tuaj muab teg npuab rua sau nwg sub nwg txhad rov pum kev.” 13Tassws Anania teb tas, “Kuv tau nov ntau leej has txug tug yawm hov tas nwg tub ua phem heev npaum le caag rua koj cov xuv dawb huv Yeluxalee. 14Hab nwg tau ntawv tso cai ntawm cov pov thawj hlub kuas tuaj nteg txhua tug kws tuav koj lub npe thov.” 15Tassws tug Tswv has rua nwg tas, “Ca le moog, tsua qhov nwg yog kuv tej cuab yeej kws kuv xaiv ca lawm. Nwg yuav coj kuv lub npe moog has rua lwm haiv tuabneeg hab tej vaajntxwv hab cov Yixayee. 16Kuv yuav qha rua nwg paub tas nwg yuav raug kev tswm txom npaum le caag vem yog saib rua kuv lub npe.” 17Tes Anania txawm moog hab nkaag moog rua huv lub tsev hov. Nwg tsaa teg npuab sau Xolau hab has tas, “Kwv Xolau 'e, tug Tswv khaiv kuv tuaj, yog Yexu kws tshwm rua koj pum thaus koj taug kev tuaj, sub koj txhad rov pum kev hab muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv puv npo.” 18Taamswm ntawd muaj ib yaam zoo le daim nplai poob ntawm nwg lub qhov muag lug nwg txhad rov pum kev, nwg txhad sawv tseeg ua kevcai raus dej, 19hab noj mov hab rov muaj zug tuaj.

Xolau qha txuj xuv zoo huv Ntamaxaka

 Xolau nrug cov thwjtim huv lub nroog Ntamaxaka nyob ntau nub. 20Hab taamswm ntawd nwg tshaaj tawm txug Yexu rua huv tej tsev sablaaj has tas, “Yexu yog Vaajtswv leej Tub.” 21Suavdawg kws tau nov nwg has kuj phemfwj sws thaam has tas, “Tug nuav yog tug kws ua phem kawg rua cov kws tuav lub npe nuav thov huv Yeluxalee los tsw yog? Qhov kws nwg tuaj nuav tub yog nwg tuaj nteg cov ntawd khi coj moog rua cov pov thawj hlub ntaag los tsw yog?” 22Tassws Xolau muaj zug zuj zug tuaj hab ua rua cov Yutai kws nyob huv Ntamaxaka tsw pum qaab xaav tsua qhov nwg qha rua suavdawg paub tseeb tas Yexu yog tug Kheto.
23Dhau ntawd ntau nub cov Yutai txawm tuav huv yuav tua Xolau, 24tassws puab tug tswvyim tub nrov moog txug Xolau lawm. Puab zuv ntawm rooj loog nruab nub mo ntuj yuav tua Xolau. 25Tassws cov thwjtim muab Xolau nyob rua huv ib lub tawb luj tso dauv ntawm ntsaa loog mo ntuj moog lawm.

Xolau nyob huv Yeluxalee

26Thaus Xolau moog txug huv lub nroog Yeluxalee lawm nwg yooj xeeb yuav koom nrug cov thwjtim ua ke, tassws puab suavdawg ntshai vem tsw ntseeg tas Xolau ua thwjtim lawm. 27Mas Npananpa coj Xolau moog cuag cov tubkhai hab pav rua puab noog tas Xolau pum tug Tswv kws has rua nwg ntawm ntog kev le caag hab nwg tub muaj lub sab tuab qha huv Yexu lub npe rua huv lub nroog Ntamaxaka le caag lawm. 28Tes Xolau txhad koom tau nrug cov tubkhai moog moog lug lug huv lub nroog Yeluxalee. Nwg muaj sab tuab qhuab qha huv tug Tswv lub npe. 29Hab nwg nrug cov Yutai kws has tau lug Kili xwb sws has hab sws caam, mas puab cov hov kuj nrhav kev muab nwg tua. 30Thaus cov kwvtij paub zaaj nuav, puab txawm coj nwg moog rua lub moos Xixaleya hab xaa nwg moog rua lub moos Thaxa.
31Cov pawg ntseeg thoob plawg Yutia, Kalilai hab Xamali txhad nyob sab tug yeeg hab luj hlub. Txhua tug ua lub neej paub ntshai tug Tswv hab tau kev txhawb sab ntawm Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv, cov pawg ntseeg txhad fuam vaam coob tuaj.

Petu khu Aine‑a mob zoo

32Thaus Petu moog moog lug lug rua txhua qhov nwg moog txug Vaajtswv cov xuv dawb kws nyob huv lub moos Linta. 33Nwg ntswb ib tug yawm npe hu ua Aine‑a hov ntawd, nwg tuag cev pw sau txaaj tau yim xyoo lawm. 34Petu has rua nwg tas, “Aine‑a, Yexu Kheto khu koj zoo. Ca le sawv tseeg khaws koj lub chaw pw.” Taamswm ntawd nwg txawm sawv tseeg. 35Thaus cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Linta hab ntawm lub taj Saloo pum nwg zoo, puab kuj tig lug cuag tug Tswv.

Petu tsaa Ntaukha caj rov lug

36Huv lub moos Yaupa muaj ib tug puj kws yog thwjtim hu ua Thanpitha kws lug Kili hu ua Ntaukha. Tug puj nuav pheej ua zoo rua luas hab paab cov txom nyem ntau heev. 37Lub swjhawm ntawd tug puj hov txawm mob hab tuag lawm. Thaus puab muab nwg lub cev ntxuav puab muab nwg tso rua ib chaav txheej sau. 38Lub moos Linta nyob ze lub moos Yaupa. Thaus cov thwjtim nov tas Petu nyob hov ntawd, puab txawm khaiv ob tug moog thov nwg has tas, “Thov koj tuaj cuag peb sai sai.” 39Petu txawm sawv tseeg nrug ob tug moog. Thaus Petu moog txug lawm puab coj nwg moog rua chaav kws nyob txheej sau. Cov puj ntsuag suavdawg kuj sawv ntsug vej Petu quaj hab qha nwg saib txhua yaam tsoog tsho kws Ntaukha ua thaus nwg tseed muaj txujsa nyob. 40Petu txawm kuas puab suavdawg tawm moog saab nrau mas nwg txawm txhus caug thov Vaajtswv hab tig lug has rua tug tuag tas, “Thanpitha, ca le sawv tseeg.” Thanpitha txawm qheb muag pum Petu hab sawv lug nyob tsawg. 41Petu cev teg moog nqug nwg sawv. Nwg hu cov xuv dawb hab cov puj ntsuag rov lug hab muab tug puj kws caj rov lug hov cob rua puab. 42Tej xwm txheej hov nrov nchaa thoob plawg lub moos Yaupa, hab muaj tuabneeg coob coob lug ntseeg tug Tswv. 43Petu nyob huv lub moos Yaupa ntau nub, nwg su huv Ximoo kws yog tug Kws luam tawv lub tsev.