10

Cov Xyu Nyiaj

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Muab nyiaj ntaus ua ob lub xyu tau tshuab hu cov neeg tuaj txoos ua ke thiab kom sawvdaws rhuav lub yeej. 3Yog thaum twg tshuab ob lub suab xyu nrov ntev ntev, ces yog hu tagnrho cov pejxeem sib sau tuaj cuag koj rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 4Tiamsis yog thaum twg hnov tshuab ib lub suab xyu nrov ntev ntev, ces yog hu txhua xeem cov thawjcoj tuaj cuag koj. 5Thaum twg tshuab lub suab xyu nrov luv luv, ces yog txhib xeem uas nyob sab hnubtuaj kom cia li sawv kev tawm mus ua ntej. 6Thaum rov tshuab dua zaum ob, ces yog txhib kom xeem uas nyob sab qabteb sawv kev tawm mus. Yog tshuab lub suab uas nrov tsis ntev, ces yog tshuab txhib kom sawvdaws rhuav lub yeej, 7tiamsis yog tshuab hu kom cov pejxeem tuaj txoos ua ke, yuav tsum tshuab lub suab nrov ntev ntev. 8Cov uas tshuab xyu yuav tsum cia rau cov povthawj uas yog Aloos cov tub ua cov tshuab xwb.
 “Ntawm no yog txoj kabke tswjhwm uas yuav tsum coj mus ibtxhis tsis kawg.
9Thaum muaj kev tsov kev rog hauv nej lub tebchaws uas yog muaj yeebncuab tuaj tua nej, nej yuav tsum tshuab xyu uas yog lub suab sib tua. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv yuav pab nej thiab cawm kom nej dim ntawm nej cov yeebncuab. 10Hnub uas nej muaj kev zoo siab uas yog ua kevcai Hli Xiab thiab ua lwm yam kevcai uas nej teem tseg, nej cia li tshuab ob lub xyu thaum nej tabtom hlawv tej khoom fij thiab fij nej tej khoom ua kev sib raug zoo. Ces kuv yuav pab nej. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.”

Cov Yixalayees Rhuav Lub Yeej

11Lub ob hlis hnub nees nkaum xyoo ob uas txwm nkaus rau thaum cov Yixalayees khiav nram tebchaws Iziv los, ces tauv huab uas roos rawv saum tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib txawm tshem lawm, 12thiab cov Yixalayees pib sawv kev tawm nram tiaj suabpuam Xinais los. Ces tauv huab los nres rau ntawm lub tiaj mojsab qhua Palas.
13Lawv pib sawv kev tawm mus thawj zaug raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes, 14thiab txhua zaus uas lawv tshais chaw, yuav tsum cia xeem Yudas mus ua ntej; lawv mus ib pab quas ib pab uas yog Aminadas tus tub Nasoos ua tus thawjcoj. 15Zuag tus tub Nethanees ua tus coj xeem Ixakhas, 16thiab Heloos tus tub Eli-as ua tus coj xeem Xenpuloos.
17Ces mam muab lub Tsevntaub sib ntsib txo rau cov Nkesoos thiab cov Melalis kwv sawv kev tawm mus.
18Txuas ntawd mus yog cov uas nyob hauv qab xeem Lunpees tus chij sawv kev tawm mus, lawv mus ib pab quas ib pab uas yog Sede-us tus tub Elixus ua tus thawjcoj. 19Xulisadais tus tub Selumiyees ua tus coj xeem Xime-oos, 20thiab Deyees tus tub Eli-axas ua tus coj xeem Khas.
21Ces xeem Levis uas yog cuab Kauhas, mam kwv tej khoom dawbhuv sawv kev tawm mus. Thaum uas lawv mus txog rau ntawm lub yeej tshiab lawm, lawv yuav tsum rov tsa lub Tsevntaub sib ntsib dua.
22Pab uas sawv kev tuaj tom qab yog cov uas nyob hauv xeem Efalayees tus qab chij, lawv mus ib pab quas ib pab uas yog Anpihus tus tub Elisamas ua tus thawjcoj. 23Pedaxes tus tub Nkamaliyees ua tus coj xeem Manaxes, 24thiab Nkide-aunis tus tub Anpidas ua tus coj xeem Npeenyamees.
25Thaum kawg yog pab uas nyob hauv xeem Das tus qab chij sawv kev tawm mus ua cov thaiv tom qab txhua xeem huv tibsi, lawv mus ib pab quas ib pab uas yog Amisadais tus tub Ahi-exes ua tus thawjcoj. 26Aunkilas tus tub Pankiyees ua tus coj xeem Aseles, 27thiab Enas tus tub Ahilas ua tus coj xeem Nathalis. 28Ntawm no, yog hais txog zaj uas cov Yixalayees rhuav lub Tsevntaub sib ntsib thiab rov tsa dua, thiab lawv sawv kev ib pab quas ib pab tawm mus.
29Mauxes hais rau nws tus dablaug Haunpas uas yog Yethoos tus tub uas yog neeg Midias hais tias, “Tamsim no peb tabtom sawv kev mus rau thaj chaw uas tus TSWV tau coglus yuav muab pub rau peb. Nws tau coglus tseg lawm yuav pub kom cov Yixalayees muaj kev vammeej, koj cia li nrog peb mus, thiab peb yuav cia koj nrog peb nyob hauv peb lub tebchaws.”
30Haunpas teb hais tias, “Kuv tsis mus, kuv yuav rov qab mus nrog kuv haivneeg nyob hauv kuv lub tebchaws.”
31Mauxes hais rau Haunpas hais tias, “Thov koj tsis txhob tso peb tseg, koj twb paub tej chaw uas peb tsuam yeej nyob hauv tiaj suabpuam Xinais no, thiab koj twb yog tus qhia peb ntag. 32Yog koj nrog peb mus, peb yuav muab tej uas tus TSWV pub rau peb, pub rau koj thiab.”

Cov Pejxeem Sawv Kev Mus

33Thaum lawv taug kev tau peb hnub tom Xinais uas yog lub roob dawbhuv los. Cov uas kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg mus ua lawv ntej thiab nrhiav chaw rau lawv tsuam yeej so. 34Txhua zaus uas lawv tshais chaw, tus TSWV tauv huab yeej roos rawv lawv tas hnub.
35Yog thaum twg cov neeg uas kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg sawv kev mus, Mauxes hais tias, “Tus TSWV, koj cia li sawv; thov ua kom koj cov yeebncuab tawg ri sua mus thiab muab cov neeg uas ntxub koj ntiab khiav tawm mus!” 36Thiab yog thaum twg cov neeg uas kwv lub phijxab nres lawm, Mauxes yuav tsum hais tias, “Tus TSWV, thov koj tig los cuag haivneeg Yixalayees uas coob heev suav tsis txheeb no dua.”