2

Y-Daniel Rblang Nau Y-Nebukatnetsar Mbơi Saơ

1Năm tal bar rnôk Y-Nebukatnetsar chiă uănh păng mbơi saơ nuh n'hâm păng uh ah jêh ri păng mâu dơi hăk bêch ôh. 2Jêh ri hđăch ăn ma phung rƀên, phung nchrâng mănh, phung n'hŭm jêh ri phung Kaldê gay ma khân păng mbơh ma hđăch nau păng mbơi. Pô ri khân păng lăp gŭ ta năp hđăch. 3Hđăch lah ma khân păng: "Gâp geh nau mbơi saơ jêh ri gâp uh ah ŭch gĭt rbăng nau mbơi nây". 4Phung Kaldê lah ma hđăch tâm nau ngơi Aramêk: "Ơ hđăch, ăn may gŭ rêh n'ho ro! Mbơh ma phung n'hat na may nau may mbơi saơ, jêh ri hên mra rblang an."
5Hđăch plơ̆ lah ma phung Kaldê: "Nanê̆ gâp lah ma khân may: tơ lah khân may mâu tâm mpơl ôh ma gâp nau gâp mbơi saơ, jêh ri nau rblang păng, bu mra choh săk jăn khân may jêh ri ƀư rai ngih khân may. 6Ƀiălah tơ lah khân may tâm mpơl nau gâp mbơi saơ jêh ri rblang păng, gâp mra ăn ma khân may ndơ khlay, nau nkhôm âk, jêh ri nau yơk toyh. Pô ri mbơh hom ma gâp nau gâp mbơi saơ, jêh ri nau rblang păng." 7Khân păng plơ̆ lah tal bar: "Ăn hđăch mbơh ma phung n'hat na may, nau may mbơi saơ ma phung n'hat na may, jêh ri hên mra rblang an." 8Hđăch plơ̆ lah: "Gâp gĭt nanê̆ khân may ŭch ƀư jŏ mông, yorlah khân may saơ jêh nau gâp ntăm ma lĕ rngôch jêng ngăn. 9Tơ lah khân may mâu tâm mpơl ôh ma gâp nau gâp mbơi saơ, geh kanŏng du nau phat dôih mra tât ma khân may. Khân may du nuih n'hâm ngơi mƀruh, jêh ri ngơi mhĭk ma gâp, kâp gân mra geh nau rgâl. Pô ri ăn khân may mbơh ma gâp nau gâp mbơi saơ, jêh ri gâp mra gĭt khân may mra rblang ma păng."
10Phung Kaldê plơ̆ lah ma hđăch, mâu geh du huê bunuyh ôh ta kalơ neh ntu aơ dơi ƀư nau hđăch ntăm; yorlah mâu geh ôh hđăch toyh jêh ri katang mâp ntăm nau tâm ban pô nây ma phung rƀên, ma phung rchrâng mănh mâu lah ma phung Kaldê, 11Nau hđăch ntăm nây jêr ngăn, mâu geh du huê bunuyh dơi tâm mpơl nau nây ma hđăch ôh, kanŏng êng phung brah, phung mâu gŭ ôh ndrel ma bunuyh."
12Yor nau nây hđăch ji nuih jêh ri khek ngăn. Păng ntăm ăn bu nkhĭt lĕ rngôch phung njêh tâm n'gor bri Babilôn. 13Pô ri bu mbơh nau ntăm nây ăn nkhĭt lơi phung njêh, jêh ri bu joi nkhĭt Y-Daniel jêh ri phung băl păng. 14Y-Daniel plơ̆ lah ma nau blau mĭn jêh ri nau njêh ma Y-Ariôk, kôranh kahan gak hđăch, nơm hŏ ntơm hăn jêh gay nkhĭt phung njêh n'gor bri Babilôn. 15Păng lah ma Y-Ariôk kôranh tahan hđăch: "Mâm ƀư nau hđăch ntăm dăng tâm ban pô nây?" Y-Ariôk nkoch bri nau nây ma Y-Daniel, 16Y-Daniel lăp dăn ma hđăch tâm nal mông gay ma păng dơi rblang nau mbơi nây ma hđăch.
17Jêh ri Y-Daniel sĭt ta ngih păng jêh ri mbơh nau nây ma băl păng, Y-Hanania, Y-Misaêl jêh ri Y-Asaria, 18ntăm ma khân păng dăn nau yô̆ bơh Brah Ndu tâm trôk yor nau ndâp aơ, gay ma Y-Daniel jêh ri phung băl păng mâu khĭt ôh ndrel ma phung njêh êng tâm n'gor bri Babilôn.
19Jêh ri Brah Ndu mpơl nau ndâp aơ ma Y-Daniel tâm nau tâm saơ dôl măng. Jêh ri Y-Daniel mŏt ton ma Brah Ndu tâm trôk, 20Y-Daniel lah, Mŏt ton ma amoh Brah Ndu ƀaƀơ n'ho ro, nơm geh nau njêh jêh ri nau brah, 21Păng tâm rgâl rnôk jêh ri yăn; păng n'glưh jêh ri njêng phung hđăch; păng ăn nau njêh ma phung njêh jêh ri nau blau mĭn ma phung geh nau gĭt rbăng. 22Păng tâm mpơl nau jru jêh ri nau ndâp; păng gĭt mpa gŭ tâm nau ngo, jêh ri nau ang gŭ ndrel ma păng. 23Ơ Brah Ndu phung che gâp, gâp lah ueh jêh ri tâm rnê ma may, yorlah may ăn jêh ma gâp nau njêh jêh ri nau brah, jêh ri aƀaơ aơ may tâm mpơl jêh ma hên nau hđăch tĭng joi."
24Pô ri Y-Daniel lăp hăn ma Y-Ariôk nơm hđăch đă nkhĭt phung njêh n'gor bri Babilôn. Păng hăn lah ma păng pô aơ: "Lơi ƀư rai phung njêh n'gor bri Babilôn ôh. Njŭn leo gâp ta năp hđăch, jêh ri gâp mra mbơh nau rblang ma păng." 25Pô ri Y-Ariôk ndal njŭn leo Y-Daniel ta năp hđăch, jêh ri mbơh ma hđăch pô aơ: "Gâp saơ jêh tâm phung bu nă bơh bri Yuda du huê dơi tâm mpơl ma hđăch nau rblang nây."
26Hđăch ma Y-Daniel, bu lŏ tâm amoh Y-Beltisasar: 'Dơi lĕ may tâm mpơl ma gâp nau gâp mbơi saơ jêh ri nau rblang ma păng?" 27Y-Daniel plơ̆ lah ma hđăch: "Nau ndâp hđăch tĭng joi mâu geh du huê nơm njêh, nơm rbên mâu lah nơm nchrâng mănh dơi tâm mpơl ma hđăch ôh. 28Ƀiălah geh Brah Ndu tâm nuih n'hâm tâm mpơl nau ndâp jêh ri păng ăn hđăch Y-Nebukatnetsar gĭt nau mra tât tâm rnôk nglĕ dŭt. Nau may mbơi saơ jêh ri nau may tâm saơ dôl may bêch ta sưng bêch may pô aơ:
29Ơ hđăch, dôl may bêch ta sưng may geh nau mĭn ma nau mra tât kăndơ̆, jêh ri nơm tâm mpơl nau ndâp ăn may gĭt nau mra tât. 30Bi gâp, nau ndâp nây tâm mpơl jêh ma gâp mâu tăp ôh yor gâp geh nau njêh lơn ma bunuyh êng, ƀiălah ŭch ăn nau rblang nây ma hđăch, jêh ri ăn may gĭt rbăng nau mĭn may.
31"Ơ hđăch, may uănh jêh ri aơ, may saơ du mlâm rup toyh. Rup nây toyh ngăn, jêh ri nchrat ang ngăn, gŭ dâk ta năp may, jêh ri khư ma bu klach. 32Bôk rup nây bu ƀư ma mah kloh, ntang ntơh jêh ri ti păng ma prăk, ndŭl jêh ri tơm blu păng ma kông, 33jâng krŭng păng ƀư ma loih, jâng păng ma loih jêh ri neh bŏk. 34Dôl may gŭ uănh geh du mlâm lŭ, mâu tăp ti bunuyh pêch ôh, dong ta jâng rup ƀư ma loih jêh ri neh bŏk, kŏ tât deh jâng. 35Jêh ri loih neh bŏk, kông, prăk, jêh ri mah chah ndrel n'grŭp, jêh ri jêng tâm ban ma lâk ta ntŭk plên (jot) ba dôl yăn kăl vai, jêh ri sial khôm rdu khân păng, jêh ri mâu hôm saơ khân păng ôh dơm dam. Ƀiălah lŭ nchah rup nây văch ma toyh jêng du rplay yôk toyh jêh ri bêng lam bri neh.
36Pô ri yơh nau may mbơi saơ, aƀaơ aơ hên mra rblang păng ma hđăch. 37Ơ hđăch, may jêng hđăch ma phung hđăch, nơm Brah Ndu tâm trôk ăn jêh ƀon bri hđăch, nau dơi, nau katang jêh ri nau chrêk rmah. 38Păng jao jêh tâm ti may lam ntŭk phung kon bunuyh mpô mpa tâm bri, jêh ri sĭm tâm trôk jêh ri ăn may chiă uănh lĕ rngôch khân păng may jêng bôk nây ƀư ma mah. 39Jêh may mra geh du rplay ƀon bri hđăch êng mâu tâm ban đah may ôh, jêh ri geh đŏng ƀon bri hđăch tal pe, tâm ntĭt ma kông, mra chiă uănh lam neh ntu. 40Jêh ri mra geh ƀon bri hđăch tal puăn, katang nâm bu loih yorlah loih ƀư deh jêh ri ƀư chah lĕ rngôch ndơ; nâm bu loih ƀư chah păng mra ƀư chah jêh ri ƀư lêk lĕ rngôch ndơ nây. 41Jêh ri nâm bu may saơ jâng jêh ri nglau jâng ƀư ma neh bŏk jêh ri ma loih, păng mra jêng du rplay ƀon bri hđăch tâm pă nkhah jêh; ƀiălah tâm păng nây mra geh ƀă nau katang nâm bu loih tĭng nâm bu may saơ jêh hên tâm lŭk đah neh bŏk. 42Nâm bu nglau jêng ƀư ma loih jêh ri neh lŭ, pô ri ƀon bri hđăch nây mra geh du gâl katang, du gâl rơ ia. 43Nâm bu may saơ jêh loih tâm rlŭk đah neh bŏk, tâm ban pô nây lĕ ma nau tâm nkol ur sai khân păng mra tâm rlŭk ndrăng khân păng nơm, ƀiălah khân păng mâu mra gŭ nâp ôh, nâm bu loih mâu geh tâm gop đah neh bŏk ôh. 44Tâm rnôk phung hđăch nây, Brah Ndu tâm trôk mra rdâk du rplay ƀon bri hđăch mâu mra mâp rai lôch ôh, nau chiă uănh nây mâu lĕ mra tŭp ma phung ndŭl mpôl êng, ƀiălah ƀon bri hđăch Brah Ndu mra ƀư chah jêh ri ƀư rai lĕ rngôch ƀon bri hđăch aơ, jêh ri păng mra hôm ƀaƀơ n'ho ro. 45Nâm bu may saơ lŭ bu mpêch jêh tă bơh yôk mâu tăp ma ti bunuyh ôh, jêh ri ƀư chah loih, kông, neh bŏk, prăk jêh ri mah. Brah Ndu nơm toyh tâm mpơl jêh ma hđăch nau mra tât kăndơ̆. Nau mbơi aơ jêng ngăn, jêh ri nau rblang ma păng jêng ngăn lĕ.
46Dôl nây hđăch Y-Nebukatnetsar chon mon kŭp măt mbah ma Y-Daniel, jêh ri ntăm ma bu nhhơr mpa ƀư brah jêh ri gŭch nhhơr mpa ƀâu kah ma Y-Daniel. 47Hđăch lah ma Y-Daniel: "Nanê̆ Brah Ndu may jêng Brah Ndu ma phung brah. Kôranh brah ma phung hđăch, nơm tâm mpơl nau ndâp, yorlah may dơi tâm mpơl jêh nau ndâp aơ." 48Pô ri hđăch n'hao Y-Daniel jêh ri ăn ma păng ndơ khlay, jêh ri ăn păng chiă uănh le n'gor bri Balilôn jêh ri jêng kôranh ma lĕ rngôch phung njêh tâm n'gor bri Babilôn. 49Y-Daniel dăn ma hđăch, jêh ri păng ăn Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô chiă uănh kan bri Babilôn, ƀiălah Y-Daniel gŭ tâm nkual ngih hđăch.