Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Môseh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 1446 hăng thŭn 1406 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yuakơ ƀing Israel ƀu tŭ ư kiăng kơ mŭt pơ anih lŏn Kanaan, abih rơnŭk gơñu tŭ pơgŏ̱ kiăng kơ rơbat hyu amăng Tơdron Ha̱r Sinai truh kơ 38 thŭn.

Sŏp hră Tơlơi Yap ră ruai kơ tơlơi ƀing Israel jĕ truh kơ pă̱pluh thŭn čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing gơñu đuaĭ tơbiă mơ̆ng čư̆ Sinai tơl hrơi ƀing gơñu nao truh ƀơi guai lŏn gah ngŏ̱ kơ anih lŏn Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kiăng pha brơi kơ ƀing gơñu. Anăn sŏp hră anai jing kơčrâo kơ tơlơi truh amăng tơlơi ră ruai anŭn yơh, anŭn jing tơlơi yap Môseh hơmâo yap laih ƀing Israel ƀơi čư̆ Sinai hlâo kơ ƀing gơñu tơbiă nao; laih anŭn dơ̆ng ñu ăt yap dơ̆ng mơ̆n amăng tring Môab, jing anih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan kơ tơlơi ƀing mơnuih rơnŭk tơdơi kơ anŭn. Tơdang kơplăh wăh dua tơlơi yap akŏ mơnuih anŭn, ƀing Israel nao pơ anih Kadês-Barnêa jing ƀơi guai lŏn gah thu̱ng kơ anih lŏn Kanaan, samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng mŭt ôh pơ anih lŏn Ơi Adai ƀuăn brơi kơ ƀing gơñu mơ̆ng jơlan anŭn. Tơdơi kơ đuaĭ hyu lu thŭn laih amăng tring trang anŭn, ƀing gơñu nao pơ tring gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan; mơ̆ng anih anŭn yơh, hơmâo đơđa amăng ƀing gơñu dŏ glaĭ pơ anih anŭn laih anŭn abih bang ƀing pơkŏn găn ia krong anŭn hăng mŭt amăng anih lŏn Kanaan yơh.
Sŏp hră Tơlơi Yap jing hră čih pioh sa grup ƀing mơnuih, jing ƀing juăt tah hơtai hăng huĭ bra̱l yơh tơdang bưp djơ̆ tơlơi tơnap tap, laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai hăng Môseh mơ̆n, jing pô Ơi Adai hơmâo ruah laih kiăng dui ba ƀing gơñu. Anai jing hră ră ruai glaĭ tơlơi tŏng ten Ơi Adai, tơlơi Ñu răk wai nanao ƀing ană plei Ñu wơ̆t tơdah ƀing ană plei Ñu tơdu, ƀu tui gưt laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu. Hră anai ăt ră ruai mơ̆n kơ tơlơi Môseh dŏ kơjăp, djơ̆ anŏ ñu Môseh ƀu anăm ư̆ añ ôh, samơ̆ ñu pơsăn ñu pô tŏng ten hăng Ơi Adai laih anŭn hăng ƀing ană plei ñu yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Ƀing Israel prap pre tơbiă đuaĭ mơ̆ng čư̆ Sinai (1:1–9:23)
  1. Tơlơi yap blung hlâo (1:1–4:49)
  2. Hơdôm tơlơi juăt laih anŭn tơlơi phiăn phara phara (5:1–8:26)
  3. Tơlơi Găn tal dua (9:1-23)
Mơ̆ng čư̆ Sinai truh pơ tring Môab (10:1–21:35)
Hơdôm tơlơi truh amăng tring Môab (22:1–32:42)
Tơlơi klah čŭn kơ jơlan rơbat čơdơ̆ng mơ̆ng lŏn čar Êjip truh pơ tring Môab (33:1-49)
Hơdôm tơlơi kơčrâo brơi hlâo kơ găn krong Yurdan (33:50–36:13)