12

H'Miriam leh anăn Y-Arôn Blŭ Bi Kdơ̆ng Hŏng Y-Môis

1H'Miriam leh anăn Y-Arôn blŭ bi kdơ̆ng hŏng Y-Môis kyua gơ̆ dôk mô̆ leh sa čô mniê Kus. 2Diñu lač, “Djŏ mơ̆ knŏng hŏng Y-Môis hĕ Yêhôwa blŭ leh? Amâo djŏ hĕ ñu blŭ leh hŏng drei mơh?” Leh anăn Yêhôwa hmư̆ klei anăn. 3Y-Môis jing sa čô êkei luă gŭ hĭn kơ jih jang mnuih ti rŏng lăn ala. 4Bhiâo riâo rit Yêhôwa lač kơ Y-Môis, kơ Y-Arôn, leh anăn kơ H'Miriam, “Hriê bĕ jih diih tlâo kơ sang čhiăm klei bi kƀĭn.” Leh anăn tlâo čô diñu kbiă nao. 5Yêhôwa trŭn hriê hlăm kmeh knam leh anăn dôk ti ƀăng bhă sang čhiăm, iêu Y-Arôn leh anăn H'Miriam; leh anăn jih dua diñu nao phă anăp. 6Ñu lač, “Dôk hmư̆ klei kâo blŭ:
  Tơdah mâo khua pô hưn êlâo hlăm phung diih,
   kâo gơ̆ Yêhôwa pô bi êdah kâo pô kơ diñu hlăm klei bi ƀuh,
   kâo blŭ kơ diñu hlăm klei êpei.
  7 Amâo djŏ snăn ôh hŏng dĭng buăl kâo Y-Môis;
   ñu sĭt suôr leh hlăm jih bruă sang kâo.
  8Kâo blŭ hŏng ñu ƀăng êgei kơ ƀăng êgei
   hŏng klei mngač, amâo djŏ hŏng klei blŭ bi hgăm ôh;
  leh anăn ñu ƀuh rup Yêhôwa.
   Snăn si ngă diih amâo huĭ blŭ
   bi kdơ̆ng hŏng dĭng buăl kâo Y-Môis?”
9Klei Yêhôwa ngêñ trơ̆ng kơ diñu, leh anăn Ñu đuĕ nao. 10Tơdah knam đĭ đuĕ mơ̆ng sang čhiăm, nĕ anei H'Miriam djŏ phŭng, jing kô̆ msĕ si pliêr. Y-Arôn wir dlăng phă H'Miriam leh anăn nĕ anei, gơ̆ djŏ phŭng leh. 11Y-Arôn lač kơ Y-Môis, “Ơ khua kâo, đăm bi kmhal hmei ôh kyuadah hmei ngă leh hŏng klei mluk leh anăn ngă soh leh. 12Đăm brei gơ̆ jing msĕ si sa čô hđeh ĭ djiê ksŏk, mkrah wah kđeh gơ̆ rai leh, tơdah gơ̆ kbiă mơ̆ng tian amĭ gơ̆.” 13Y-Môis ur kơ Yêhôwa, “Ơ Aê Diê, kâo kwưh kơ ih, bi hlao brei gơ̆.” 14 Ƀiădah Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Tơdah ama ñu kčuh leh êa bah ti ƀô̆ mta ñu, amâo djŏ hĕ ñu srăng hêñ êjai kjuh hruê? Brei arăng krư̆ ñu ti êngao wăl êjai kjuh hruê; leh klei anăn arăng dưi lŏ atăt ñu hlăm wăl.” 15Snăn arăng krư̆ H'Miriam ti êngao wăl êjai kjuh hruê; leh anăn phung ƀuôn sang amâo đuĕ nao ôh tơl arăng lŏ atăt leh H'Miriam kơ wăl. 16Leh klei anăn phung ƀuôn sang đuĕ nao mơ̆ng Hasêrôt leh anăn dôk jưh hlăm kdrăn tač Paran.