7

DANIYEES PIAV TXOG TEJ UAS NWS UA YOGTOOG POM

(7.1–12.13)

Daniyees ua Yogtoog Pom Plaub Tug Tsiaj

1Daniyees hais tias thawj xyoo uas Npesaxas ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos, muaj ib hmos thaum uas kuv tseem pw saum txaj, kuv txawm ua ib zaj npau suav. 2Kuv muab zaj npau suav thiab tej uas kuv pom hmo ntawd sau tseg li no: Muaj ib co cua tuaj plaub ceg kaum ntuj tuaj ntsawj cov nplaim dej hiavtxwv. 3Tamsim ntawd txawm cia li muaj plaub tug tsiaj loj tawm hauv hiavtxwv tuaj. Cov tsiaj ntawd zoo tsis sib thooj, 4thawj tug muaj ntsis zoo li tus tsov ntxhuav, tiamsis nws muaj tis ib yam li dav. Thaum kuv tseem saib ntsoov ntawd, luag txawm muab nws tej plaub tis rho povtseg, thiab muab tus tsiaj ntawd tsa sawv ntsug li tus neeg. Thiab luag pub tus tsiaj ntawd txawj xav li neeg.
5Kuv pom dua tus tsiaj ob muaj ntsis zoo li tus dais uas tabtom sawv ntsug nres nroos, thiab nws npuav rawv peb tug pobtxha tav ntawm nws qhovncauj; thiab muaj ib lub suab hais rau nws hais tias, “Cia li noj nqaij kom tsau.”
6Thaum kuv tseem saib ntsoov, kuv txawm pom dua ib tug tsiaj tawm tuaj. Tus tsiaj peb ntawd muaj ntsis zoo li tus tsov pomtxwv, tiamsis nws muaj plaub sab tis nyob nraum nraubqaum ib yam li tis noog. Thiab nws muaj plaub lub taubhau, saib mas zoo li nws muaj hwjchim heev.
7Thaum kuv tseem saib ntsoov, kuv txawm pom dua ib tug tsiaj uas yog tus plaub. Tus tsiaj ntawd tsivtsaim, phem thiab muaj zog heev. Nws muaj ib co hniav hlau loj loj; nws noj zaws zog tej yam uas nws tom tau los thiab muab tej seem uas nws noj tsis tas tsuj pes ntiag ua lwj ua liam povtseg. Tus tsiaj no muaj kaum tus kub, thiab nws zoo tsis thooj li lwm tus tsiaj. 8Thaum kuv saib cov kub ntawd, kuv pom ib tug kub me me tuaj xyaw cov kub ntawd. Thaum tus kub me me ntawd tawm tuaj mas ua rau peb tug kub uas xub tuaj rho hlo los. Tus kub no muaj qhovmuag thiab qhovncauj ib yam li neeg. Nws hais lus khav txiv ntxhias.

Daniyees Pom Vajtswv Tus Ibtxwm Muaj Nyob

9Thaum kuv tseem saib ntsoov tus tsiaj ntawd, muaj neeg nqa tej zwmtxwv los txawb rau qhov ntawd. Ces tus uas muaj sia nyob ibtxhis txawm los zaum saum cov zwmtxwv ntawd ib lub. Nws cev ris tsho dawb paug ib yam li cov daus thiab nws cov plaubhau dawb ib yam li cov plaub yaj. Nws lub zwmtxwv muaj nplaim taws cig laim lias, thiab lub zwmtxwv cov log los muaj nplaim taws cig laim lias thoob plaws. 10Tej nplaim taws cig liab vog ntawm lub zwmtxwv ua ib kabsab ntws li dej ntws. Muaj ntau txhiab leej ua cov tu nws, thiab muaj ntau plhom neeg sawv ze ntawm nws lub xubntiag. Cov txiav txim txawm pib tshuaj tej plaub ntug thiab lawv muab tej ntaub ntawv nthuav los nyeem.
11Thaum kuv tseem saib ntsoov, kuv hnov tus kub me me ntawd lub suab hais khav txiv ntxhias, kuv mam li ntsia dheev ua ciav luag twb muab tus tsiaj plaub tua tuag lawm, thiab luag muab tus tsiaj ntawd pov rau hauv cubtawg kub hnyiab tas. 12Peb tug tsiaj uas tseem ciaj, luag muab txo hwjchim tas, thiab luag cia peb tug tsiaj ntawd muaj sia nyob ib nyuag ntu xwb.
13Hmo ntawd thaum kuv tabtom ua yogtoog pom tej no, kuv pom muaj ib tug zoo li tus neeg. Nws txawm los ze rau ntawm kuv; muaj ib co huab los roos nws thiab muaj dua ib tug los coj nws mus cuag tus uas muaj sia nyob ibtxhis. 14Luag pub nws muaj meejmom, muaj koob meej thiab muaj hwjchim tswj teb kav chaw kom txhua tus ntawm txhua haivneeg thiab txhua xeem, tsis hais cov neeg uas hais yam lus twg, thiaj yuav tau ua nws qhev. Nws yuav muaj hwjchim mus ibtxhis thiab nws yuav kav mus tsis paub kawg.

Txhais Zaj Yogtoog

15Tej uas kuv ua yogtoog pom no ua rau kuv poob siab thiab ntxhov siab kawg li. 16Kuv thiaj li mus cuag cov neeg uas sawv ntawd ib tug thiab thov nws qhia tej ntawd rau kuv. Yog li ntawd, nws thiaj qhia lub ntsiab rau kuv. 17Nws hais tias, “Plaub tug tsiaj ntawd yog piv txog plaub lub tebchaws uas yuav muaj vajntxwv sawv los kav. 18Tiamsis Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus haivneeg yuav tau nws lub hwjchim thiab yuav kav lub tebchaws ntawd mus ibtxhis.”
19Kuv thiaj yimhuab xav paub zaj uas hais txog tus tsiaj plaub. Tus tsiaj ntawd zoo tsis thooj li lwm tus tsiaj. Nws yog ib tug tsiaj uas tsivtsaim heev. Nws tej hniav yog hlau, thiab tej rau yog tooj liab. Nws noj zaws zog tej uas nws tom tau los thiab muab tej seem uas nws noj tsis tas tsuj ua lwj ua liam povtseg. 20Kuv xav paub txog kaum tug kub thiab tus kub me me uas tuaj ua rau peb tug kub uas xub tuaj cia li rho hlo lawm. Tus kub me me ntawd muaj qhovmuag thiab muaj qhovncauj, thiab nws hais lus khav txiv ntxhias; saib mas yam li tus kub me me ntawd tsiv dua lwm tus kub huv tibsi.
21Thaum kuv tseem saib ntsoov, tus kub ntawd txawm tawmtsam yeej Vajtswv haivneeg lawm. 22Tom qab ntawd tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis txawm los txiav txim. Thaum nws txiav txim, nws tuaj Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus haivneeg tog. Twb txog lub sijhawm uas Vajtswv haivneeg tau txais lub hwjchim kav tebchaws lawm.
23Nws txhais tej uas kuv ua yogtoog pom rau kuv hais tias, “Tus tsiaj plaub yog lub tebchaws plaub nyob hauv ntiajteb no uas yuav sawv muaj vajntxwv los kav. Lub tebchaws ntawd yuav zoo tsis thooj li lwm lub. Nws yuav tsoo lub ntiajteb no thiab yuav muab tsuj kom puastsuaj tas huv tibsi. 24Kaum tus kub ntawd yog kaum tus vajntxwv uas yuav sawv los kav lub tebchaws ntawd. Tom qab ntawd yuav muaj dua ib tug vajntxwv sawv los kav. Tus vajntxwv no yuav zoo tsis thooj li cov vajntxwv uas twb xub kav ua ntej lawm; nws yuav txo peb tug vajntxwv ntawd kom poob. 25Nws yuav hais lus twm Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus, thiab nws yuav tsimtxom Vajtswv haivneeg. Nws yuav txhob txwm sim hloov Vajtswv Txojlus thiab tej Kevcai saib puas hloov tau. Vajtswv haivneeg yuav poob rau hauv nws txhais tes peb xyoos thiab rau lub hlis. 26Tom qab ntawd cov txiav txim uas yog neeg qaumntuj yuav pib tshuaj plaub ntug. Lawv yuav txiav txim txo nws lub hwjchim thiab ua kom nws puastsuaj mus. 27Luag yuav muab lub ntiajteb tej tebchaws uas muaj vajntxwv kav, tej hwjchim thiab tej kev vammeej cob rau tus Vajtswv uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus haivneeg tuav. Vajtswv haivneeg yuav muaj hwjchim kav mus ibtxhis. Tagnrho tej nomtswv uas nyob hauv ntiajteb no yuav ua lawv qhev thiab yuav mloog lawv lus.”
28Tej uas kuv ua yogtoog pom ces muaj npaum li no xwb. Thaum kuv pom tej ntawd ua rau kuv ntshai heev, kuv ntsejmuag thimxem tas, tiamsis kuv nco ntsoov tej ntawd cia rau nruab siab.