12

HʼMiriam Laih Anŭn A̱rôn Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Môseh

1HʼMiriam hăng A̱rôn čơdơ̆ng pơhiăp rơkŭt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh yuakơ bơnai gơ̆ mơ̆ng djuai Kus, laih anŭn ƀing gơñu laĭ tui anai, “Môseh dŏ kơ sa čô đah kơmơi mơnuih Kus.” 2Ƀing gơñu pơtơña kơ tơdruă tui anai, “Yahweh kơnơ̆ng pơhiăp mơ̆ng Môseh đôč hă? Ñu ƀu hơmâo pơhiăp hăng ƀing ta ôh hă?” Samơ̆ Yahweh hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu brŏk anŭn.
3Hlak anai Môseh jing sa čô thâo luă gŭ biă mă, tơlơi luă gŭ ñu hloh kơ abih bang mơnuih ƀơi lŏn tơnah anai.
4Ƀơi mông anŭn mơtam Yahweh pơhiăp hăng Môseh, A̱rôn laih anŭn hăng HʼMiriam tui anai, “Brơi abih klâo ƀing gih nao bĕ pơ anih Sang Khăn Pơjơnum.” Tui anŭn, klâo ƀing gơñu tơbiă nao pơ anih anŭn. 5Giŏng anŭn, Yahweh trŭn rai amăng sa ƀĕ gơ̆ng kơthul; Ñu dŏ dơ̆ng ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn laih anŭn tơña A̱rôn hăng HʼMiriam. Tơdang dua ƀing gơñu yak tơbiă, 6Ñu laĭ, “Hơmư̆ bĕ hơdôm boh hiăp Kâo anai:
  “Tơdang sa čô pô pơala Yahweh dŏ amăng ƀing gih,
   Kâo pơrơđah Kâo pô kơ ñu amăng khul tơlơi pơƀuh,
   Kâo pơhiăp hăng ñu amăng khul tơlơi rơpơi.
  7Samơ̆ tơlơi anai ƀu djơ̆ kơ ding kơna Kâo Môseh ôh;
   kơnơ̆ng ñu yơh jing pô Kâo brơi tơlơi grơ̆ng glăm wai lăng ƀing ană plei Kâo.
  8Kâo pơhiăp hăng ñu anăp klă̱ anăp,
   rơđah rơđo̱ng laih anŭn ƀu djơ̆ amăng tơlơi hơgŏm ôh;
   ñu ƀuh rup Yahweh.
  Tui anŭn, yua hơget ƀing gih ƀu huĭ ôh pơhiăp rơkŭt
   pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ding kơna Kâo Môseh lĕ?”
9Tơlơi hil Yahweh hĭr hăr tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dua ƀing gơñu laih anŭn Ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu.
10Tơdang kơthul yŏng đuaĭ hĭ mơ̆ng gah ngŏ kơ Sang Khăn, pơ anŭn HʼMiriam djơ̆ phŭng kô̱̆ hrup hăng kơpaih. A̱rôn wir nao pơ HʼMiriam hăng ƀuh gơ̆ djơ̆ phŭng; 11laih anŭn ñu pơhiăp hăng Môseh, “Ơ khua kâo hơi, pap mơñai đa, anăm hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi ôh yuakơ tơlơi soh ƀing gơmơi hơmâo ngă laih mlŭk biă mă anŭn. 12Anăm brơi ôh kơ amai ta jing hrup hăng sa čô ană nge djai laih tơdang tơbiă rai mơ̆ng kian amĭ ñu hăng drơi jan brŭ hĭ sămkrah laih.”
13Tui anŭn, Môseh kwưh iâu kơ Yahweh, “Ơ Ơi Adai hơi, rơkâo kơ Ih pơhla̱o hĭ ñu bĕ!”
14Yahweh laĭ glaĭ kơ Môseh, “Tơdah ama ñu kơčŭh ia bah ƀơi ƀô̆ ñu, ƀu djơ̆ ôh hă ñu či dŏ amăng tơlơi mlâo tơjuh hrơi? Krư̆ bĕ hơjăn ñu gah rơngiao kơ anih jưh amăng tơjuh hrơi; tơdơi kơ anŭn ba glaĭ bĕ ñu mŭt amăng anih jưh.” 15Tui anŭn, arăng krư̆ hĭ HʼMiriam gah rơngiao kơ anih jưh amăng tơjuh hrơi, laih anŭn ƀing ană plei ƀu tơbiă nao anih pơkŏn ôh tơl arăng ba glaĭ gơ̆ mŭt amăng anih jưh.
16Tơdơi kơ anŭn, ƀing Israel rơbat nao mơ̆ng anih Hazerôt laih anŭn dŏ jưh amăng anih tơdron ha̱r Pharan.