7

Klei Y-Đaniel Êpei Bi Ƀuh kơ Pă Drei Hlô Dliê

1Thŭn tal sa Y-Belsasar mtao čar Ƀaƀilôn, Y-Đaniel mâo klei êpei ƀuh êjai ñu dôk đih ti jhưng pĭt. Ñu čih klei ñu êpei ƀuh leh anăn yăl dliê klei anăn. 2Y-Đaniel lač, “Êjai mlam kâo ƀuh hlăm klei bi ƀuh kâo snei: pă mta angĭn mơ̆ng adiê thut ti dlông êa ksĭ prŏng. 3 Leh anăn pă drei hlô dliê prŏng kbiă mơ̆ng êa ksĭ, diñu jing mdê mdê sơăi. 4 Hlô dliê tal sa jing msĕ si êmông gu leh anăn mâo siap tlang. Kâo dlăng tơl ƀuh arăng buč siap ñu, arăng rŭ ñu mơ̆ng lăn brei ñu dôk dơ̆ng hŏng dua ƀĕ jơ̆ng msĕ si mnuih; leh anăn arăng brei kơ ñu klei mĭn mnuih. 5Nĕ anei, mâo sa drei hlô dliê mkăn tal dua, jing msĕ si kgâo. Ñu dôk dơ̆ng hŏng jơ̆ng tluôn, leh anăn mâo tlâo ƀĕ klang grưh hlăm ƀăng êgei ñu ti krah griăng; leh anăn arăng lač kơ ñu, ‘Kgŭ ƀơ̆ng bĕ kđeh bi trei.’ 6Êdei tinăn kâo dlăng leh anăn nĕ anei, mâo sa drei hlô dliê mkăn jing msĕ si êmông brêč; ti rŏng mâo pă pŏk siap čĭm. Hlô dliê anăn mâo pă boh kŏ; leh anăn arăng brei klei dưi kiă kriê kơ ñu. 7 Êdei tinăn kâo ƀuh hlăm klei bi ƀuh êjai mlam, nĕ anei sa drei hlô dliê tal pă, jhŏng, bi huĭ arăng, leh anăn ktang snăk; ñu mâo griăng msei prŏng, ñu lun ƀơ̆ng, bi mčah, leh anăn juă hŏng jơ̆ng ñu mnơ̆ng ăt dôk. Ñu jing mdê hŏng jih hlô dliê truh êlâo, leh anăn ñu mâo pluh ƀĕ ki. 8 Êjai kâo ksiêm phung ki anăn, nĕ anei mâo sa ƀĕ ki điêt mkăn čăt ti krah phung ki anăn, leh anăn arăng buč hĕ tlâo ƀĕ ki hlăm phung ki mâo êlâo ti anăp ki điêt anăn. Nĕ anei, ki anăn mâo ală msĕ si ală mnuih leh anăn ƀăng êgei blŭ hŏng klei mgao.
9 Êjai kâo dlăng:
  arăng dăp đa đa boh jhưng mtao,
   leh anăn Pô Dôk Hdĭp Mơ̆ng Ênuk Đưm dôk gŭ,
  čhiăm ao ñu kô̆ msĕ si pliêr,
   leh anăn ƀŭk ñu msĕ si mlâo biăp doh;
  jhưng mtao ñu trơ̆ng hŏng êlah pui,
   leh anăn pông jhưng anăn jing pui trơ̆ng.
  10 Mâo êa krông pui đoh
   kbiă mơ̆ng ti anăp ñu.
  Lu êbâo čô mă bruă kơ ñu,
   leh anăn lu klăk klai čô dôk ti anăp ñu.
  Phung phat kđi dôk gŭ phat kđi
   leh anăn arăng pŏk leh lu hdruôm hră.
11Hlăk anăn kâo dôk dlăng kyua klei mgao ki anăn blŭ. Êjai kâo dlăng arăng bi mdjiê hlô dliê anăn, bi rai asei mlei ñu, leh anăn jao ñu brei pui ƀơ̆ng hĕ. 12Bi kơ jih jang hlô dliê mkăn anăn, arăng sua mă hĕ klei diñu dưi kiă kriê, ƀiădah arăng bi sui klei hdĭp diñu sa yan bi kčah leh.
  13 Kâo ƀuh hlăm klei bi ƀuh êjai mlam,
   nĕ anei mâo sa čô msĕ si Anak Mnuih
  hriê mbĭt hŏng knam mơ̆ng adiê.
   Ñu truh kơ Pô Dôk Hdĭp Mơ̆ng Ênuk Đưm,+
   leh anăn arăng bi êdah gơ̆ ti anăp Pô Dôk Hdĭp Mơ̆ng Ênuk Đưm.
  14 Arăng brei kơ gơ̆ klei dưi kiă kriê, klei guh kơang leh anăn ƀuôn ala mtao,
   čiăng kơ jih jang phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung blŭ klei mdê mdê
  srăng mă bruă kơ ñu.
   Klei ñu kiă kriê dôk nanao hlŏng lar,
  amâo srăng êgao tuč ôh,
   leh anăn ƀuôn ala mtao ñu amâo srăng rai ôh.”
15“Bi kâo dê, Y-Đaniel, mngăt kâo rŭng răng hlăm lam leh anăn klei kâo ƀuh bi huĭ kâo. 16Kâo nao giăm sa čô hlăm phung dôk dơ̆ng tinăn, leh anăn êmuh ñu kơ klei mblang sĭt hlăm jih klei anei. Snăn ñu hưn kơ kâo leh anăn brei kâo thâo săng klei mblang kơ klei anăn: 17‘Pă drei hlô dliê prŏng anăn bi hmô hŏng pă čô mtao srăng kbiă hriê ti lăn ala. 18 Ƀiădah phung doh jăk Pô Ti Dlông Hĭn srăng mă tŭ ƀuôn ala mtao, leh anăn srăng mâo ƀuôn ala mtao nanao hlŏng lar hlăm jih jang ênuk.’
19Leh anăn kâo čiăng thâo săng klei sĭt nik djŏ kơ hlô dliê tal pă, jing mdê hŏng jih hlô dliê mkăn, bi huĭ snăk, mâo griăng msei leh anăn kkâo kông; ñu hiêk ƀơ̆ng, bi mčah đơ điêt, leh anăn juă hŏng jơ̆ng ñu mnơ̆ng ăt dôk; 20leh anăn djŏ kơ pluh ƀĕ ki ti boh kŏ ñu, leh anăn kơ sa ƀĕ ki mkăn čăt, ti anăp ki anăn tlâo ƀĕ ki mkăn lĕ leh, ki anăn mâo ală leh anăn ƀăng êgei blŭ klei mgao, leh anăn dlăng ñu msĕ si ktang hĭn kơ phung ki mkăn. 21 Êjai kâo dôk dlăng ki anăn bi blah hŏng phung doh jăk, leh anăn dưi hŏng digơ̆, 22 tơl Pô Dôk Hdĭp Mơ̆ng Ênuk Đưm truh leh anăn brei klei phat kđi kyua phung doh jăk Pô Ti Dlông Hĭn, leh anăn ênuk truh tơdah phung doh jăk mă tŭ ƀuôn ala mtao.
23Snei ñu lač: ‘Bi kơ hlô dliê tal pă, si tô hmô srăng mâo ƀuôn ala mtao tal pă ti lăn ala srăng jing mdê hŏng jih jang ƀuôn ala mtao mkăn, leh anăn ñu srăng hiêk ƀơ̆ng jih lăn ala. Ñu srăng juă leh anăn bi mčah jih lăn ala. 24 Bi kơ pluh ƀĕ ki, si tô hmô pluh čô mtao srăng kbiă hriê mơ̆ng ƀuôn ala mtao anăn. Sa čô mtao mkăn srăng kbiă hriê êdei kơ diñu, gơ̆ srăng jing mdê hŏng phung mtao êlâo, leh anăn srăng mdlưh tlâo čô mtao. 25 Ñu srăng blŭ bi kdơ̆ng hŏng Pô Ti Dlông Hĭn, leh anăn srăng dưi hŏng phung doh jăk Pô Ti Dlông Hĭn, leh anăn srăng mĭn bi mlih ênuk bi kčah leh anăn klei bhiăn; leh anăn arăng srăng jao phung doh jăk hlăm kngan ñu êjai sa yan, dua yan, leh anăn sa mkrah yan.
26Ƀiădah phung phat kđi srăng dơ̆ng phat kđi, leh anăn arăng srăng mă hĕ klei ñu dưi kiă kriê, čiăng bi rai bi luč hĕ hlŏng lar. 27 Leh anăn arăng srăng jao ƀuôn ala mtao, klei dưi kiă kriê, leh anăn klei prŏng jih jang ƀuôn ala mtao ti gŭ jih adiê kơ phung doh jăk, phung ƀuôn sang Pô Ti Dlông Hĭn. Ƀuôn ala mtao ñu srăng jing ƀuôn ala mtao dôk hlŏng lar, leh anăn jih jang phung kiă kriê srăng mă bruă leh anăn gưt kơ ñu.’
28Tinei tuč klei yăl dliê anei. Bi kâo dê Y-Đaniel, klei mĭn kâo rŭng răng lu, ƀô̆ mta kâo bi mlih hĕ; ƀiădah kâo djă pioh jih klei anăn hlăm ai tiê kâo.”