10

Nŭng Uh Ƀư Ma Prăk

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2"Ƀư hom bar mlâm nŭng prăk; ăn may chiăr khân păng, jêh ri may mra dŏng khân păng gay kuăl phung tâm rƀŭn jêh ri mbơh nau dâk hăn. 3Ƀiălah tơ lah bu uh lĕ bar, lĕ rngôch phung tâm rƀŭn mra văch ma may ta mpông lăp ngih bok tâm rƀŭn. 4Tơlah khân păng uh kanŏng du mlâm, nôk nây phung kôranh phung mpôl Israel mra tâm rƀŭn n'hanh may. 5Tơ lah khân may uh ăn hăn ma nau tâm lơh, phung gŭ mpeh palơ mra dâk hăn. 6Jêh ri tơ lah khân may uh tal bar, phung gŭ mpeh tâm rđŭng mra dâk hăn. Bu mra uh nŭng ăn tâm lơh tơ lah bu ăn khân păng dâk hăn. 7Ƀiălah tơ lah bu gay ăn phung ƀon lan tâm rƀŭn, khân may mra uh, ƀiălah khân may mâu mra uh nau ăn tâm lơh ôh. 8Phung kon buklâu Y-Arôn phung kôranh ƀư brah mra uh nŭng; nŭng nây mra jêng nau vay gŭ ƀaƀơ ma khân may tâm lĕ rngôch rnôk. 9Jêh ri tâm n'gor bri khân may, tơ lah khân may hăn tâm lơh đah rlăng tŭn jot khân may, pô ri khân may mra uh nŭng ăn hăn tâm lơh, gay ma Yêhôva Brah Ndu khân may kah gĭt ma khân may, jêh ri khân may mra klaih ma phung rlăng khân may. 10Tâm ban đŏng tâm nar khân may hâk maak, tâm nar nau nhêt sông tâm nal jêh, jêh ri ta bôk khay ma khân may, ăn khân may uh nŭng dôl khân may nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri dôl khân may ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn. Khân păng mra kơl khân may geh nau ăn kah gĭt ta năp Brah Ndu khân may; gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may."

Phung Ƀon Lan Israel Du Bơh Sinai

11Tâm năm rơh bar, khay bar, nar bar jê̆t khay nây tŭk hao leo kalơ tă bơh ngih bok nau mbơh, 12jêh ri phung ƀon lan Israel dâk hăn bơh bri rdah Sinai; jêh ri tŭk trŭnh gŭ tâm bri rdah Paran. 13Khân păng dâk hăn ntơm saơm tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh ma Y-Môis. 14Bok pla ma phung buklâu Yuda dâk hăn lor tĭng nâm phung khân păng; Y-Nahsôn, kon buklâu Y-Aminadap jêng kôranh ma phung tahan khân păng.
15Y-Nêthanel, kon bu klâu Y-Suar jêng kôranh ma phung tahan phung bu klâu mpôl Isakar. 16Y-Êliap kon buklâu Y-Hêlôn jêng kôranh ma phung tahan phung bu klâu mpôl Sabulôn. 17Tơ lah bu rơi lơi ngih bok, phung kon bu klâu Y-Gersôn jêh ri phung kon bu klâu Y-Mêrari, phung tung leo ngih bok dâk hăn. 18Bok pla phung Ruben dâk hăn tĭng nâm phung khân păng; Y-Êlisur kon buklâu Y-Sêdur jêng kôranh ma phung tahan khân păng. 19Y-Sêlumiel kon buklâu Y-Surisadai jêng kôranh ma phung tahan phung bu klâu mpôl Simêôn. 20Y-Êliasap kon buklâu Y-Dêuel jêng kôranh ma phung tahan phung bu klâu mpôl Gat. 21Jêh ri phung Kôhat dâk hăn, tung leo ndơ kloh ueh, jêh ri bu ndâk jêh ngih bok lor ma khân păng tât. 22Bok pla phung bu klâu mpôl Êphraim dâk hăn tĭng nâm phung khân păng Y-Êlisama, kon bu klâu Y-Amihut jêng kôranh ma phung tahan khân păng. 23Y-Gamaliel kon bu klâu Y-Pêsadur jêng kôranh ma phung tahan phung bu klâu mpôl Mananê.
24Y-Abidan kon bu klâu Y-Gidêôni jêng kôranh ma phung tahan bu klâu mpôl Benjamin. 25Jêh ri bok pla phung buklâu mpôl Dan dâk hăn tĭng nâm phung khân păng; khân păng jêng phung gak pakơi lĕ rngôch phung mpôl; Y-Ahiêser kon bu klâu Y-Amisadai jêng kôranh ma phung tahan khân păng. 26Y-Pagiel, kon buklâu Y-Ôkran jêng kôranh ma phung tahan phung buklâu mpôl Aser. 27Y-Ahira, kon buklâu Y-Ênan jêng kôranh ma phung tahan mpôl buklâu Naptali. 28Pô aơ jêng mbor phung ƀon lan Israel hăn tĭng nâm phung tahan khân păng, tơlah khân păng dâk hăn.
29Y-Môis lah ma Y-Hôbap, kon buklâu Y-Rêuel, du huê Madian, po buklâu Y-Môis, "Hên dâk hăn ma ntŭk Yêhôva lah jêh, Gâp mra ăn păng ma khân may! Hăn ndrel ma hên, jêh ri hên mra ƀư ueh ma may, yorlah Yêhôva ton jêh nau ueh ma phung Israel." 30Ƀiălah Y-Hôbap lah ma păng, "Gâp mâu mra hăn ôh; gâp mâu mra hăn ôh; gâp mra hăn ma n'gor gâp jêh ri phung ƀon lan gâp nơm." 31Jêh ri Y-Môis lah, "Gâp vơl dăn ma may, lơi ta du đah hên ôh, yorlah may gĭt ta ntŭk hên dơi njơh tâm bri rdah, jêh ri may jêng nâm bu măt ma hên. 32Jêh ri tơlah may hăn ndrel ma hên, moh nau ueh Yêhôva mra ƀư ma hên, pônây đŏng hên mra ƀư ueh đah may."
33Pôri khân may dâk hăn tă bơh yôk Yêhôva pe nar hăn; jêh ri hip nau tâm rnglăp Yêhôva hăn panăp khân păng pe nar hăn, gay joi du ntŭk rlu ma khân păng.
34Tŭk Yêhôva gŭ ta kalơ khân păng dôl nar tơlah khân păng dâk hăn tă bơh ntŭk njơh. 35Tơ lah hip dâk hăn, Y-Môis lah, "Dâk hăn hom may, Ơ Yêhôva, jêh ri ăn phung rlăng may nchuăt du pru-pra êng êng; jêh ri ăn phung tâm rmot ma may du panăp may." 36Jêh ri tơlah hip gŭ rlu, păng lah, "Plơ̆ sĭt hom, Ơ Yêhôva, ma rkeh rkai Israel."