Klei Hưn Mdah

 Hdruôm hră Klei Yap Lŏ čih jih dŭm klei truh, êlan êbat nao phung ƀuôn sang Israel giăm truh pă pluh thŭn dơ̆ng mơ̆ng hruê digơ̆ kbiă đuĕ mơ̆ng čư̆ Sinai nao truh giăm knông lăn tĭng dưr Čar Klei Ƀuăn.
 Akŏ hră čiăng bi êdah klei čih hlăm pŏk hră anei, jing klei ksiêm čiăng lŏ yap ênoh mnuih tui si klei Y-Môis ngă leh ti čư̆ Sinai êlâo kơ klei kbiă nao, leh anăn lŏ sa bliư̆ ti lăn čar Môap ti ngŏ êa krông Yurdan, kơ ênuk phung anak čô êdei. Êwang krah dua bliư̆ kơ klei tĭng yap ênoh mnuih phung Israel nao truh ti Kađi Bênêa jing knông lăn phă dhŭng čar Kanaan, ƀiădah digơ̆ amâo mâo dưi mŭt čar klei ƀuăn mơ̆ng hruê anăn ôh. Êgao lu thŭn bra đuĕ hlăm knông lăn anăn, digơ̆ đuĕ nao phă ngŏ êa krông Yurdan, jing anôk phung ƀuôn sang dôk lu tinei leh anăn đơ phung adôk prăp êmiêt klei srăng găn êa Krông Yurdan leh anăn mă bha čar klei ƀuăn leh.
Klei Yap čih bi êdah yăl dliê klei phung ƀuôn sang êdu ai leh anăn huĭ hyưt tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan. Phung ƀuôn sang bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê leh anăn hŏng Y-Môis, pô Aê Diê ruah leh srăng atăt gai diñu. Hdruôm hră anei bi êdah klei sĭt suôr leh anăn klei răng kriê Khua Yang hŏng phung ƀuôn sang wăt tơdah êjai digơ̆ ngă lu klei soh jhat leh anăn klei amâo gưt asăp; êgao hĭn kơ anăn hlăm hră anei bi êdah ai tiê knang kjăp sĭt, wăt tơdah mâo đa đa bliư̆ Y-Môis ai tiê păt čiăng luč klei čang hmăng kơ Aê Diê leh anăn hŏng phung ƀuôn sang ñu.

Jar

Phung Israel prăp êmiêt kbiă đuĕ mơ̆ng čư̆ Sinai (1:1–9:23)
Klei yap mnuih gưl tal sa (1:1–4:9)
Dŭm klei bhiăn leh anăn klei čuăn klă (5:1–8:26)
Knăm Klei Găn gưl tal dua (9:1-23)
Mơ̆ng čư̆ Sinai truh kơ Môap (10:1–21:35)
Dŭm klei truh ti Môap (22:1–32:42)
Klah čŭn êlan êbat nao mơ̆ng čar Êjip truh kơ Môap (33:1-49)
Klei mtă êlâo găn êa krông Yurdan (33:50–36:13)