5

Klei Čih Ti Mtih

1Mtao Belsasar mkra klei huă mnăm prŏng kơ sa êbâo čô khua ñu, leh anăn ñu mnăm kpiê ti anăp diñu. 2Êjai mnăm kpiê mtao Belsasar yua arăng mă ba kơ ñu kčok mtĭl ngă hŏng mah leh anăn prăk mtao Nebukatnetsar ama ñu mă leh mơ̆ng sang yang ti ƀuôn Yêrusalem, čiăng kơ mtao leh anăn phung khua ñu, phung mô̆ ñu leh anăn phung mô̆ hjŭng ñu yua mnăm. 3Arăng mă ba kčok mtĭl mah arăng mă mơ̆ng sang yang, sang Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem; leh anăn mtao, phung khua ñu, phung mô̆ ñu, leh anăn phung mô̆ hjŭng ñu yua mnăm. 4Diñu mnăm kpiê leh anăn bi mni kơ phung yang ngă hŏng mah, prăk, kông, msei, kyâo, leh anăn boh tâo.
5Bhiâo riâo rit mâo kđiêng kngan mnuih bi êdah leh anăn čih ti dlông mtih čŭr sang mtao, phă anăp jơ̆ng diăn; leh anăn mtao ƀuh kđiêng kngan anăn êjai dôk čih. 6Hlăk anăn ƀô̆ mta ñu bi mlih, klei ñu mĭn bi rŭng ñu; thung ñu awăt, leh anăn kơŭt ñu bi kpoh. 7Mtao ur kraih brei iêu phung mjâo, phung Kaldê, leh anăn phung ksiêm mtŭ. Mtao blŭ kơ phung thâo mĭn čar Ƀaƀilôn, lač, “Hlei pô srăng dlăng klei čih anei leh anăn bi êdah klei mblang kơ kâo, kâo srăng bi hơô ñu ao hrah piơk, bi băk kông mah ti kkuê ñu, leh anăn brei ñu jing khua mrô tlâo hlăm ƀuôn ala mtao.” 8Snăn jih jang phung thâo mĭn mtao truh, ƀiădah diñu amâo dưi dlăng klei čih anăn ôh, kăn dưi bi êdah rei klei mblang kơ mtao. 9Leh anăn mtao Belsasar rŭng răng snăk, ƀô̆ mta ñu bi mlih hĭn, leh anăn phung khua ñu amâo thâo ya ngă.
10Kyua klei mtao leh anăn phung khua ñu blŭ, mtao mniê mŭt hlăm adŭ huă mnăm. Mtao mniê lač, “Ơ mtao, brei ih dôk hdĭp hlŏng lar! Đăm brei klei ih mĭn bi rŭng ih, kăn brei ƀô̆ mta ih bi mlih rei. 11Hlăm ƀuôn ala mtao ih mâo sa čô mnuih mâo mngăt myang phung yang doh jăk dôk hlăm ñu. Hlăm ênuk ama ih arăng ƀuh hlăm pô anăn klei mngač, klei thâo săng, leh anăn klei knhâo msĕ si klei knhâo phung yang. Snăn mtao Nebukatnetsar ama ih, ama ih mtao, mjing ñu khua kơ phung mdian, phung mjâo, leh anăn phung ksiêm mtŭ. 12Kyuadah Y-Đaniel, pô mtao lŏ bi anăn Y-Beltisasar, mâo mngăt myang jăk, klei thâo mĭn, klei thâo săng dưi mblang klei êpei ƀuh, bi êdah klei hgăm, leh anăn mkra klei dleh dlan. Ară anei brei arăng iêu Y-Daniel, leh anăn ñu srăng mblang klei anăn.”
13Snăn arăng atăt Y-Đaniel truh ti anăp mtao. Mtao lač kơ Y-Đaniel, “Ih hĕ jing Y-Đaniel anăn, sa čô hlăm phung mnă Yuđa, mtao ama kâo mă ba mơ̆ng čar Yuđa? 14Kâo hmư̆ arăng lač ih mâo mngăt myang phung yang dôk hlăm ih, leh anăn arăng ƀuh hlăm ih klei mngač, klei thâo săng, leh anăn klei thâo mĭn hĭn. 15Arăng atăt ba leh phung thâo mĭn leh anăn phung mjâo ti anăp kâo čiăng kơ diñu dlăng klei čih anei leh anăn mblang gơ̆ kơ kâo, ƀiădah diñu amâo dưi mblang klei anăn ôh. 16Ƀiădah kâo hmư̆ arăng lač ih dưi mblang leh anăn mkra klei dleh dlan. Snăn tơdah ih dưi dlăng klei čih anăn leh anăn mblang ñu kơ kâo, kâo srăng bi hơô ih hŏng ao hrah piơk, bi băk kông mah ti kkuê ih, leh anăn brei ih jing khua mrô tlâo hlăm ƀuôn ala mtao.”
17Leh klei anăn, Y-Đaniel lŏ wĭt lač ti anăp mtao, “Brei ih pioh kơ ih pô mnơ̆ng brei anăn, leh anăn brei klei mưn kơ pô mkăn; ƀiăđah ăt kâo srăng dlăng kơ mtao klei čih anei leh anăn mblang ñu kơ ih. 18Ơ mtao, Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn brei leh kơ Y-Nebukatnetsar ama ih ƀuôn ala mtao, klei jing prŏng, klei guh kơang, leh anăn klei kdrăm. 19Leh anăn kyuadah Aê Diê brei leh kơ ñu klei jing prŏng anăn, jih jang phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung blŭ klei mdê mdê ktư̆ yơ̆ng leh anăn huĭ ti anăp ñu. Ñu bi mdjiê hĕ hlei pô ñu čiăng; ñu lui dôk hdĭp hlei pô ñu čiăng. Ñu bi mđĭ amâodah mdlưh hlei pô ñu čiăng. 20Ƀiădah tơdah ai tiê ñu mgao leh anăn ai tiê ñu khăng tơl ñu ngă hŏng klei krưh, Aê Diê mdlưh ñu mơ̆ng jhưng mtao, leh anăn mă hĕ klei guh kơang mơ̆ng ñu. 21Arăng suôt ñu mơ̆ng ti krah phung mnuih, leh anăn brei klei mĭn ñu jing msĕ si klei mĭn hlô dliê; leh anăn ñu dôk mbĭt hŏng aseh dliê. Arăng čiêm ñu hŏng rơ̆k msĕ si êmô, leh anăn asei mlei ñu msah hŏng êa nguôm mơ̆ng adiê tơl ñu thâo Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn kiă kriê hlăm ƀuôn ala mtao mnuih, leh anăn ñu mđĭ hlei pô ñu čiăng brei kiă kriê. 22Bi ih, Ơ Y-Belsasar anak êkei ñu, ih amâo bi luă gŭ ai tiê ih ôh, wăt tơdah ih thâo leh jih klei anăn dưn. 23Ƀiădah ih mđĭ ih pô bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang hlăm adiê; arăng ba ti anăp ih kčok mtĭl mơ̆ng sang ñu, leh anăn ih, phung khua ih, phung mô̆ ih, leh anăn phung mô̆ hjŭng ih yua pioh mnăm kpiê. Leh anăn ih bi mni leh phung yang ngă hŏng prăk, mah, kông, msei, kyâo, leh anăn boh tâo, phung amâo thâo ƀuh, amâo thâo hmư̆, amâo thâo săng ôh; ƀiădah ih amâo bi guh kơang ôh kơ Aê Diê pô djă êwa klei hdĭp ih leh anăn jih jang êlan ih. 24Snăn yơh, ñu mơĭt kđiêng kngan anei čih klei anei.
25Snei klei čih anăn:

  26Anei klei mblang kơ jih boh blŭ anei:
  MÊNÊ: Aê Diê bi kčah leh hruê ƀuôn ala mtao ih leh anăn brei tuč leh.
  27TÊKEL: Arăng mkă ih leh hlăm knăng leh anăn ƀuh ih kƀah.
  28PÊRES: Arăng bi kah mbha leh ƀuôn ala mtao ih, leh anăn brei leh kơ phung Mêdơ leh anăn phung Persơ.”
29 Leh anăn Y-Belsasar mtă arăng bi hơô ao hrah piơk kơ Y-Daniel, bi băk kông mah ti kkuê ñu, leh anăn brei arăng hưn kơ ñu jing khua mrô tlâo hlăm ƀuôn ala mtao.
30Mlam anăn yơh arăng bi mdjiê mtao phung Kaldê, Y-Belsasar. 31 Leh anăn Y-Darius mnuih Mêdơ mă ƀuôn ala mtao ñu, hlăk Y-Đarius mâo năm pluh dua thŭn leh.