5

Txhais tes ntawm phab ntsa

1Vajntxwv Npeesaxa npaj ib rooj noj loj rau nws cov thawj ib txhiab leej, thiab nws haus cawv txiv hmab tab meeg ib txhiab leej ntawd. 2Thaum Npeesaxa sim tej cawv txiv hmab ntawd lawm txawm hais kom coj tej tais nyiaj tais kub uas nws txiv Nenpukhanexa tau coj hauv lub tuam tsev hauv lub nroog Yeluxalees los, xwb vajntxwv thiab nws cov thawj thiab nws tej pojniam thiab tej hluas nkauj thiaj siv haus cawv txiv hmab. 3Lawv thiaj coj tej tais nyiaj tais kub uas coj hauv lub tuam tsev uas yog Vajtswv lub tuam tsev hauv Yeluxalees los tuaj. Mas vajntxwv thiab nws cov thawj thiab nws tej pojniam thiab nws tej hluas nkauj siv tej tais ntawd haus cawv txiv hmab. 4Lawv haus cawv txiv hmab thiab qhuas tej dab mlom uas muab nyiaj muab kub muab tooj liab muab hlau muab ntoo thiab muab pob zeb ua.
5Tamsim ntawd txawm muaj ntiv tes neeg tshwm plaws los sau rau ntawm vajntxwv phab ntsa tsev ncaj ntawm lub teeb. Mas vajntxwv pom txhais tes uas sau ntawd. 6Vajntxwv ntshaus tag thiab tej uas nws xav ua rau nws poob siab tag. Nws txhais ceg tsaug tag, nws hauv caug tshee hnyo. 7Vajntxwv txawm qw nrov kom coj cov txiv neeb txiv yaig thiab cov Kheedia thiab cov uas txawj saib caij saib nyoog. Vajntxwv hais rau cov neeg txawj ntse hauv Npanpiloo tias, “Leejtwg nyeem tau tej lus uas sau no thiab txhais tau rau kuv, kuv yuav pub cev tsoos tsamxem rau nws hnav thiab pub txoj saw kub rau nws coj ntawm caj dab, thiab yuav muab nws tsa ua kuv tus tim xyoob uas ob kav lub tebchaws.” 8Mas vajntxwv cov neeg uas txawj ntse tuaj tag nrho tiamsis lawv nyeem tsis tau thiab txhais tsis tau lub ntsiab rau vajntxwv paub kiag li. 9Mas vajntxwv Npeesaxa kuj poob siab heev thiab nws ntsej muag thim xem tag, thiab nws cov thawj kuj ntxhov hnyo.
10Thaum poj vaj hnov vajntxwv thiab cov thawj tej lus ntawd nws txawm nkag mus rau hauv chav tsev noj haus thiab hais tias, “Au vajntxwv, thov kom koj muaj txojsia nyob mus ib txhis. Tsis txhob poob siab lossis ua ntsej muag thim xem tag. 11Hauv koj lub tebchaws muaj ib yawg uas tej timtswv uas dawb huv tus ntsuj plig nyob hauv nws. Thaum koj txiv ua vajntxwv kav, mas pom muaj txojkev kaj thiab kev paub thiab tswvyim ib yam li tej timtswv li tswvyim nyob hauv nws, mas koj txiv vajntxwv Nenpukhanexa tau tsa nws ua cov uas ua khawv koob yees siv, cov txiv neeb txiv yaig, cov Kheedia thiab cov uas txawj saib caij saib nyoog tus thawj, 12rau qhov pom tias Daniyee uas vajntxwv tis dua npe hu ua Npeethesaxa muaj ntsuj plig zoo kawg thiab kev paub txawj txhais npau suav, txawj txhais txhiaj txhais thiab daws teeb meem. Nimno cia li hu Daniyee tuaj, nws yuav qhia lub ntsiab rau koj paub.”
13Lawv thiaj coj Daniyee tuaj cuag vajntxwv, mas vajntxwv hais rau Daniyee tias, “Koj yog tus Daniyee uas poob Yuda tebchaws los uas tus vajntxwv uas yog kuv txiv coj hauv Yuda tebchaws los lov? 14Kuv hnov tias tej timtswv uas dawb huv tus ntsuj plig nyob hauv koj, thiab txojkev kaj thiab kev paub thiab tswvyim zoo muaj nyob hauv koj. 15Nimno cov neeg txawj ntse thiab cov txiv neeb txiv yaig raug muab coj tuaj cuag kuv tuaj nyeem tej lus uas sau no thiab txhais lub ntsiab rau kuv paub, tiamsis lawv txhais tsis tau zaj no kiag li. 16Kuv hnov tias koj txawj txhais lub ntsiab thiab daws tau teeb meem. Nimno yog koj nyeem tau tej lus uas sau no thiab txhais tau lub ntsiab rau kuv paub, kuv yuav pub cev tsoos tsamxem rau koj hnav thiab pub txoj saw kub rau koj coj ntawm caj dab, thiab koj yuav raug muab tsa ua kuv tus tim xyoob uas ob kav lub tebchaws.”
17Mas Daniyee teb vajntxwv tias, “Thov khaws tej uas koj pub ntawd cia rov rau koj, thiab muab tej tshav ntuj ntawd rau lwm tus. Vajntxwv, txawm li cas los kuv yuav nyeem tej lus uas sau ntawd rau koj mloog thiab txhais lub ntsiab rau koj paub. 18Au vajntxwv, Vajtswv uas loj dua ntais pub koj txiv Nenpukhanexa tau ua vajntxwv kav thiab pub nws ua loj kawg thiab pub koob meej thiab hwjchim meej mom rau nws. 19Vim nws pub koj txiv ua loj kawg mas ib tsoom neeg thiab ib tsoom tebchaws thiab cov uas hais txhua yam lus thiaj ntshai koj txiv ua tshee hnyo. Nws yuav tua leejtwg kuj tua kiag pov tseg, yuav tseg leejtwg txojsia kuj tseg, nws yuav tsa leejtwg kuj tsa, yuav qhau leejtwg kuj qhau. 20Tiamsis thaum koj txiv lub siab tsab ua loj thiab nws ua lub siab tawv nws thiaj khav ntxhias, mas nws thiaj raug muab hle ntawm lub zwm txwv vajntxwv, thiab nws lub koob meej raug muab rho ntawm nws mus. 21Nws raug muab ntiab tawm hauv tej neeg mus thiab nws lub siab hloov zoo li tsiaj qus lub. Nws nrog nees luav qus nyob, muab zaub rau nws noj yam li nyuj thiab nws lub cev ntub lwg saum ntuj, mus txog thaum nws lees paub tias tus Vajtswv uas loj dua ntais kav neeg tej tebchaws thiab tsa tus uas nws xav kom kav tej tebchaws ntawd. 22Npeesaxa, koj uas yog nws tus tub, txawm yog koj paub tej no huvsi lawm los koj tsis txo koj lub siab, 23koj txawm tsa koj tus kheej tawm tsam tus Tswv ntuj. Koj tseem coj tej tais hauv tus Tswv lub tuam tsev los rau ntawm koj xubntiag, mas koj thiab koj cov thawj thiab koj cov pojniam thiab koj cov hluas nkauj muab tej tais ntawd haus cawv txiv hmab, thiab koj qhuas tej dab mlom uas muab nyiaj muab kub muab tooj liab muab hlau muab ntoo thiab muab pob zeb ua uas tsis pom kev tsis hnov lus thiab tsis paub dabtsi. Tiamsis koj tsis muab koob meej rau tus Vajtswv uas tuav koj txojsia rau hauv nws txhais tes thiab koj txhua txojkev nyob ntawm nws coj. 24Nws thiaj txib txhais tes ntawm nws xubntiag mus sau tej lus no.
25“No yog tej lus uas sau cia ntawd. MENE, MENE, TEKHEE thiab PAXI. 26No yog tej ntsiab lus ntawd. MENE txhais tias Vajtswv twb teem caij nyoog rau qhov uas koj ua vajntxwv thiab coj los txog qhov kawg lawm. 27TEKHEE txhais tias koj raug muab luj hauv rab teev mas pom tias muaj tsis txwm. 28PELE txhais tias koj lub tebchaws raug muab faib thiab muab rau cov Midia thiab cov Pawxia.”
29Npeesaxa txawm hais kom lawv muab cev tsoos tsamxem rau Daniyee hnav, thiab muab txoj saw kub rau nws coj ntawm caj dab, thiab tshaj tawm txog nws tias nws yuav ua tus tim xyoob uas ob kav lub tebchaws.
30Ces hmo ntawd Npeesaxa uas yog neeg Kheedia txawm raug muab tua pov tseg. 31Mas Dali‑a uas yog neeg Midia txeeb kav lub tebchaws, nws hnub nyoog muaj rau caum ob xyoos.