10

Klei Y-Đaniel Bi Ƀuh Ti Êa Krông Hidêkel

1Thŭn tal tlâo Y-Sirus jing mtao čar Persơ, mâo sa klei bi êdah kơ Y-Đaniel, lŏ bi anăn Y-Beltisasar. Klei anăn sĭt nik leh anăn hưn kơ klei bi blah prŏng. Ñu thâo săng klei blŭ leh anăn klei bi ƀuh anăn. 2Ênuk anăn kâo gơ̆ Y-Đaniel dôk kơŭ kyăm jih tlâo hruê kăm. 3Kâo amâo ƀơ̆ng mnơ̆ng jăk ôh, kăn mâo čĭm amâodah kpiê rei mŭt hlăm ƀăng êgei kâo, kăn kâo mia êa mñak rei êjai jih tlâo hruê kăm anăn.
4Ti hruê tal dua pluh pă mlan tal sa, êjai kâo dôk ti hang êa krông prŏng Hidêkel, 5 kâo kngưr ală dlăng, nĕ anei mâo sa čô mnuih hơô ao kbuă điêt aruăt, hyuă hdrăng kơiêng mah doh mơ̆ng čar Uphas. 6Asei mlei ñu msĕ si boh tâo yuôm bêril, ƀô̆ mta ñu mtrang msĕ si kmlă, ală ñu msĕ si êlah pui trơ̆ng, păl leh anăn jơ̆ng ñu msĕ si kông mgoh leh, leh anăn ênai asăp ñu msĕ si ênai phung lu. 7Knŏng hjăn kâo gơ̆ Y-Đaniel mâo klei bi ƀuh anăn, kyuadah phung mnuih mbĭt hŏng kâo amâo ƀuh ôh klei anăn, ƀiădah diñu ktư̆ yơ̆ng snăk leh anăn diñu đuĕ dăp. 8Snăn kâo dôk hjăn leh anăn ƀuh klei bi ƀuh prŏng anei; kâo amâo lŏ mâo klei ktang ôh; ƀô̆ mta kâo bi mlih msĕ si djiê, leh anăn kâo amâo lŏ mâo klei mơai ôh.
9Leh klei anăn, kâo hmư̆ asăp ñu blŭ; leh anăn tơdah kâo hmư̆ asăp ñu blŭ, kâo lĕ buh ƀô̆ kŭp ti lăn pĭt êlam snăk.
10Leh anăn nĕ anei, mâo sa ƀĕ kngan ruêh kâo bi rŭ kâo brei dôk hŏng kơŭt leh anăn kngan kâo.
11Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Ơ Y-Đaniel, pô arăng khăp snăk, brei ih hmư̆ bi nik klei kâo blŭ kơ ih, leh anăn brei ih dôk dơ̆ng kpă, kyuadah arăng tiŏ nao kâo kơ ih.” Êjai ñu blŭ kơ kâo snăn, kâo dôk dơ̆ng hŏng klei ktư̆ yơ̆ng. 12Leh klei anăn, ñu lač kơ kâo, “Ơ Y-Đaniel, đăm huĭ ôh, kyuadah mơ̆ng hruê tal êlâo hĭn ih mâo ai tiê čiăng thâo săng leh anăn bi luă gŭ ih pô ti anăp Aê Diê ih, Aê Diê hmư̆ leh klei ih blŭ, leh anăn kâo hriê kyua klei ih blŭ anăn. 13 Ƀiădah khua ƀuôn ala mtao Persơ bi kdơ̆ng hŏng kâo dua pluh sa hruê; snăn Y-Mikel, sa čô khua hĭn hlăm phung khua hriê đru kâo, kyuadah arăng kơ̆ng kâo tinăn mbĭt hŏng mtao ƀuôn ala mtao Persơ. 14Ară anei kâo hriê čiăng brei ih thâo săng klei srăng truh kơ phung ƀuôn sang ih hlăm ênuk knhal tuč, kyuadah klei bi ƀuh djŏ kơ ênuk êdei.”
15Tơdah ñu blŭ klei anei kơ kâo, kâo wir ƀô̆ phă lăn leh anăn dôk ñăt. 16Leh anăn nĕ anei, mâo pô msĕ si phung anak êkei mnuih ruêh kƀông kâo. Snăn kâo ha ƀăng êgei blŭ kơ pô dôk dơ̆ng ti anăp kâo, “Ơ khua kâo, kyua klei bi ƀuh anei kâo ruă leh anăn kâo amâo mâo klei mơai ôh. 17Si ngă dĭng buăl khua kâo dưi blŭ kơ khua kâo? Kyuadah ară anei kâo amâo lŏ mâo klei ktang ôh, kăn lŏ mâo êwa rei.”
18Lŏ sa bliư̆ pô msĕ si sa čô êkei ruêh kâo leh anăn bi ktang kâo. 19Ñu lač, “Đăm huĭ ôh, Ơ pô arăng khăp snăk, dôk êđăp ênang bĕ; dôk ktang, bi mđĭ ai bĕ.” Tơdah ñu blŭ kơ kâo, kâo lŏ mâo ai ktang leh anăn kâo lač, “Ơ, brei khua kâo blŭ bĕ, kyuadah ih bi ktang kâo leh.” 20Leh anăn ñu lač, “Ih thâo mơ̆ ya ngă kâo hriê kơ ih?
 Ƀiădah ară anei kâo srăng lŏ wĭt bi blah hŏng khua čar Persơ; leh anăn tơdah kâo ruê̆ leh hŏng ñu, nĕ anei, khua čar Grĕk srăng hriê.
21Ƀiădah kâo srăng hưn kơ ih klei arăng čih leh hlăm hdruôm hră klei sĭt nik. Amâo mâo pô đru kâo bi kdơ̆ng hŏng phung anăn ôh, knŏng hjăn Y-Mikel, khua ih.”