7

Ndaa^ni^en Gorngv Mengh Laauc Yaangh Nyei Sic

(Ndaa^ni^en 7:1-12:13)

Ndaa^ni^en Mbeix Buatc Biei Dauh Hieh Ga'naaiv

1Mben^satv^saa zoux Mbaa^mbi^lon nyei hungh daauh hnyangx wuov hnyangx, Ndaa^ni^en bueix jienv coux nyei ziangh hoc mbeix norm mbeix. Ninh buatc laauc yaangh nyei sic ziouc nzutv zunv fiev jienv gorngv mbeix nyei jauv-louc.
2Ndaa^ni^en gorngv “Yie lungh muonz zanc buatc laauc yaangh nyei sic, yie mangc ziouc buatc lungh nyei biei bung nziaaux niouv jienv domh koiv. 3Maaih biei dauh domh hieh ga'naaiv yiem koiv cuotv daaih, yietc dauh maiv hnangv da'nyeic dauh.
4“Da'yietv dauh hnangv sienh nor, yaac maaih domh jaangv nyei ndaatv. Yie mangc jienv nyei ziangh hoc yie buatc ninh nyei ndaatv zuqc betv ndutv, buatc ninh duqv liepc jiez, maaih i jieqv zaux souv jienv hnangv baamh mienh nor. Ninh yaac duqv zipv baamh mienh nyei hnyouv.
5“Aengx maaih dauh, se da'nyeic wuov dauh, buatc hnangv dauh jiepv. Yietc bung sin gauh hlang deix, nyaah yaac ngaatc jienv buo diuh la'saengx mbungv. Maaih qiex mbuox ninh, ‘Jiez sin daaih, gunv nyanc orv camv-camv nyei.’
6“Nqa'haav yie mangc, aengx buatc dauh ga'naaiv hnangv domh nda'maauh mbeux. Ninh nyei diqc daanz maaih biei kuaaiv ndaatv hnangv norqc nyei ndaatv nor. Naaiv dauh ga'naaiv maaih biei norm m'nqorngv. Ninh yaac duqv zipv lingc gunv.
7“Jiex daaih, yiem yie buatc laauc yaangh nyei sic wuov muonz, yie mangc ziouc buatc da'feix dauh ga'naaiv. Se doqc haic, gamh nziex haic yaac henv! haic. Ninh maaih domh hlieqv-nyaah. Ninh betv aengx ngaatc muonc ninh zorqv nyei ga'naaiv. Zengc wuov deix longc zaux caaiv jienv. Ninh caux cuotv ndaangc wuov deix maiv fih hnangv. Ninh yaac maaih ziepc norm jorng.
8“Yie mangc jienv aengx hnamv taux naaiv deix jorng nyei ziangh hoc, yie buatc norm jorng faix nyei yiem naaiv deix jorng mbu'ndongx cuotv daaih. Cuotv ndaangc wuov deix jorng maaih buo norm dorng jienv ninh liemh gorn baeng cuotv nzengc. Naaiv norm jorng-faix, maaih m'zing hnangv mienh nyei m'zing yaac maaih nzuih baengx bungx waac-maux.

Mangc Buatc Yietc Liuz Ziangh Wuov Dauh

9“Yie mangc jienv wuov zanc,
  “Buatc maaih ziex norm weic liepc jiez,
   aengx maaih Yietc Liuz Ziangh Wuov Dauh daaih zueiz ninh nyei weic.
  Ninh nyei lui mbopv baeqc hnangv sorng nor.
   Ninh nyei mba'biei hnangv cing-nzengc ba'gi yungh nyei biei.
  Ninh nyei weic hnangv maaih douz-mbietc zieqc jienv nyei.
   Weic nyei yienh yaac hnangv maaih douz zieqc jienv nyei nor.
  10Yiem ninh nyei nza'hmien maaih douz njopc cuotv,
   liouc mingh hnangv ndoqv nor.
  Cin-cin dauh fu-sux ninh,
   waanc-waanc dauh souv jienv ninh nyei nza'hmien.
  Siemv zuiz jien zueiz jienv weic oix siemv zuiz,
   zuangx sou-daan yaac koi nqoi nzengc.
11“Wuov zanc yie mangc jienv weic zuqc wuov norm jorng-faix bungx waac-maux. Mangc jienv wuov zanc wuov dauh hieh ga'naaiv zuqc daix daic, ninh nyei sin-sei zuqc jiu bun douz buov mietc nzengc. 12Zengc njiec wuov deix hieh ga'naaiv, ninh mbuo nyei lingc zuqc zorqv mi'aqv. Mv baac ninh mbuo nyei maengc liouh jienv weic dingc ziangx nyei hnoi-nyieqc caux ziangh hoc.
13“Yiem lungh muonz zanc mangc jienv wuov deix hinc yaangh nyei sic wuov zanc, yie mangc, buatc maaih dauh hnangv dauh mienh caux jienv lungh nyei mbuonx daaih. Ninh daaih lorz yaac duqv mingh yiem Yietc Liuz Ziangh Wuov Dauh nyei nza'hmien. 14Ninh duqv zipv lingc gunv yaac duqv njang-laangc caux hungh lingc weic bun maanc guoqv, maanc fingx, gorngv maanc nyungc waac nyei mienh fu-sux ninh. Ninh gunv nyei guoqv se yietc liuz nyei guoqv, yietc liuz maiv haih jiex. Ninh nyei guoqv yietc liuz maiv zuqc baaic waaic.

Porv Laauc Yaangh Nyei Sic

15“Mv baac yie, Ndaa^ni^en, hnyouv nzauh. Yie buatc naaiv deix laauc yaangh nyei sic haeqv yie gamh nziex. 16Yie ziouc mingh nitv fatv souv jienv wuov nyei yietc dauh aengx naaic ninh naaiv deix yietc zungv sic nyei zien eix leiz.
 “Ninh ziouc porv mengh bun yie hiuv duqv naaiv deix sic nyei eix leiz.
17‘Naaiv deix biei dauh domh hieh ga'naaiv se yiem ndau-beih cuotv daaih nyei biei norm guoqv. 18Mv baac Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei cing-nzengc baeqc fingx oix duqv guoqv, yaac yietc liuz duqv nzipc wuov norm guoqv taux maanc gouv maanc doic.’
19“Wuov zanc yie oix gauh hiuv duqv cing da'feix dauh hieh ga'naaiv nyei eix leiz, weic zuqc beiv wuov deix, naaiv dauh gauh ganh nyungc jiex. Gauh oix zuqc gamh nziex jiex. Maaih hlieqv-nyaah, maaih dongh siqv nyiuv. Ninh naqv yaac betv muonc. Zengc njiec nyei ninh longc zaux caaiv jienv. 20Yie yaac oix hiuv duqv taux yiem ninh nyei m'nqorngv wuov deix ziepc norm jorng caux nqa'haav cuotv daaih wuov norm, dongh zoux bun wuov deix jorng nyei buo norm ndortv mingh. Naaiv norm jorng maaih m'zing, maaih nzuih baengx bungx waac-maux yaac buatc hnangv ninh zoux gauh hlo jiex wuov deix. 21Yie mangc jienv wuov zanc ninh caux Tin-Hungh nyei cing-nzengc baeqc fingx mborqv jaax yaac mborqv hingh, 22zuov Yietc Liuz Ziangh Wuov Dauh daaih taux. Ninh siemv dingc bun Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei cing-nzengc baeqc fingx duqv hingh, ninh mbuo duqv nzipc guoqv nyei ziangh hoc taux aqv.
23“Ninh ziouc hnangv naaiv nor gorngv, ‘Da'feix dauh hieh ga'naaiv se yiem lungh ndiev cuotv daaih nyei da'feix norm guoqv. Da'feix norm guoqv, beiv wuov deix yietc zungv guoqv, ninh gauh ganh nyungc jiex. Ninh oix naqv nzengc lungh ndiev yaac caaiv huv muonc nzengc. 24Wuov deix ziepc norm jorng se oix yiem naaiv norm guoqv cuotv daaih. Nqa'haav aengx maaih dauh hungh cuotv daaih caux cuotv ndaangc wuov deix hungh maiv fih hnangv. Ninh yaac zoux bun buo dauh hungh suei. 25Ninh oix gorngv ki Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh, yaac hoic Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei cing-nzengc baeqc fingx, yaac hnamv ziangx oix goiv yienc dingc daaih nyei ziangh hoc caux leiz-latc. Tin-Hungh nyei baeqc fingx ziouc zuqc jiu yiem ninh nyei buoz-ndiev yietc caamx, i caamx caux ndaamv-caamx ziangh hoc.
26“ ‘Mv baac siemv zuiz jien oix zueiz jienv weic. Wuov dauh hungh nyei lingc ziouc zuqc zorqv mingh, mietc nzengc taux yietc liuz. 27Wuov zanc lungh ndiev nyei yietc zungv guoqv nyei domh lingc caux qaqv ziouc jiu bun cing-nzengc baeqc fingx, se Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei baeqc fingx. Ninh nyei guoqv oix benx yietc liuz nyei guoqv. Yietc zungv gunv nyei mienh oix fu-sux ninh, muangx ninh nyei waac.’
28“Naaiv deix sic nzengc mi'aqv. Yie, Ndaa^ni^en, gengh haiz gamh nziex haic, hmien zungv mbienc nzengc mi'aqv, mv baac yie zorqv naaiv deix sic an jienv yie nyei hnyouv.”