13

Kaum Ob Leeg Mus Soj Tebchaws

(2 Kevcai 1.19-33)

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Xaiv kaum ob tug thawjcoj ntawd ib xeem ib tug thiab tso lawv mus soj lub tebchaws Kana-as uas kuv twb muab pub rau cov Yixalayees lawm.” 3-15Mauxes mloog tus TSWV lus, nws thiaj tso cov thawjcoj uas muaj npe raws li no tawm hauv tiaj mojsab qhua Palas mus: