9

Saulo Sienx Yesu

(Beiv mangc Gong-Zoh 22:6-16; 26:12-18)

1Saulo haaix zanc yaac sie jienv waac oix daix Ziouv nyei mienh. Ninh ziouc mingh taux domh sai mienh wuov 2tov sou dorh mingh Ndaa^matv^gatc Zingh, Yiutai Mienh nyei norm-norm wuic dorngh, lorz gan Ziouv nyei Jauv nyei mienh, maiv gunv m'jangc m'sieqv, zorqv ninh mbuo ndoh jienv fungx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh.
3Saulo mingh gau, aav lamh deix taux Ndaa^matv^gatc Zingh. Liemh zeih yiem wuov lungh cuotv norm domh njang ziux gormx Saulo nyei sin. 4Ninh ziouc king njiec ndau yaac haiz gorngv, “Saulo aah! Saulo! Meih weic haaix diuc zoux doqc yie?”
5Saulo ziouc naaic gaax, “Ziouv aah! Meih dongh haaix dauh?”
 Saulo aengx haiz waac dau ninh, “Yie se Yesu, dongh meih zoux doqc wuov dauh.
6Jiez sin daaih bieqc zingh aqv. Meih oix zuqc zoux nyei ziouc maaih mienh mbuox meih.”
7Caux Saulo daaih wuov deix mienh dingh jienv wuov, liemh gorngv waac maiv cuotv. Ninh mbuo haiz maaih qiex mv baac maiv buatc haaix dauh. 8Saulo jiez sin daaih nungx nqoi m'zing yaac mangc maiv buatc haaix nyungc. Gan ninh daaih wuov deix mienh ken ninh mingh taux Ndaa^matv^gatc Zingh. 9Duqv buo hnoi gu'nyuoz ninh nyei m'zing mangc maiv buatc haaix nyungc. Ninh yaac maiv nyanc maiv hopv haaix nyungc.
10Yiem Ndaa^matv^gatc Zingh maaih dauh sai-gorx, mbuox heuc Aa^naa^nie, buatc hinc yaangh nyei sic. Ziouv heuc ninh, “Aa^naa^nie aah!”
 Ninh ziouc dau, “Ziouv aah! Yie yiem naaiv oc.”
11Ziouv gorngv mbuox ninh, “Oix zuqc mingh maaih mbuox heuc Jauv-Zaqc wuov diuh jauv. Taux Yu^ndaatc nyei biauv oix zuqc naaic, Taasatv Zingh nyei Saulo yiem haaix. Ninh daux gaux jienv nyei, 12yaac buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh buatc laanh mienh, mbuox heuc Aa^naa^nie, bieqc daaih longc buoz maan ninh, bun ninh aengx haih mangc duqv buatc daaih.”
13Aa^naa^nie dau, “Ziouv aah! Yie haiz mienh camv nyei gorngv wuov laanh mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh guatc doqc hoic meih nyei cing-nzengc mienh kouv haic norh. 14Ninh yaac duqv sai mienh bieiv nyei lingc daaih naaiv, Ndaa^matv^gatc Zingh, zorqv yietc zungv sienx meih nyei mienh ndoh jienv.”
15Ziouv gorngv mbuox ninh, “Gunv mingh maah! Yie ginv ninh daaih zoux yie nyei bou. Ninh oix zuqc zunh yie nyei mbuox bun maanc fingx Janx caux ninh mbuo nyei hungh diex aengx caux I^saa^laa^en Mienh muangx. 16Yie ganh oix bun ninh hiuv duqv ninh weic yie nyei mbuox oix zuqc siouc ndongc haaix kouv.”
17Aa^naa^nie ziouc mingh aqv. Taux wuov ninh bieqc biauv mingh, ziouc maan jienv Saulo gorngv, “Saulo youz aah! Dongh yiem ndaamv-jauv hinc yaangh bun meih buatc wuov dauh Ziouv Yesu, paaiv yie daaih weic bun meih aengx haih mangc duqv buatc, yaac duqv Singx Lingh buangv meih nyei hnyouv.” 18Liemh zeih maaih ga'naaiv hnangv mbiauz-jiex nor, yiem Saulo nyei m'zing ndortv njiec. Ninh ziouc mangc duqv buatc aqv. Ninh jiez sin daaih jiex wuom nyei leiz. 19Nyanc liuz hnaangx, ninh ziouc henv daaih aqv.

Saulo Yiem Ndaa^matv^gatc Zingh Zunh Doz

 Saulo caux Ndaa^matv^gatc Zingh sienx Yesu nyei mienh yiem i ziex hnoi. 20Ninh liemh zeih mingh Yiutai Mienh nyei wuic dorngh zunh mbuox mienh Yesu za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn. 21Muangx haiz nyei mienh yietc zungv mbuoqc horngh haic ziouc naaic, “Naaiv laanh mienh dongh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux doqc hoic sienx Yesu nyei mienh wuov dauh maiv zeiz? Ninh baac-baac daaih naaiv zorqv sienx Yesu nyei mienh ndoh jienv dorh mingh bun sai mienh bieiv saah?”
22Saulo gunv zoux gunv maaih hatc maaz zunh doz, haih gorngv duqv mengh bun cing Yesu dongh ⟨Giduc.⟩ Ndaa^matv^gatc Zingh nyei Yiutai Mienh liemh maiv haih dau ninh aqv.
23Yiem wuov camv-hnoi deix nyei, Yiutai Mienh caangh laangh daav za'eix daix Saulo. 24Mv baac ninh mbuo daav nyei za'eix Saulo hiuv mi'aqv. Wuov deix mienh ziangh hnoi ziangh muonz zuov jienv zingh gaengh oix daix ninh. 25Mv baac maaih muonz Saulo nyei sai-gorx longc norm mbaatc bungx ninh gan zingh laatc kuotv cuotv ga'nyiec ziqc zingh mi'aqv.

Saulo Mingh Ye^lu^saa^lem Zingh

26Saulo mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh, ninh oix caux sai-gorx mbuo yiem mv baac sai-gorx mbuo gamh nziex haic. Maiv sienx ninh yaac zoux sai-gorx. 27Mv baac Mbaa^naa^mbatc dorh ninh mingh ⟨gong-zoh⟩ mbuo wuov gorngv bun ninh mbuo hiuv duqv, Saulo yiem ndaamv-jauv wuov zanc Ziouv hinc yaangh bun ninh buatc yaac caux ninh gorngv waac. Mbaa^naa^mbatc aengx gorngv Saulo yiem Ndaa^matv^gatc Zingh bungx laangc nyei dengv Yesu nyei mbuox zunh doz. 28Saulo ziouc caux ninh mbuo yiem Ye^lu^saa^lem Zingh bieqc bieqc cuotv-cuotv, bungx laangc nyei dengv Yesu nyei mbuox zunh doz. 29Ninh yaac caux gorngv Gikc waac wuov deix Yiutai Mienh gorngv leiz luonx leiz, mv baac ninh mbuo oix daav za'eix daix ninh. 30Gorx-youz mbuo hiuv duqv mienh oix daix ninh, ninh mbuo ziouc dorh Saulo mingh Si^saa^li^yaa Zingh, aengx fungx ninh cuotv jauv mingh Taasatv Zingh.
31Naaiv deix jauv jiex liuz, yiem Yu^ndie, Gaa^li^li caux Saa^maa^lie Saengv norm-norm dorngx nyei jiu-baang duqv douc baengh orn nyei yiem yaac duqv ceix jiez daaih. Ninh mbuo taaih Ziouv. Singx Lingh yaac orn ninh mbuo nyei hnyouv yaac bun mienh jaa camv jienv faaux.

Bide Zorc Longx Ai^ne^atc

32Bide youh gormx norm-norm dorngx. Maaih nzunc ninh mingh Litv^ndaa Mungv mangc sienx Yesu nyei mienh. 33Yiem wuov ninh buatc laanh mienh, mbuox heuc Ai^ne^atc. Naaiv laanh mienh butv baengc-mbai, maiv haih jiez sin, bueix jienv duqv hietc hnyangx aqv. 34Bide gorngv mbuox ninh, “Ai^ne^atc aah! Yesu Giduc zorc longx meih aqv. Jiez sin daaih siou jiez meih nyei ziqc maah!” Ai^ne^atc liemh zeih jiez sin daaih aqv. 35Yietc zungv yiem Litv^ndaa caux Saalon Mungv nyei mienh buatc naaiv laanh mienh longx, ninh mbuo ziouc goiv hnyouv sienx Ziouv.

Ndokatv Daic Aengx Nangh Daaih

36Yiem Yapv^faa Mungv maaih dauh sienx Yesu nyei m'sieqv dorn, mbuox heuc Taa^mbi^taa. (Gorngv benx Gikc waac se Ndokatv.) Ninh zanc-zanc zoux kuv sic yaac cuotv fim tengx mienh jomc mienh. 37Dongh wuov deix ziangh hoc ninh butv baengc daic mi'aqv. Mienh nzaaux ninh nyei sin aengx geqc jienv gu'nguaaic wuov nzangh biauv. 38Litv^ndaa caux Yapv^faa Mungv leih maiv go. Yapv^faa Mungv nyei sienx Yesu nyei mienh haiz gorngv Bide yiem Litv^ndaa Mungv, ninh mbuo ziouc paaiv i laanh mienh mingh wuov mbuox ninh, “Tov meih gaanv daaih yie mbuo naaiv.”
39Bide ziouc gan ninh mbuo mingh aqv. Mingh taux, mienh ziouc dorh ninh faaux gu'nguaaic wuov nzangh biauv. Yietc zungv auv-guaav weih jienv Bide, nyiemv jienv zorqv Ndokatv ziangh seix lunh nyei lui-houx bun ninh mangc.
40Mv baac Bide heuc ninh mbuo yietc zungv cuotv ga'nyiec ziouc gueic njiec daux gaux. Daux gaux baac, ninh huin nzuonx mbuox janx-daic, “Taa^mbi^taa aah! Jiez sin daaih maah!” Taa^mbi^taa ziouc nungx nqoi m'zing, buatc Bide, ninh ziouc jiez sin daaih zueiz jienv. 41Bide sung buoz ken ninh jiez sin daaih souv jienv, aengx heuc sienx Yesu nyei zuangx mienh caux wuov deix auv-guaav daaih, jiu naaiv dauh nangh daaih nyei m'sieqv dorn bun ninh mbuo. 42Naaiv deix sic nyei fienx sing buangv Yapv^faa Mungv. Mienh camv nyei yaac sienx Ziouv. 43Nqa'haav Bide yiem caamx Yapv^faa Mungv, wuov dauh ndopv-zaangc, Simon, nyei biauv.