6

Âm mưu hại Đa-ni-ên

1,2Vua Đa-ri-út bổ nhiệm 120 tổng trấn cai trị 120 tỉnh trên toàn đế quốc. Trên các tổng trấn, có Hội đồng nội các gồm ba thượng thư. Tất cả các tổng trấn đều chịu trách nhiệm trước Hội đồng nội các, để nhà vua khỏi mất nhiều thì giờ vào các vấn đề hành chính trong nước. Đa-ni-ên được cử làm thượng thư trong Hội đồng nội các. 3Đa-ni-ên nhờ linh tính sáng suốt Chúa ban nên lãnh đạo guồng máy hành chính cách tốt đẹp, đạt nhiều thành quả lớn lao vượt hẳn hai vị thượng thư kia cũng như các tổng trấn khác. Vua dự định phong Đa-ni-ên nắm quyền lãnh đạo cả nước.

Đa-ni-ên làm Tể tướng

4Các thượng thư và các tổng trấn cố bới lông tìm vết để tố cáo Đa-ni-ên về việc nước, nhưng không tìm thấy một lỗi lầm nào vì Đa-ni-ên làm việc cách liêm khiết và trung tín, không bao giờ phạm lỗi. 5Trong một cuộc họp mật, họ thảo luận với nhau và nhìn nhận: "Chúng ta không thể nào tìm ra một lỗi lầm gì để tố cáo Đa-ni-ên, chỉ còn cách dùng luật lệ tôn giáo của nó để hạ nó!"
6,7Sau khi bàn thảo kế hoạch, các vị thượng thư và tổng trấn liền vào chầu vua và tâu: "Chúc vua vạn tuế! Các kẻ hạ thần từ thượng thư tổng trấn đến tỉnh trưởng, thẩm phán, ty trưởng, đều kính cẩn thỉnh cầu vua ra sắc luật tuyệt đối cấm tất cả thần dân không ai được cầu nguyện với thần nào hoặc người nào khác ngoài vua. Cấm chỉ sẽ có giá trị đúng 30 ngày. Ai phạm luật sẽ bị quăng vào hang sư tử. 8Muôn tâu, xin vua ký tên vào sắc luật đó, và công bố cho toàn dân, để luật được áp dụng nghiêm minh theo pháp luật của người Mã-đại và người Ba-tư, không bao giờ thay đổi, châm chước. 9Vậy, vua Đa-ri-út ký sắc luật đó.
10Đa-ni-ên nghe tin vua đã ký sắc luật ấy, bèn lui về nhà. Trên phòng áp mái nhà Đa-ni-ên luôn luôn mở các cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem. Đa-ni-ên tiếp tục quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Chân Thần mình mỗi ngày ba lần, như vẫn làm trước nay.
11Bọn thù nghịch tập họp, rình rập quanh nhà Đa-ni-ên, bắt gặp Đa-ni-ên đang cầu nguyện và xưng tội trước mặt Chân Thần. 12Họ tức tốc vào triều giả bộ hỏi vua: "Muôn tâu, Vua có ban hành sắc luật, trong 30 ngày nếu ai cầu nguyện với thần nào hay người nào khác ngoài vua sẽ bị quăng vào hang sư tử hay không?" Vua đáp: "Đúng, sắc luật ấy đã ban hành nghiêm chỉnh, không thể nào thay đổi, theo đúng nguyên tắc lập pháp của nước ta." 13,14Họ liền báo cáo: "Đa-ni-ên, tên tù binh Do-thái đã phạm tội khi quân! Nó cả gan cầu nguyện mỗi ngày ba lần!" Nghe báo cáo, Đa-ri-út liền tự trách đã mắc mưu bọn gian thần. Vua hết lòng thương Đa-ni-ên nên quyết định cứu người khỏi chết. Vua lo nghĩ mãi đến giờ hoàng hôn, nhưng vẫn chưa tìm được kế nào để cứu Đa-ni-ên. 15Các triều thần họp lại để gây áp lực: "Tâu vua, xin vua biết cho rằng theo pháp luật nước ta, sắc luật hoặc cấm chỉ một khi đã được vua ban hành thì không thể nào bãi bỏ hoặc thay đổi." 16Vua buộc lòng ra lệnh bắt Đa-ni-ên. Đa-ni-ên bị họ giải đến quăng vào hang sư tử. Vua cố trấn an Đa-ni-ên: "Chân Thần mà ngươi luôn luôn phục vụ sẽ cứu ngươi!" 17Họ lăn một tảng đá lấp cửa hang, các đại thần cũng đóng ấn niêm phong tảng đá để chứng thực rằng vụ án Đa-ni-ên đã kết thúc, không thể nào thay đổi.
18Vua Đa-ri-út quay về cung, nhịn ăn buổi tối, bãi bỏ các cuộc hòa nhạc văn nghệ mua vui. Suốt đêm nhà vua trằn trọc không ngủ được. 19,20Chờ đến sáng, trời mới rạng đông, vua thức dậy, vội vã đến hang sư tử. Vừa đến miệng hang, vua thử gọi Đa-ni-ên với một giọng rầu rĩ: "Đa-ni-ên, đầy tớ của Chân Thần hằng sống. Thần ngươi thường phục vụ có quyền giải cứu ngươi khỏi nanh vuốt sư tử không?" 21Đa-ni-ên đáp: "Hoàng đế vạn tuế! 22Tâu bệ hạ Chân Thần của tôi đã sai thiên sứ Ngài bịt họng sư tử nên chúng không làm hại tôi vì Chúa đã xét thấy tôi hoàn toàn vô tội trước mắt Ngài. Muôn tâu, tôi cũng chẳng làm điều gì tổn hại bệ hạ cả!" 23Vua quá sức mừng rỡ, liền ra lệnh kéo Đa-ni-ên lên. Đa-ni-ên ra khỏi hang sư tử bình an vô sự, không hề hấn gì cả vì người đã tin cậy Chân Thần.
24Theo lệnh vua, những người âm mưu tố cáo Đa-ni-ên đều bị bắt. Người ta ném bọn ấy luôn với vợ con họ vào hang sư tử. Chưa xuống đến đáy hang, họ đã bị đàn sư tử nhảy lên vồ lấy, cắn xé đến tan xương nát thịt.
25,26Vua Đa-ri-út gửi thông điệp cho tất cả các dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ trên khắp đế quốc: "Cầu chúc các ngươi bình an bội phần! Ta công bố chiếu chỉ này: Trong khắp lãnh thổ đế quốc, tất cả nhân dân đều phải kính sợ, run rẩy trước vị Thần của Đa-ni-ên. Vì Ngài là Chân Thần hằng sống và còn sống đời đời. Vương quốc Ngài không bao giờ bị tiêu diệt. Quyền cai trị của Ngài tồn tại vĩnh cửu. 27Ngài giải thoát và cứu mạng. Ngài thực hiện những dấu lạ và những việc kinh thiên động địa. Ngài đã giải cứu Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt đàn sư tử."
28Thế là Đa-ni-ên tiếp tục thịnh đạt dưới triều vua Đa-ri-út và vua Si-ru, người Ba-tư.