12

Milias Raug Txim

1Mauxes mus yuav haivneeg Kuses ib tus ntxhais los ua pojniam, mas Aloos thiab Milias nkawd thuam Mauxes rau qhov nws yuav tus pojniam ntawd. 2Nkawd hais tias, “Tus TSWV tsuas cevlus rau Mauxes tib leeg xwb los? Nws txawm tsis cevlus rau wb li los?” Nkawd hais li cas los tus TSWV yeej hnov huv tibsi lawm. ( 3Mauxes yog ib tug neeg txo hwjchim heev, nws txo hwjchim tshaj plaws tej neeg uas nyob hauv qab ntuj no huv tibsi.)
4Tamsim ntawd tus TSWV txawm hais rau Mauxes, Aloos thiab Milias hais tias, “Kuv xav kom nej peb tug ko cia li tawm hauv lub Tsevntaub sib ntsib uas yog kuv qhov chaw sib ntsib mus.” Lawv txawm tawm los, 5thiab tus TSWV nyob hauv tauv huab, nws sawv ntawm qhovrooj Tsevntaub sib ntsib hu hais tias, “Aloos! Milias!” Nkawd txawm txav zog mus sawv tom hauv ntej, 6thiab tus TSWV hais tias, “Nimno, neb cia li mloog tej lus uas kuv hais! Thaum muaj ib tug cev Vajtswv lus nrog nej nyob, kuv qhia kuv rau nws pom hauv yogtoog thiab kuv hais rau nws hauv npau suav. 7Tiamsis thaum kuv nrog kuv tus tub txib Mauxes tham, kuv tsis ua li ntawd; kuv tsa nws ua tus kav tagnrho kuv haivneeg Yixalayees. 8Yog li ntawd, kuv thiaj nrog nws tham tim ntsej tim muag meej nriav, tsis yog ua npau suav xwb; nws yeej pom kuv tus duab lawm! Vim li cas neb yuav hais lus saib tsis taus kuv tus tubtxib Mauxes ua luaj?”
9Tus TSWV chim heev rau nkawd; thiab nws txawm ncaim nkawd mus lawm, 10tauv huab txawm tshem ntawm lub Tsevntaub sib ntsib mus lawm thiab. Tamsim ntawd Milias lub cev cia li mob ruas thoob plaws thiab dawb paug ib yam li te. Thaum Aloos tig saib Milias thiab pom nws mob ruas thoob plaws ibce lawm, 11Aloos hais rau Mauxes hais tias, “Thov lauj, kuv tus tswv, thov tsis txhob rau txim hnyav npaum li no rau wb vim wb tau ua tej yam ruam li no! 12Thov tsis txhob cia nws zoo li tus menyuam uas yug tau hauv nws niam plab los twb tuag thiab ib nrab nqaij lwj tas lawm.”
13Yog li ntawd, Mauxes thiaj quaj thov tus TSWV hais tias, “Vajtswv, thov koj kho Milias lauj!”
14Tus TSWV teb hais tias, “Yog nws txiv nto qaubncaug rau nws lub ntsejmuag, nws yuav ris kev txajmuag xya hnub. Cia li ntiab kom nws tawm hauv lub yeej no mus nyob sab nraud xya hnub, thiab tom qab ntawd mam coj nws rov los rau hauv lub yeej.” 15Milias raug ntiab tawm mus rau sab nraum ntug yeej xya hnub, cov neeg thiaj tsis tau sawv kev mus txog thaum uas coj Milias rov los rau hauv lub yeej. 16Ces lawv mam li sawv kev tawm hauv Haxelaus mus tsuam yeej nyob rau ntawm lub tiaj mojsab qhua Palas.