11

1Bi kâo dê, thŭn tal sa hlăm ênuk Y-Đarius mnuih Mêdơ, kâo kgŭ čiăng bi mđĭ ai leh anăn mgang ñu.

Mtao Dưr leh anăn Mtao Dhŭng

2“Ară anei kâo srăng bi êdah kơ ih klei sĭt nik. Nĕ anei, ăt srăng mâo tlâo čô mtao hlăm čar Persơ; leh anăn sa čô tal pă srăng mdrŏng hĭn kơ jih jang phung diñu. Tơdah ñu jing ktang leh kyua klei mdrŏng ñu, ñu srăng mčhur jih jang bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn ala mtao Grĕk. 3Hlăk anăn sa čô mtao ktang srăng kgŭ leh anăn kiă kriê hŏng klei dưi prŏng, leh anăn srăng ngă tui si gơ̆ čiăng. 4Tơdah gơ̆ hriê kơ prŏng leh, ƀuôn ala mtao gơ̆ srăng mčah leh anăn bi mbha phă pă bĭt angĭn hlăm adiê, ƀiădah amâo djŏ kơ phung anak čô gơ̆ ôh, kăn djŏ tui si klei dưi gơ̆ kiă kriê rei; kyuadah arăng srăng buč ƀuôn ala mtao gơ̆ leh anăn bi mbha kơ phung mkăn.
5Mtao čar Dhŭng srăng jing ktang, ƀiădah sa čô hlăm phung khua ñu srăng jing ktang hĭn kơ ñu, leh anăn ƀuôn ala mtao gơ̆ srăng jing prŏng hĭn. 6Đa đa thŭn êdei diñu srăng ngă klei bi mguôp, leh anăn anak mniê mtao čar Dhŭng srăng nao ngă klei bi mguôp hŏng mtao čar Dưr čiăng mâo klei êđăp ênang. Mniê anăn amâo srăng dưi ôh, kăn pô anăn pioh klei dưi ñu rei, ƀiădah arăng srăng jao bi mdjiê mniê anăn mbĭt hŏng phung atăt ba ñu, ama ñu, leh anăn phung đru krơ̆ng ñu.
7Hlăm ênuk anăn sa kƀiêng mơ̆ng agha mniê anăn srăng kgŭ jing mtao. Ñu srăng bi kdơ̆ng hŏng phung kahan leh anăn mŭt hlăm kđông mtao čar Dưr. Ñu srăng bi blah leh anăn dưi. 8Ñu srăng mă ba kơ čar Êjip rup yang leh anăn rup krah phung čar Dưr, leh anăn wăt čhiên mngan yuôm ngă hŏng prăk leh anăn hŏng mah. Êjai đa đa thŭn ñu amâo srăng lŏ bi kdơ̆ng hŏng mtao čar Dưr ôh. 9Mtao čar Dưr srăng mŭt hlăm ƀuôn ala mtao čar Dhŭng, ƀiădah gơ̆ srăng lŏ wĭt kơ čar gơ̆ pô. 10Phung anak êkei gơ̆ srăng mkra kơ klei bi blah leh anăn bi kƀĭn lu phung kahan. Digơ̆ srăng nao, lip, leh anăn găn, leh anăn digơ̆ srăng ksŭng phung kahan truh ti kđông mtao čar Dhŭng.
11Mtao čar Dhŭng srăng ngêñ leh anăn kbiă bi blah hŏng mtao čar Dưr. Mtao čar Dưr srăng bi kƀĭn lu mnuih, ƀiădah mtao čar Dhŭng srăng dưi hŏng phung lu anăn. 12Tơdah mtao čar Dhŭng mă leh phung lu, ai tiê ñu srăng mgao, leh anăn ñu srăng bi mdjiê lu êbâo čô mnuih, ƀiădah ñu amâo srăng dưi ôh. 13Kyuadah mtao čar Dưr srăng lŏ bi kƀĭn mnuih lu hĭn kơ êlâo; leh êgao đa đa thŭn gơ̆ srăng hriê hŏng phung kahan lu leh anăn lu mnơ̆ng bi blah.
14Hlăm ênuk anăn lu mnuih srăng kgŭ bi blah hŏng mtao čar Dhŭng; leh anăn đa đa mnuih jhŏng hlăm phung ƀuôn sang ih, Ơ Y-Đaniel, srăng ngă bi kdơ̆ng čiăng bi sĭt klei bi ƀuh; ƀiădah diñu amâo srăng dưi ôh. 15Leh anăn mtao čar Dưr srăng hriê wang ngă leh anăn mă sa boh ƀuôn kđông kjăp. Phung kahan čar Dhŭng leh anăn phung kahan mtao ruah leh amâo lŏ dưi bi kdơ̆ng ôh, kyuadah diñu amâo lŏ mâo klei ktang ôh. 16Ƀiădah pô hriê bi kdơ̆ng hŏng ñu srăng ngă tui si čiăng, leh anăn amâo mâo pô dưi bi kdơ̆ng hŏng gơ̆ ôh. Gơ̆ srăng dôk hlăm čar guh kơang, leh anăn dưi bi rai čar anăn. 17Gơ̆ srăng mkra nao bi blah mbĭt hŏng jih phung kahan ƀuôn ala mtao gơ̆, leh anăn srăng bi truh klei êđăp ênang. Gơ̆ srăng brei mtao čar Dhŭng dôk anak mniê gơ̆ čiăng bi rai ƀuôn ala mtao ñu, ƀiădah klei anăn amâo jing ôh, kăn jing yuôm kơ gơ̆ rei. 18Êdei kơ klei anăn gơ̆ srăng wir ngă kơ phung plao ksĭ, leh anăn plah mă lu čar anăn; ƀiădah sa čô khua kahan tue srăng bi ruê̆ klei mtao čar Dưr mgao, sĭt nik leh anăn brei klei mgao anăn lŏ lĕ kơ gơ̆ pô. 19Hlăk anăn gơ̆ srăng wĭt phă kđông čar gơ̆ pô, ƀiădah gơ̆ srăng têč hnêč lĕ buh, leh anăn srăng rai luč.
20Leh anăn pô hrô gơ̆ srăng tiŏ nao sa čô mnuih rĭng jia găn anôk mdrŏng hĭn hlăm ƀuôn ala mtao, ƀiădah hlăm đa đa hruê ñu srăng rai, amâo djŏ kyua klei ngêñ amâodah kyua klei bi blah ôh. 21Hrô ñu srăng lŏ mâo sa čô mnuih arăng bi êmut snăk, pô arăng amâo yap năng jing mtao ôh; ñu srăng hriê êjai arăng amâo yŏng thâo ôh leh anăn mă ƀuôn ala mtao hŏng klei blŭ mplư. 22Ñu srăng bi rai lu phung kahan, leh anăn wăt khua kơ klei bi mguôp msĕ mơh. 23Leh arăng ngă klei bi mguôp hŏng ñu, ñu srăng ngă hŏng klei mplư; leh anăn ñu srăng hriê kơ prŏng leh anăn jing ktang hŏng sa phung mnuih ƀiă. 24Êjai mâo klei êđăp ênang ñu srăng mŭt kơ anôk mdrŏng hĭn hlăm čar; ñu srăng ngă klei ama ñu amâo tuôm ngă ôh, phung aê ñu kăn tuôm ngă rei. Ñu srăng bi mbha kơ phung ƀuôn sang ñu mnơ̆ng mă mơ̆ng phung roh, mnơ̆ng plah mă, leh anăn ngăn dŏ. Ñu srăng trông čhai ngă kơ kđông, ƀiădah knŏng bhiâo. 25Ñu srăng jing ktang leh anăn jhŏng mbĭt hŏng lu phung kahan nao bi blah hŏng mtao čar Dhŭng. Leh anăn mtao čar Dhŭng srăng bi blah mbĭt hŏng phung kahan lu snăk leh anăn ktang; ƀiădah mtao čar Dhŭng amâo srăng dưi ôh, kyuadah arăng trông čhai mkra čiăng ngă kơ gơ̆. 26Phung ƀơ̆ng mnơ̆ng jăk gơ̆ srăng bi lĕ gơ̆; phung kahan gơ̆ srăng luč msĕ si êa êtăng ngă, leh anăn lu mnuih srăng êbuh djiê. 27Bi kơ dua čô mtao anăn, diñu srăng mĭn ngă klei mplư; leh anăn diñu srăng blŭ klei luar ti sa boh jhưng huă, ƀiădah klei anăn amâo srăng dưi ôh; kyuadah ka truh ôh ênuk knhal tuč bi kčah leh. 28Mtao čar Dưr srăng wĭt kơ čar ñu pô hŏng lu ngăn dŏ; ƀiădah ai tiê ñu mĭn bi kdơ̆ng hŏng klei bi mguôp doh jăk; ñu srăng ngă tui si ñu čiăng; leh anăn wĭt kơ čar ñu pô.
29Ti hruê bi kčah leh ñu srăng lŏ nao kơ čar Dhŭng; ƀiădah tal anei ñu amâo srăng dưi msĕ si tal êlâo ôh. 30Kyuadah lu kŭmpăn mơ̆ng čar Kitim srăng bi kdơ̆ng hŏng ñu, ñu srăng huĭ leh anăn kdŭn. Wăt ñu srăng ngêñ leh anăn ngă kơ klei bi mguôp doh jăk. Ñu srăng wĭt leh anăn pap kơ phung lui klei bi mguôp doh jăk. 31 Đa đa phung kahan ñu srăng nao bi čhŏ adŭ doh jăk leh anăn kđông, leh anăn brei arăng lui hĕ myơr mnơ̆ng myơr čuh nanao. Leh anăn diñu srăng mdơ̆ng mnơ̆ng arăng bi êmut kheh brei jing ênguôl. 32Ñu srăng blŭ klei myâo mă mplư phung gao klei bi mguôp; ƀiădah phung thâo kral Aê Diê digơ̆ srăng dôk kjăp leh anăn ngă klei yuôm. 33Leh anăn phung thâo mĭn hlăm phung ƀuôn sang srăng brei phung lu thâo săng wăt tơdah digơ̆ srăng êbuh hŏng đao gưm, hŏng êlah pui, hŏng klei jing mnă, leh anăn hŏng klei arăng plah mă êjai bhiâo. 34Tơdah digơ̆ êbuh arăng srăng đru digơ̆ ƀiă, ƀiădah lu mnuih srăng bi mguôp hŏng digơ̆ hŏng ai ngăm. 35Đa đa hlăm phung thâo mĭn srăng lĕ buh čiăng kar bi doh, leh anăn bi mngač brei digơ̆ jing kô̆ bhung tơl ênuk knhal tuč, kyuadah ênuk knhal tuč ăt pioh kơ hruê Aê Diê bi kčah leh.
36 Mtao srăng ngă tui si ñu čiăng; ñu srăng bi mđĭ ñu pô, leh anăn mpŭ ñu pô ti dlông hĭn kơ jih jang yang, leh anăn ñu srăng blŭ mgao hŏng Aê Diê kơ jih jang yang; ñu srăng dưi tơl ênuk klei ngêñ ruê̆ leh; kyuadah ya klei Aê Diê čuăn leh srăng truh sĭt. 37Ñu amâo srăng uêñ ôh kơ phung yang phung aê ñu, kăn ñu uêñ rei kơ yang phung mniê khăp; ñu amâo srăng uêñ kơ yang mkăn ôh, kyuadah ñu srăng mđĭ ñu pô ti dlông hĭn kơ jih jang yang. 38Hrô kơ yang anăn, ñu srăng mpŭ kơ yang kđông kjăp; ñu srăng mpŭ kơ yang phung aê ñu amâo thâo kral ôh hŏng mah, prăk, boh tâo yuôm, leh anăn dŏ yuôm. 39Ñu srăng yua phung kkuh mpŭ kơ yang phung tue ngă kơ kđông kjăp hĭn; ñu srăng bi mđĭ hŏng klei mpŭ phung tŭ ñu jing mtao; ñu srăng brei digơ̆ kiă kriê lu mnuih, leh anăn ñu srăng bi mbha lăn kơ digơ̆ jing klei mưn.
40Ti ênuk knhal tuč mtao čar Dhŭng srăng bi kdơ̆ng hŏng ñu, leh anăn mtao čar Dưr srăng nao bi kdơ̆ng hŏng ñu msĕ si angĭn đrŭng, hŏng êdeh aseh, phung đĭ aseh, leh anăn hŏng lu kŭmpăn; ñu srăng mŭt, lip, leh anăn găn lu boh čar. 41Ñu srăng mŭt msĕ mơh hlăm čar Guh Kơang. Leh anăn lu boh čar srăng dlưh, ƀiădah phung Êđôm, phung Môap, leh anăn sa kdrêč čar Amôn prŏng hĭn srăng tlaih mơ̆ng kngan ñu. 42Ñu srăng yơr kngan ñu ngă kơ lu boh čar, leh anăn čar Êjip amâo srăng tlaih ôh. 43Ñu srăng jing pô kiă kriê ngăn drăp mah, prăk, leh anăn jih jang dŏ yuôm čar Êjip; phung Libi leh anăn phung Êthiôpi srăng jing mnă tui hlue ñu. 44Ƀiădah klei mrâo mrang mơ̆ng ngŏ leh anăn mơ̆ng dưr srăng bi rŭng ñu, leh anăn ñu srăng nao hŏng klei ngêñ snăk čiăng bi rai leh anăn bi luč lu mnuih. 45Leh anăn ñu srăng mdơ̆ng sang čhiăm sang mtao ñu ti plah wah dua boh êa ksĭ ti čư̆ doh jăk guh kơang; ƀiădah ăt ñu srăng djiê, amâo mâo pô đru ñu ôh.”