14

Toàn dân phản nghịch Chúa

1Nghe thế, mọi người nức nở khóc lóc. Họ khóc suốt đêm ấy. 2Họ cùng nhau lên tiếng thống trách Mai-sen và A-rôn: "Thà chúng tôi chết ở Ai-cập hay chết trong sa mạc này còn hơn! 3Tại sao Chúa đem chúng tôi đến đây để chịu đâm chém, và vợ con chúng tôi làm mồi cho địch? Thà đi trở lại Ai-cập còn hơn!"
4Họ quay lại bàn với nhau: "Chúng ta nên bầu một vị lãnh tụ để đem chúng ta quay về Ai-cập."
5Mai-sen và A-rôn sấp mình xuống trước mặt toàn thể nhân dân. 6Giô-suê, con của Nun và Khanh-lý con của Giê-phu-nê là hai người trong toán đi trinh sát Ca-na-an về, liền xé áo mình, 7khích lệ mọi người: "Xứ chúng tôi đi do thám đất đai cực kỳ màu mỡ. 8Nếu Chúa thương yêu giúp đỡ, Ngài sẽ đưa chúng ta vào và cho chúng ta xứ ấy, là một xứ 'đượm sữa và mật.' 9Nhưng, xin đồng bào đừng nổi loạn cùng Chúa, cũng đừng sợ dân của xứ ấy, vì họ chỉ là mồi ngon cho chúng ta; họ không còn sức chống đỡ vì Chúa đứng bên chúng ta, không việc gì ta phải sợ họ!" 10Nhưng mọi người lại bảo nhau lấy đá ném hai ông cho chết. Thình lình, vinh quang của Chúa phát hiện tại Đền hội kiến trước mặt toàn thể nhân dân. 11Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Dân này không tin Ta, khinh dể Ta cho đến bao giờ, mặc dù Ta đã làm bao nhiêu phép lạ giữa họ? 12Ta sẽ truất quyền thừa hưởng của họ, tiêu diệt họ bằng dịch lệ tai ương, rồi sẽ làm cho dòng giống của con thành một nước lớn mạnh hơn họ."
13Nhưng Mai-sen thưa: "Nếu thế, người Ai-cập sẽ nghe tin này vì Ngài đã dùng quyền lực phi thường đem Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập. 14Họ sẽ báo cho dân ở trong xứ này biết. Họ cũng có nghe rằng Ngài là Chúa Hằng Hữu ở với dân Y-sơ-ra-ên, hiện diện giữa Y-sơ-ra-ên; Đám mây của Ngài dẫn đường Y-sơ-ra-ên ngày và đêm. 15Bây giờ nếu Chúa tiêu diệt Y-sơ-ra-ên, những nước đã nghe danh tiếng Ngài sẽ nói rằng: 16“Vì Chúa Hằng Hữu không thể nào đem Y-sơ-ra-ên vào đất Ngài thề hứa cho họ nên mới giết họ đi trong nơi sa mạc. 17Vậy con van nài Chúa, xin quyền năng của Chúa thể hiện cách uy nghi, như Chúa đã nói: 18“Chúa Hằng Hữu đầy tình thương, chậm giận, hay thứ lỗi; nhưng Ngài cũng không thể không trừng phạt kẻ có tội và dòng dõi họ.' 19Xin Chúa tha tội cho dân này, vì tình thương không hề thay đổi của Ngài, cũng như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi còn ở Ai-cập cho đến ngày nay."
20Chúa Hằng Hữu đáp: "Theo lời con xin, Ta đã tha cho họ, 21Nhưng hiển nhiên như Ta hằng sống, vinh quang Ta sẽ tràn ngập đất. 22,23Trong tất cả những người thấy vinh quang Ta, sẽ không một ai được thấy đất đai Ta đã hứa cho tổ tiên họ: họ đã thấy các phép lạ Ta làm tại Ai-cập cũng như trong sa mạc, nhưng đã mười lần không tin Ta, không vâng lời Ta. 24Nhưng tôi tớ Ta là Khanh-lý, có một tinh thần khác biệt, đã hết lòng theo Ta; nên ta sẽ đưa Khanh-lý vào đất người đã trinh sát, và con cháu người sẽ hưởng chủ quyền đất ấy."
25(Lúc ấy người A-ma-léc và người Ca-na-an đang sống trong thung lũng) "Ngày mai, Chúa Hằng Hữu tiếp, các ngươi sẽ quay lại, đi vào sa mạc theo hướng Biển Đỏ."
26Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen và A-rôn: 27“Những kẻ tội lỗi này còn phàn nàn oán trách Ta cho đến bao giờ? Ta đã nghe hết những lời của người Y-sơ-ra-ên phàn nàn rồi. 28Con bảo họ rằng: 'Hiển nhiên như Ta hằng sống, Ta sẽ làm cho những lời kêu ca của các ngươi thành sự thật. 29Các ngươi đều phải chết trong sa mạc; tất cả những ai đã thống trách Ta, từ hai mươi tuổi trở lên, 30đều không được vào đất hứa, trừ Khanh-lý con Giê-phu-nê và Giô-suê con Nun. 31Đối với con cái của các ngươi, các ngươi nói rằng chúng nó sẽ làm mồi cho địch, nhưng Ta sẽ đưa chúng nó vào đất các ngươi chê bỏ. 32Còn về chính các ngươi thì thây các ngươi sẽ nằm rạp trong sa mạc này. 33Vì các ngươi bất trung, nên con cái các ngươi phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm, cho đến ngày người sau cùng trong các ngươi chết đi trong sa mạc. 34Thời gian bốn mươi năm được quy định theo số ngày trinh sát xứ (bốn mươi ngày), và mỗi ngày thành một năm (bốn mươi năm), đó là thời gian các ngươi phải mang tội ác mình, rồi các ngươi sẽ ý thức được hậu quả của việc toa rập nhau chống nghịch Ta. 35Ta là Chúa Hằng Hữu đã quyết định như vậy, họ phải chết trong sa mạc này vì tội phản nghịch Ta."
36-38Riêng các thám tử đã xúi giục nhân dân nổi loạn - trừ Giô-suê và Khanh-lý - đều chết ngay trước mặt Chúa.
39Mai-sen thuật lại mọi lời của Chúa cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, nên họ vô cùng sầu thảm. 40Sáng hôm sau, họ dậy sớm, leo lên núi và nói: "Chúng tôi đã phạm tội. Nhưng bây giờ chúng tôi sẵn sàng vào đất hứa. Thấy không, chúng tôi đã lên đến tận đây này." 41Nhưng Mai-sen nói:"Đã đến nước này sao còn cãi mạng Chúa? Làm vậy anh em chỉ có thất bại. 42Tự ý ra đi khi không có Chúa đi cùng, anh em sẽ bị quân thù đánh tan! 43Anh em sẽ chết dưới lưỡi gươm của quân A-ma-léc và Ca-na-an vì anh em đã chối bỏ Chúa, nên Ngài cũng từ bỏ anh em." 44Nhưng họ ngoan cố cứ tiến lên núi, mặc dù Rương giao ước của Chúa cũng như Mai-sen đều ở lại trong trại. 45Quân A-ma-léc và Ca-na-an ở trên núi đổ xuống đánh giết họ và đánh đuổi họ chạy dài cho đến Họt-ma.