11

1“Cứq toâp bán curiaq cớp chuai Mi-kêl tâng cumo muoi Dari-ut, la cũai Mê-dia, cỡt puo. 2Sanua cứq ễ atỡng anhia tễ máh ranáq ễ cỡt chumát. Máh ranáq ki lứq toâq.”

Cruang Ê-yip-tô Cớp Cruang Si-ri

 Ranễng Yiang Sursĩ pai neq: “Noâng bữn pái náq ễn ễ chỗn cỡt puo cruang Pơ-sia, ma ntun alới ki bữn puo pỗn ễn toâq. Puo nâi cỡt sốc bữn clữi nheq tễ puo canŏ́h. Bo cruang án khâm cớp bữn sanốc ntữn sa‑ữi, ki án thrễc chóq cruang Créc.
3“Chơ bữn manoaq puo ễn toâq, án clŏ́q lứq. Án cỡt sốt muoi cruang toâr la‑a, cớp án táq ranáq puai rangứh án yoc. 4Ma tam án bữn chớc sốt toâr lứq, mŏ cruang cutễq án cỡt caryoah cớp tampễq cỡt pỗn pún. Máh cũai tỡ cỡn tễ tŏ́ng toiq án chỗn cỡt puo pláih án; ma máh tỗp nâi tỡ bữn bữn chớc li machớng án bữn.
5“Puo Ê-yip-tô lứq cỡt rêng achỗn. Ma bữn manoaq sốt tahan án cỡt rêng hỡn tễ án, cớp sốt tahan ki cỡt sốt muoi cruang la‑a hỡn tễ cruang Ê-yip-tô. 6Vớt ki dũn cumo ễn, puo cruang Ê-yip-tô yỗn con cumũr án racoâiq cớp puo cruang Si-ri dŏq táq yớu ratoi. Ma ŏ́c alới ratoi tỡ bữn dũn, cỗ tian mansễm ki cớp cayac án, dếh con, dếh cũai sũl ca pỡq parnơi cớp mansễm ki, pĩeiq noau cachĩt nheq. 7Ma tỡ bữn dũn tễ ki, bữn manoaq tễ sễm ai mansễm ki chỗn cỡt puo. Án mut chíl tahan tỗp Si-ri, cheng ĩt ntốq parnoâng khâm cớp chíl riap alới. 8Án ĩt máh rup alới sang, dếh crơng ca táq toâq práq cớp yễng, chơ dững achu pỡ cruang Ê-yip-tô. Vớt ki alới bữn ỡt ien khễ dũn cumo ễn. 9Chơ puo Si-ri dững tahan án mut chíl cruang Ê-yip-tô, ma pĩeiq tahan Ê-yip-tô chíl loah alới toau tahan tỗp Si-ri cỡt pê.
10“Máh con samiang puo cruang Si-ri thrũan táq yúc, cớp alới parỗm poâl tahan sa‑ữi lứq. Tỗp alới chíl chái lứq ariang dỡq lut clúh, cớp chíl muoi ntốq parnoâng khâm cũai par‑ũal. 11Puo Ê-yip-tô pỡq chíl puo Si-ri, yuaq án sâng ũan lứq, cớp án cỗp tahan puo Si-ri clứng lứq. 12Án cỡt ỗt lứq toâq án chíl riap, cớp án cachĩt máh tahan sa‑ữi lứq. Ma án riap tỡ bữn dũn máh léq.
13“Puo cruang Si-ri lứq píh chu parỗm loah máh tahan clữi tễ nhũang ễn. Toâq án hữm ngư o chơ, án dững máh poâl tahan ca bữn dũ máh crơng choac píh toâq chíl sĩa. 14Bữn sa‑ữi náq yuor táq choac chóq puo Ê-yip-tô. Lứq bữn máh cũai tachoât tễ tỗp mới bữm ễ chíl loah án, cỗ tian ŏ́c sapáh alới khoiq hữm; ma alới chíl tỡ riap. 15Chơ puo Si-ri lavíng nheq muoi vil ca bữn ntốq parnoâng khâm, chơ cheng ĩt vil ki. Tỗp tahan Ê-yip-tô tỡ rơi ratáng chíl noâng; dếh tahan clŏ́q lứq la ŏ́q rêng yỗn yuor tayứng rachíl. 16Chơ puo Si-ri ca chíl riap, án táq puai máh pahỡm án yoc; tỡ bữn noau têq catáng án. Án ỡt tâng tâm cutễq khoiq parkhán yỗn cũai I-sarel, cớp án bữn chớc talốh nheq cruang cutễq ki.
17“Bo ki, puo Si-ri aloŏh ngê ễ talốh cruang Ê-yip-tô ca par‑ũal án. Chơ án táq yớu ratoi cớp puo cruang Ê-yip-tô na yỗn con cumũr án racoâiq cớp puo cruang ki. Ma ngê nâi tỡ bữn chuai yỗn ranáq ki cỡt moâm. 18Vớt ki, án chíl máh tỗp ỡt cheq tor dỡq mưt, cớp cheng ĩt cutễq sa‑ữi ntốq. Ma bữn muoi noaq sốt tahan tễ cruang canŏ́h toâq chíl riap án, cớp táq yỗn án tỡ têq ỗt sác noâng. 19Puo Si-ri píh loah chu máh ntốq parnoâng khâm tâng cruang án bữm, ma noâng án cỡt pê, cớp noau tỡ bữn hữm noâng án.
20“Toâq vớt ki, bữn muoi noaq ễn chỗn cỡt puo. Puo nâi ễ ớn ayững atĩ án loŏh ễp máh cũai proai yỗn chĩuq muap, dŏq táq yỗn cruang án cỡt sốc achỗn. Ma tỡ bữn dũn puo nâi la cuchĩt tê; ma án tỡ bữn cuchĩt na rachíl.”

Puo Si-ri Bữn Mứt Loâi Lứq

21Ranễng Yiang Sursĩ atỡng ễn neq: “Cũai ca chỗn cỡt puo tỗp Si-ri ntun án khoiq cuchĩt, án la cũai loâi lứq; ngkíq bo án cỡt puo, tỡ bữn noau yám noap án. Tỡ bữn noau chanchớm loâng án têq cỡt puo, ma án cỡt puo cỗ án khễuq lôp noau. 22Khân cũai aléq ma ễ chíl án, lứq noau pupứt nheq máh cũai ki, dếh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ hỡ. 23Án phếq thũ sa‑ữi tỗp cũai canŏ́h táq nan cỡt yớu ratoi; tam án táq sốt tâng cruang cớt lứq, ma án cỡt rêng achỗn la‑ữt. 24Án ễ mut chíl tuoiq cruang sốc bữn. Án táq ranáq ca tŏ́ng toiq án tỡ nai táq tễ nhũang. Chơ án ễ tampễq máh crơng án bữn tễ ranáq rachíl yỗn máh yớu án. Án aloŏh ngê ễ chíl máh ntốq parnoâng khâm, ma án táq tỡ bữn dũn maléq.
25“Án clŏ́q lứq ễ dững poâl tahan pỡq chíl puo Ê-yip-tô. Puo Ê-yip-tô thrũan ễ chíl loah tỗp poâl clứng cớp pla lứq ki. Ma noau phếq thũ puo Ê-yip-tô; ngkíq án cỡt pê. 26Dếh tỗp ratoi ca dốq sarhống cớp án, alới yoc ễ pupứt án tê. Noau cachĩt nheq máh tỗp tahan án; ngkíq tahan án cỡt pứt nheq. 27Chơ bar náq puo nâi pruam tacu cha parnơi tâng muoi cachơng, ma mứt pahỡm alới bar náq ki sâuq lứq; alới manoaq táq ntỡng lauq chóq manoaq. Ma alới tỡ bữn ramóh ŏ́c ntrớu alới yoc ễ bữn, yuaq Yiang Sursĩ toâp anoat ngư alới cỡt pứt. 28Puo Si-ri lứq píh loah chu cruang án bữm dững dếh máh crơng án pũr bữn. Mứt án chanchớm ễ talốh níc máh phễp rit cũai proai Yiang Sursĩ. Án táq puai rangứh án bữm, chơ án píh chu loah pỡ cruang cutễq án.
29“Toâq ntun ễn, án rachíl ratáq sĩa cớp cruang Ê-yip-tô, ma trỗ nâi tỡ bữn ariang trỗ nhũang. 30Tỗp Rô-ma toâq na tuoc cớp catáng án, chơ án cỡt ngcŏh lứq.
 “Chơ án ễ píh chu loah, ma án sâng cutâu lứq tâng mứt, cớp án aloŏh ngê yoc ễ talốh máh phễp rit cũai proai Yiang Sursĩ. Án lưn santoiq máh cũai khoiq táh phễp rit Yiang Sursĩ.
31Tỗp tahan án táq yỗn Dống Sang Toâr cỡt ntốq tỡ bữn bráh puai rit. Alới ớn táh chíq nheq rit bốh chiau sang tâng cu rangái, cớp achúh crơng nhơp cớp lôih lứq, ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm pỡ ntốq ki. 32Puo nâi aloŏh ngê ễ radững cũai khoiq táh ngê Yiang Sursĩ yỗn puai án; ma tỗp ca yám noap Yiang Sursĩ, ễ chíl loah án. 33Máh cũai ayông ca roan rangoaiq, alới atỡng loah yỗn cũai canŏ́h. Ma tỡ bữn dũn, bữn cũai tễ tỗp alới noau cachĩt tâng ntốq rachíl, tỡ la cuchĩt na bốh mumoong; cớp bữn cũai tễ tỗp alới pĩeiq noau cỗp cớp chóq tâng cuaq. 34Bo noau cachĩt máh cũai ayông ki, cũai proai Yiang Sursĩ bữn roap ŏ́c rachuai bĩq lứq. Cớp bữn cũai canŏ́h táq nan ễ puai alới, ma tỡ bữn puai lứq samoât. 35Tam noau cachĩt máh cũai ayông ca rangoaiq, ma ŏ́c ki táq yỗn mứt pahỡm cũai proai cỡt bráh samoât tac noau khoiq tooc. Ranáq nâi cỡt níc, toau toâq tangái parsốt ĩn Yiang Sursĩ khoiq anoat chơ.
36“Puo Si-ri táq puai rangứh án bữm. Án ỗt pai án la sốt toâr clữi nheq tễ máh yiang, dếh án pai án toâr hỡn tễ Yiang Sursĩ hỡ. Án táq níc ngkíq yỗn toau toâq tangái Yiang Sursĩ manrap án. Yiang Sursĩ táq ariang án khoiq pai chơ. 37Puo Si-ri tỡ bữn rabũl cớp máh yiang achúc achiac án cơi sang tễ mbŏ́q, cớp máh yiang tỗp mansễm dốq yám noap. Lứq án tỡ bữn rabũl cớp yiang ntrớu loâng, yuaq án chanchớm án sốt toâr hỡn tễ máh yiang ki. 38Ma án yám noap máh yiang ca bán curiaq ntốq parnoâng. Án dốq chiau sang práq, yễng, tamáu moat, cớp dũ ramứh bữn kia, án yỗn yiang ki, la yiang achúc achiac án tỡ nai sang tễ mbŏ́q. 39Án ĩt máh cũai cucốh sang yiang tễ cruang canŏ́h yỗn kĩaq máh ntốq parnoâng khâm khong án. Án noap lứq máh cũai ca yám noap án bo án chỗn cỡt sốt; cớp án chiau chớc yỗn alới ca táq ranáq án, dếh chiau cutễq yỗn alới bữn ndỡm.
40“Ngư tangái parsốt puo Si-ri khoiq cheq ễ toâq chơ, puo Ê-yip-tô toâq chíl án. Bo ki puo Si-ri parỗm nheq tữh poâl án dŏq chíl loah bữn neq: sễ aséh choac, tỗp aséh rachíl, cớp tuoc sa‑ữi lứq. Án ễ mut chíl sa‑ữi cruang, cỡt ariang dỡq lut. 41Án ễ mut chíl dếh tâm cutễq Yiang Sursĩ khoiq parkhán dŏq, cớp án cachĩt cũai tỡ dáng sếq chít ngin náq. Ma máh cruang Ê-dôm cớp Mô-ap, dếh muoi pún tễ cruang Amôn, máh cruang ki têq viaq vớt. 42Án ễ mut chíl sa‑ữi cruang; dếh cruang Ê-yip-tô la tỡ têq viaq vớt. 43Án lứq ngcỗi ĩt máh crơng práq yễng, dếh máh mun ca bữn kia lứq tễ cruang Ê-yip-tô. Cớp án chíl riap cruang Li-bia cớp cruang Ê-thia-bi. 44Chơ puo Si-ri sâng han tễ angia mandang loŏh cớp angia pỡng ca táq yỗn án pứt mứt; chơ án mut chíl ntâng lứq, cớp cachĩt cũai sa‑ữi. 45Án ễ táq dỗn toâr lứq tâng ntốq mpứng dĩ bar coah dỡq mưt cớp cóh ca bữn Dống Sang Toâr. Ma án cuchĩt tâng ntốq ki; tỡ bữn cũai léq chuai án.”