6

Ndaa^ni^en Yiem Sienh Kuotv

1Ndaa^li^atc Hungh dingc hnyouv liepc yietc baeqv nyic ziepc dauh zungx gunv gormx ninh nyei guoqv. 2Ninh aengx liepc buo dauh zoux gunv sic jien gunv naaiv deix yietc baeqv nyic ziepc dauh. Ndaa^ni^en se naaiv deix buo dauh nyei yietc dauh. Zungx oix zuqc caux naaiv deix buo dauh tong fienx weic bun hungh diex maiv caa haaix nyungc. 3Beiv mangc wuov deix gunv sic jien caux zungx, Ndaa^ni^en nyei mengh dauh gauh longx jiex. Weic zuqc ninh nyei fiem-fingx longx, hungh diex ziouc maaih hnyouv oix liepc Ndaa^ni^en gunv gormx guoqv. 4Hnangv naaiv nor, wuov deix gunv gong mienh caux zungx oix lorz gunv guoqv nyei sic gox Ndaa^ni^en. Mv baac ninh mbuo lorz maiv duqv haaix nyungc gorn-baengx fai ninh dorngc nyei sic, weic zuqc ninh hnyouv zingx nyei, maiv dorngc nyei dorngx yaac maiv bungx ndortv haaix nyungc. 5Naaiv deix mienh ziouc gorngv, “Yie mbuo lorz maiv duqv haaix nyungc jauv gox ninh cuotv liuz ninh nyei Tin-Hungh nyei leiz-latc nyei jauv.”
6Wuov deix gunv sic jien caux zungx ziouc gapv zunv daaih lorz hungh diex. Ninh mbuo gorngv, “O Ndaa^li^atc Hungh aac, ziangh duqv maanc fuix aqv. 7O hungh diex aac, hungh diex nyei gunv sic jien caux saengv-ziouv caux zungx, caangh laangh nyei mienh caux domh jien, caangh laangh daaih dingc hungh diex oix zuqc liepc diuh lingc ngaengc nyei, hatc jienv faah ziepc hnoi gu'nyuoz cuotv liuz jouh hungh diex, maiv bun haaix dauh mienh jouh haaix dauh zienh fai haaix dauh mienh. Maiv zei aeqv, ninh mbuo zuqc zorqv zoi bieqc sienh nyei kuotv. 8O hungh diex aac, tov ih zanc liepc naaiv diuh lingc aengx fiev cuotv daaih weic maiv haih goiv yienc, ziux Mi^ndie Mienh caux Besie Mienh nyei leiz.” 9Ndaa^li^atc Hungh ziouc liepc diuh lingc aengx njiec jienv mbuox.
10Ndaa^ni^en hiuv duqv hungh diex njiec mbuox naaiv diuh lingc, ninh ziouc nzuonx ninh nyei biauv faaux gu'nguaaic wuov qongx, maaih fong muonh koi nqoi. Ndaa^ni^en huin mingh Ye^lu^saa^lem Zingh yietc hnoi buo nzunc. Ninh gueic njiec daux gaux laengz zingh ninh nyei Tin-Hungh hnangv yietc gau zoux nor. 11Naaiv deix mienh ziouc lomh nzoih mingh wuov, buatc Ndaa^ni^en daux gaux jouh Tin-Hungh. 12Ninh mbuo ziouc mingh gox hungh diex gorngv taux ninh njiec nyei lingc. Ninh mbuo gorngv, “Hungh diex aah! Maiv zeiz hungh diex njiec lingc hatc jienv hnangv naaiv nor gorngv fai? Faah ziepc hnoi gu'nyuoz, cuotv liuz jouh hungh diex, maiv bun haaix dauh mienh jouh haaix dauh zienh fai haaix dauh mienh. Maiv zei aeqv, wuov dauh mienh zuqc zoi njiec sienh nyei kuotv.”
 Hungh diex dau, “Za'gengh maaih hnangv naaic nyei. Naaiv diuh lingc ziux Mi^ndie Mienh caux Besie Mienh nyei leiz, maiv haih goiv yienc aqv.”
13Ninh mbuo ziouc gorngv mbuox hungh diex, “Hungh diex aah! Dongh yiem Yu^ndaa zuqc guaatv daaih nyei mienh, Ndaa^ni^en, maiv muangx meih yaac maiv muangx meih njiec mbuox hatc wuov diuh lingc. Ninh corc yietc hnoi daux gaux buo nzunc.” 14Hungh diex haiz liuz naaiv deix waac ninh nzauh aqv, longc hnyouv lorz jauv njoux Ndaa^ni^en mv baac taux mba'hnoi muotv maiv haih daav maiv cuotv za'eix.
15Nqa'haav wuov guanh mienh ziouc lomh nzoih daaih lorz hungh diex yaac gorngv mbuox ninh, “Hungh diex aah! Meih hiuv duqv nyei. Mi^ndie Mienh caux Besie Mienh nyei lingc, da'faanh hungh diex nyei haaix diuh lingc fai leiz mborqv jienv hungh diex nyei yienx, maiv haih goiv yienc aqv.”
16Hungh diex ziouc paaiv mienh. Ninh mbuo ziouc dorh Ndaa^ni^en daaih zoi bieqc sienh nyei kuotv. Hungh diex gorngv mbuox Ndaa^ni^en, “Tov meih nyei Tin-Hungh, dongh meih zanc-zanc fu-sux wuov dauh, njoux meih.”
17Maaih mienh zorqv norm la'bieiv mbaeqc jienv kuotv-nzuih. Hungh diex mborqv jienv ninh ganh nyei buoz-ndoqv-nzaeng nyei yienx caux ninh zoux hlo nyei mienh nyei buoz-ndoqv-nzaeng yienx weic maiv bun Ndaa^ni^en nyei sic haih goiv yienc. 18Hungh diex ziouc nzuonx hungh dinc ziangh muonz maiv nyanc ga'naaiv yaac maiv longc haaix dauh dorh haaix nyungc zoux nauc nyitc nyei jauv. Ninh yaac bueix maiv njormh.
19Lungh yietv njang, hungh diex jiez sin daaih gaanv jienv mingh taux sienh nyei kuotv wuov. 20Hungh diex mingh fatv deix sienh nyei kuotv, hnyouv mun jienv heuc Ndaa^ni^en, “Ziangh jienv wuov dauh Tin-Hungh nyei bou, Ndaa^ni^en, aah! Dongh meih zanc-zanc fu-sux nyei Tin-Hungh haih njoux meih biaux ndutv sienh nyei fai?”
21Ndaa^ni^en dau, “O hungh diex aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv. 22Yie nyei Tin-Hungh paaiv ninh nyei fin-mienh daaih bun sienh nyei nzuih baengx nqapc jienv. Sienh maiv hoic yie weic zuqc ziux Tin-Hungh mangc yie maiv dorngc haaix nyungc. O hungh diex aah! Yie yaac yiem meih nyei nza'hmien maiv zoux dorngc haaix nyungc.” 23Hungh diex za'gengh a'hneiv haic ziouc paaiv mienh zorqv Ndaa^ni^en yiem kuotv cuotv daaih. Ninh mbuo ziouc zorqv ninh cuotv daaih. Buatc ninh nyei sin zaangc maiv maaih yietc norm dorngx mun weic zuqc ninh sienx kaux ninh nyei Tin-Hungh.
24Hungh diex ziouc hatc mienh zorqv gox Ndaa^ni^en wuov deix mienh, liemh ninh mbuo nyei auv caux naamh nyouz, zorqv ninh mbuo zoi njiec sienh nyei kuotv. Ndortv njiec zungv maiv taux kuotv-ndoqv, sienh ziouc betv ninh mbuo, bun ninh mbuo nyei mbungv nauv muonc nzengc.
25Nqa'haav Ndaa^li^atc Hungh fungx fienx tong lungh ndiev maanc guoqv, maanc fingx, maanc nyungc waac nyei mienh. Ninh gorngv,
“Tov bun meih mbuo yietc zungv duqv baengh orn.
26“Yie njiec lingc gorngv, da'faanh yie gunv nyei guoqv nyei yietc zungv baeqc fingx oix zuqc gamh nziex yaac oix zuqc taaih Ndaa^ni^en nyei Tin-Hungh.
  “Weic zuqc ninh se ziangh jienv nyei Tin-Hungh,
   ninh yietc liuz yiem.
  Ninh nyei guoqv maiv zuqc baaic waaic,
   ninh gunv nyei guoqv yietc liuz maiv jomc.
  27Ninh tengx mienh biaux ndutv yaac njoux mienh.
   Yiem lungh yiem ndau,
   ninh zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic.
  Ninh njoux Ndaa^ni^en
   biaux ndutv sienh nyei qaqv.”
28Hnangv naaiv, yiem Ndaa^li^atc Hungh caux Besie nyei hungh, Sailatv, gunv nyei ziangh hoc, Ndaa^ni^en duqv longx.