9

Daniyees Thov Vajtswv Pab Nws Haivneeg

1Vajntxwv Xawxes uas yog neeg Medes tus tub Dali-us ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos. 2Daniyees hais tias thawj xyoos uas Dali-us ua vajntxwv kav tebchaws, kuv kawm Vajtswv tej ntawv thiab kuv xav txog lub nroog Yeluxalees uas yuav raug puastsuaj xya caum xyoo raws li tus TSWV tau hais rau Yelemis tus uas cev Vajtswv lus sau tseg lawm. 3Kuv kub siab lug thov tus Tswv uas yog Vajtswv. Kuv yoo mov, kuv hnav ntaubtsaj thiab kuv zaum hauv qhov tshauv. 4Kuv thov tus Tswv uas yog Vajtswv, thiab kuv lees tej kev txhaum uas kuv haivneeg ua.
 Kuv thov hais tias, “Tus Tswv uas yog Vajtswv. Koj yog tus uas muaj hwjchim loj, peb hwm koj. Koj yeej ua raws nraim li koj tej lus cog tseg. Koj hlub tus uas muab siab npuab koj thiab ua raws li koj tej lus.
5“Peb tau ua txhaum; peb lub siab yeej phem thiab peb yuam kev lawm. Peb tsis mloog koj lus, thiab peb tsis kam ua tej uas koj qhia kom peb ua raws li koj lub siab nyiam. 6Peb pheej tsis ntseeg tej uas koj cov cevlus qhia peb. Lawv yog koj cov tubtxib uas koj txib los piav qhia rau peb cov vajntxwv, cov nomtswv, cov yawgkoob thiab rau peb haivneeg sawvdaws. 7Tus TSWV, koj yog tus uas ncaj ncees, tiamsis peb sawvdaws pheej ua txhaum. Luag saib tsis taus peb cov Yixalayees uas nyob tim tebchaws Yudas, cov uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab cov uas raug koj ntiab tawm khiav mus rau lwm lub tebchaws deb thiab ze lawm. Luag saib tsis taus peb, vim peb tsis muab siab npuab koj. 8Tus Tswv, peb cov vajntxwv, peb cov nomtswv thiab peb sawvdaws tau ua phem ua qias rau koj. 9Txawm yog peb pheej ntxeev siab rau koj los koj tseem hlub thiab zam peb lub txim. 10Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, thaum koj txib koj cov cevlus uas yog koj cov tubtxib tuaj qhia kom peb ua raws li koj tej Kevcai los peb tsis mloog koj tej lus li. 11Cov Yixalayees puavleej ua txhaum koj tej Kevcai thiab tsis mloog koj tej lus. Peb sawvdaws tau ua txhaum, koj thiaj rau txim rau peb raws li koj tej lus foom phem uas sau rau hauv koj tus tubtxib Mauxes phau Kevcai lawm. 12Koj rau txim rau peb thiab cov nomtswv raws li koj tau hais tseg. Koj rau txim rau lub nroog Yeluxalees hnyav tshaj li uas koj rau txim rau lwm lub nroog hauv ntiajteb no huv tibsi. 13Peb raug ib puas tsav yam txim raws li tej lus uas Mauxes phau Kevcai qhia tseg. Tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv, txawm yog nimno los peb tseem tsis mob siab ua raws li koj lub siab nyiam. Peb pheej ua kev txhaum tsis tso tseg, thiab peb tsis ua raws li qhov tseeb. 14Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, koj yeej xav tseg lawm hais tias koj yuav rau txim rau peb; nimno koj twb rau txim rau peb li ntawd lawm tiag, rau qhov ib puas tsav yam uas koj ua koj yeej ua ncaj, tiamsis yog peb tsis mloog koj lus xwb.
15“Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, qhov uas koj coj koj haivneeg khiav tawm nram tebchaws Iziv los yog ua rau kom sawvdaws pom koj lub hwjchim. Niaj hnub no los peb tseem nco ntsoov koj lub hwjchim ntawd. Peb tau ua txhaum lawm tiag, peb yeej muaj txim. 16Yav tas los lawm, koj tau tsomkwm peb, mas thov koj tsis txhob chim rau lub nroog Yeluxalees ntxiv lawm. Yeluxalees yog koj lub nroog thiab yog koj lub roob uas dawbhuv. Tagnrho cov tebchaws uas nyob puagncig peb txob thuam lub nroog ntawd thiab koj haivneeg, vim peb tej kev txhaum thiab tej kev phem kev qias uas peb cov yawgkoob tau ua tas los. 17Vajtswv, thov koj mloog kuv tej lus thov. Thov koj pab kom rov muaj neeg txhim kho koj lub Tuamtsev uas puas tas lawm kom rov qab zoo li qub, sawvdaws thiaj li yuav paub hais tias koj yog Vajtswv. 18Vajtswv, thov koj mloog peb lub suab thov. Thov koj tsa qhovmuag saib peb cov uas raug kev ntxhov siab thiab saib cov neeg uas raug kev txomnyem hauv lub nroog uas hu raws li koj lub npe. Peb tsa ncauj thov koj tsis yog vim peb yog neeg ncaj ncees, tiamsis vim koj yog tus uas hlub peb thiab yog tus ncaj ncees. 19Tus TSWV, thov koj mloog peb tej lus thov. Tus TSWV, thov koj zam peb lub txim. Tus TSWV, thov koj mloog thiab teb peb tej lus thov! Tus TSWV, thov koj tsis txhob tos ntev, sawvdaws thiaj paub hais tias koj yog Vajtswv! Lub nroog thiab cov neeg no yog koj tug.”

Khali-ees Txhais Zaj Lus Qhia Tshwm

20Kuv thov Vajtswv, kuv lees kuv tej kev txhaum thiab kuv cov neeg tej kev txhaum rau Vajtswv. Kuv thov tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv kom rov muaj kev txhim kho lub Tuamtsev. 21Thaum kuv tseem thov, tus timtswv Khali-ees uas thawj zaug kuv ua yogtoog pom txawm los cuag kuv. Lub sijhawm kuv thov Vajtswv ntawd yog lub caij uas tua tsiaj fij thaum yuav tsaus ntuj. 22Khali-ees hais rau kuv hais tias, “Daniyees, kuv los qhia kom koj totaub zaj uas yuav muaj los yav tom ntej no. 23Thaum koj pib thov Vajtswv, nws twb teb koj tej lus thov lawm; nws yeej hlub koj. Nimno kuv yuav qhia zaj yogtoog ntawd rau koj, koj ua tib zoo mloog kuv hais.
24“Xya caum zaus xya ntawd yog lub sijhawm uas teem cia rau koj haivneeg thiab lub nroog dawbhuv uas dim ntawm tej kev phem kev qias. Thiab Vajtswv yuav zam txim rau cov neeg uas ua txhaum. Txij thaum ntawd mus yuav muaj kev ncaj ncees mus ibtxhis, thiaj yuav muaj raws li tej zaj yogtoog uas hais txog yav tom ntej no. Thiab yuav rov muab lub Tuamtsev dawbhuv fij rau Vajtswv dua. 25Koj yuav tsum ua tib zoo xav kom txhua txhua thiab totaub meej meej txog tej uas kuv yuav hais no. Suav txij li hnub uas Vajtswv hais kom rov txhim kho lub nroog Yeluxalees dua tshiab mus txog thaum tus uas Vajtswv xaiv los ua tus thawjtswj los txog lawm, yuav ntev txog plaub caug cuaj xyoos. Lub nroog Yeluxalees uas luag txhim kho dua tshiab ntawd yuav muaj ntau txojkev thiab tej ntsa yeej yuav khov kho vij lub nroog. Lub nroog no yuav nyob ruaj khov plaub puas peb caug plaub xyoos, uas yog tiam muaj kev txomnyem ntxhov siab. 26Thaum kawg tiam ntawd tus uas Vajtswv xaiv cia ua tus thawj, txawm yog nws tsis tau ua txhaum los nws yuav raug luag muab tua povtseg. Ib tug thawjtswj tebchaws uas muaj hwjchim loj tej tubrog yuav tuaj rhuav lub nroog thiab lub Tuamtsev. Tej kev tsov kev rog uas Vajtswv kom muaj thaum kawg yuav ua rau ib puas tsav yam puastsuaj tas ib yam li thaum dej nyab. 27Tus thawjtswj tebchaws ntawd yuav nrog ntau leej coglus ruaj khov thiab muaj kev sib raug zoo txog xya xyoo. Thaum xyoo xya ntawd mus txog ib nrab, nws yuav ua kom sawvdaws tseg tsis tua tsiaj thiab tsis muab khoom fij rau Vajtswv lawm. Nyob saum lub Tuamtsev qhov chaw uas siab tshaj plaws yuav muaj ib yam txawv txawv uas phem qias kawg nkaus teeb rau saud, thiab yam ntawd yuav nyob saud mus txog thaum tus uas nqa yam ntawd tuaj raug txim raws li Vajtswv tau npaj tseg rau nws lawm.”