13

Paaiv Mienh Mingh Zaah Kaa^naa^an Deic-Bung

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Paaiv deix mienh mingh zaah Kaa^naa^an Deic-Bung, dongh yie oix ceix bun I^saa^laa^en Mienh nyei deic-bung. Ziux ong-taaix liepc daaih nyei fingx, oix zuqc yietc fingx paaiv dauh wuov fingx nyei bieiv zeiv.”
3Mose ziux Ziouv nyei waac paaiv ninh mbuo cuotv Baalaan Deic-Bung-Huaang. Ninh mbuo yietc zungv zoux I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv. 4Naaiv se ninh mbuo nyei mbuox.