11

Yawmsaub pub nqaj rua puab noj

1Cov pejxeem ywg puab tej kev txom nyem rua Yawmsaub nov. Thaus Yawmsaub nov lawm nwg txujkev npau tawg kuj tshwm plawg rua puab, Yawmsaub le suavtawg lug kub huv plawv puab hab hlawv puab lub ntug zog kub nyab ib txha lawm. 2Mas cov pejxeem quaj thov Mauxe, Mauxe txhad thov Yawmsaub mas suavtawg txhad tuag. 3Puab txhad muab lub chaw hov hu ua Thanpela, vem yog Yawmsaub le suavtawg lug kub huv plawv puab.
4Lwm haiv tuabneeg kws nrug puab lug nqhes nqaj heev hab cov Yixayee los quaj quaj ywg tas, “Xaav tau nqaj noj kawg le. 5Peb ncu txug tej ntseg kws peb txeev noj tim Iyi tebchaws tsw txug yuav le, hab ncu txug tej dib tej toob tej dog raaj dog ntug hab qej. 6Nwgnuav peb qaug zug taag lawm hab tsw muaj daabtsw rua peb saib tsuas yog cov mana nuav xwb.” 7Cov mana zoo yaam le noob zaub txhwb qab hab saib zoo le roj ntoos tsw qaab. 8Cov pejxeem moog khaws lug zum lossws muab tuav huv taig hab muab rua huv laujkaub hau ua ncuav, qaab yaam le ncuav kib roj. 9Thaus tsaus ntuj lug lwg rua huv lub zog cov mana kuj poob lug hab.
10Mauxe nov cov pejxeem quaj thoob plawg txhua yim, nyag nyob ntawm nyag lub qhov rooj tsev ntaub. Yawmsaub npau tawg quas vog, Mauxe kuj nyuaj sab heev. 11Mauxe txhad has rua Yawmsaub tas, “Ua caag koj ua rua koj tug tub qhe raug ceblaaj le nuav? Ua caag koj tsw txaus sab rua kuv es muab cov tuabneeg nuav huvsw rua kuv ib leeg rws? 12Kuv xeeb cov tuabneeg nuav rua huv kuv lub plaab lov? Kuv yug puab lug lov? Koj txhad has rua kuv tas, ‘Muab puab puag rua huv koj xubndag ib yaam le tug nkauj qhev puag tug mivnyuas mog lab, coj lug rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj tas yuav pub rua puab tej laug.’ 13Kuv yuav muab nqaj hovtwg lug pub rua cov tuabneeg nuav suavdawg noj? Puab quaj rua kuv tas, ‘Thov muab nqaj rua peb noj.’ 14Kuv ib leeg tsw muaj peevxwm rws tau cov tuabneeg nuav suavdawg, yog lub nraa kws nyaav dhau kuv. 15Yog koj yuav ua le nuav rua kuv, yog kuv txaus koj lub sab lawm thov koj ca le muab kuv tua taamswm nuav sub kuv txhad tsw pum kuv txujkev txom nyem nyuaj sab.”
16Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le sau zog Yixayee cov kev txwj quas laug xyaa caum leej kws koj paub tas yog cov pejxeem le thawj hab cov kws kaav puab, mas coj puab tuaj rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab ca puab nrug koj sawv ua ke rua hov ntawd. 17Kuv yuav nqeg lug nrug koj sws thaam hov ntawd hab kuv yuav faib ntsuj plig kws nyob sau koj moog tso rua sau puab, mas puab yuav nrug koj rws cov tuabneeg nuav sub koj txhad tsw tau rws ib leeg xwb. 18Hab has rua cov pejxeem tas, ‘Mej ca le tu mej kuas dawb huv rua pigkig, mej yuav tau nqaj noj, tsua qhov mej tau quaj rua Yawmsaub nov has tas, “Xaav tau nqaj noj kawg le. Peb txeev noj qaab nyob zoo heev dua le nuav huv Iyi tebchaws.” Vem le nuav Yawmsaub yuav pub nqaj rua mej mas mej yuav tau noj. 19Mej yuav tsw noj ib nub los ob nub los tswb nub los kaum nub los neeg nkaum nub xwb, 20tassws mej yuav tau noj ib hlis txwm nkaus moog txug nqaj tawm huv mej qhov ntswg lug hab mej dhuav hlo cov nqaj hov, tsua qhov mej tau tso Yawmsaub tseg hab quaj rua nwg tas, Ua caag peb tawm huv Iyi tebchaws lug lawm?’ ”
21Mas Mauxe has tas, “Cov tuabneeg kws kuv nrug nyob nuav muaj 600,000 leej txwvneej es koj has tas koj yuav muab nqaj rua puab noj kuas txwm ib lub hlis. 22Yuav muab tej paab yaaj paab tshws paaj nyuj tua txaus puab noj lov? Lossws yuav sau zog tej ntseg taag nrho huv havtxwv lug txaus rua puab noj lov?” 23Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Yawmsaub txhais teg tuab lu dhau lawm lov? Nwgnuav koj yuav pum tas kuv tej lug yuav tav rua koj los tsw tav.”
24Mauxe txhad tawm moog has Yawmsaub tej lug rua cov pejxeem, hab nwg sau tau xyaa caum leej kev txwj quas laug huv cov pejxeem tsaa puab lug sawv vej lub tsev ntaub. 25Mas Yawmsaub nqeg huv tauv fuab lug has rua Mauxe hab faib ntsuj plig kws nyob sau Mauxe moog tso rua sau xyaa caum leej kev txwj quas laug hov. Thaus ntsuj plig nyob sau puab lawm puab txawm cev Vaajtswv lug, tassws puab tsw rov cev dua le lawm.
26Tseed tshuav ob tug nyob huv lub zog, ib tug yog Eenta hab ib tug yog Menta, ntsuj plig kuj lug rua sau ob tug. Ob tug tub sau npe ca lawm kuas tsw tau tuaj rua ntawm lub tsev ntaub, ob tug ca le cev Vaajtswv lug rua huv lub zog. 27Muaj ib tug hluas dha tuaj has rua Mauxe tas, “Eenta hab Menta saamswm cev Vaajtswv lug rua huv lub zog.” 28Mas Yausua kws yog Noo tug tub kws ua tug paab Mauxe txwj thaus hluas lug has rua Mauxe tas, “Kuv tug tswv Mauxe, ca le txwv ob tug los maj.” 29Tassws Mauxe has rua nwg tas, “Koj mob sab vem yog saib rua kuv lov? Kuv xaav kuas Yawmsaub haiv tuabneeg txhua tug cev Vaajtswv lug hab xaav kuas Yawmsaub tso ntsuj plig rua sau puab.” 30Mauxe hab Yixayee cov kev txwj quas laug txawm rov moog rua huv lub zog.
31Tes Yawmsaub txawm tso cua ntsawj huv havtxwv xaa noog ws tuaj poob rua ib ncig puab lub zog txhua faab ib faab moog deb ib nub ke hab poob sab rua sau npoo aav tuab le ob tshwm. 32Nub ntawd cov pejxeem moog khaws noog ws ib nub ib mos hab nub tom qaab ib nub. Tug kws khaws tau tsawg kawg mas khaws tau kaum haumaw. Puab coj lug zab thoob plawg huv lub zog. 33Thaus tej nqaj hov tseed nyob huv puab qhov ncauj hab noj tsw tau taag, Yawmsaub txujkev chim tshwm plawg rua cov pejxeem, Yawmsaub txhad tso mob phem luj tua puab. 34Puab txhad hu lub chaw hov ua Khilau Hata‑ava tsua qhov puab log cov tuabneeg kws nqhes nqaj tuag rua hov ntawd.
35Cov pejxeem tshais chaw ntawm Khilau Hata‑ava moog txug Haxelau, hab tsuam chaw nyob ntawm Haxelau.