14

Zuangx Mienh Guaix Mose Mbuo

1Wuov muonz zuangx mienh qaqv nyiemv mbui nyei. 2I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ngopv Mose caux Aalon. Ninh mbuo gorngv, “Feix duqv yie mbuo yiem I^yipv Deic-Bung daic, fai yiem naaiv deic-bung-huaang daic maiv zei! 3Ziouv weic haaix diuc dorh yie mbuo taux naaiv norm deic-bung zuqc nzuqc ndaauv daix? Liemh yie mbuo nyei auv-jueiv yaac oix zuqc caangv mingh. Yie mbuo nzuonx I^yipv Deic-Bung zungv gauh longx maiv zeiz?” 4Laanh yaac mbuox laanh, “Mbuo ginv dauh zoux bieiv zeiv dorh mbuo nzuonx I^yipv Deic-Bung orqc?”
5Mose caux Aalon ziouc mbaapv njiec I^saa^laa^en zuangx mienh gapv zunv nyei dorngx nza'hmien. 6Nun nyei dorn, Yo^su^waa, caux Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, dongh mingh zaah deic-bung nyei i dauh, nzauh haic ziouc betv ganh nyei lui, 7yaac gorngv mbuox zuangx mienh, “Yie mbuo mingh youh zaah gormx wuov norm deic-bung, buatc deic-bung za'gengh! longx haic. 8Se gorngv Ziouv horpc hnyouv mbuo nor, ninh haih dorh mbuo bieqc wuov norm deic-bung, yaac zorqv wuov norm deic-bung bun mbuo. Se ndau-touv longx nyei deic-bung. 9Mv baac maiv dungx ngaengc Ziouv, yaac maiv dungx gamh nziex yiem wuov norm deic-bung nyei mienh. Mbuo hungh hec mborqv hingh ninh mbuo. Nzie ninh mbuo wuov nyungc qaqv zitc mi'aqv. Ziouv yaac caux mbuo yiem. Maiv dungx gamh nziex ninh mbuo maah!” 10Zuangx mienh ziouc gorngv oix zorqv la'bieiv zong daic ninh mbuo. Wuov zanc, Ziouv nyei njang-laangc hinc cuotv daaih yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh buatc.

Mose Weic Zuangx Mienh Tov Ziouv

11Ziouv mbuox Mose, “Naaiv deix mienh oix mangc piex yie taux haaix zanc? Maiv gunv yie yiem ninh mbuo mbu'ndongx zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc ndongc naaic camv, ninh mbuo corc oix ngaengc jienv maiv sienx yie taux haaix zanc? 12Yie oix bun ninh mbuo butv domh wuon-baengc mietc ninh mbuo, bun ninh mbuo maiv duqv nzipc wuov norm deic-bung. Mv baac yie oix bun meih zoux yietc fingx nyei ong-taaix. Wuov fingx oix zoux gauh hlo, gauh henv ninh mbuo nyei fingx.”
13Mose gorngv mbuox Ziouv, “Meih longc meih nyei domh qaqv dorh naaiv deix mienh yiem I^yipv Mienh mbu'ndongx cuotv daaih. I^yipv Mienh haiz meih daix meih nyei mienh, 14ninh mbuo ziouc mbuox yiem jienv naaiv norm deic-bung nyei mienh. O Ziouv aac, naaiv norm deic-bung nyei mienh zungv haiz gorngv meih caux naaiv deix mienh yiem. Meih hmien doix hmien bun mienh buatc jiex. Meih nyei mbuonx yiem jienv ninh mbuo gu'nguaaic. Lungh hnoi zanc Ziouv yiem mbuonx-ndiouh dorh ninh mbuo. Lungh muonz zanc yiem douz-ndiouh. 15Se gorngv Ziouv zoux yietc nzunc daix nzengc naaiv deix I^saa^laa^en Mienh, beiv daix yietc dauh mienh, fingx-fingx haiz meih hnangv naaiv nor zoux ninh mbuo ziouc gorngv, 16‘Ziouv maiv maaih banh zeic dorh naaiv deix mienh bieqc ninh houv bun ninh mbuo wuov norm deic-bung, ziouc yiem wuov deic-bung-huaang daix nzengc ninh mbuo.’
17“Ziouv aac, ih zanc tov bun meih nyei domh qaqv biux mengh cuotv daaih ziux meih gorngv jiex nyei waac. 18Meih gorngv, ‘Ziouv maiv qiex jiez siepv, ziepc zuoqv nyei hnamv mienh, guangc mienh nyei zuiz caux mienh ngaengc Ziouv nyei sic. Mv baac maiv zeiz maiv bun zuqc dingc zuiz, zungv dingc diex maac nyei zuiz njiec taux buo biei doic fun-faqv.’ 19Ziouv aac, ziux meih ziepc zuoqv nyei hnamv haic mienh, tov guangc nqoi naaiv deix mienh nyei zuiz, hnangv ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih taux ih zanc meih guangc ninh mbuo nyei zuiz wuov nor.”

Ziouv Dingc I^saa^laa^en Mienh Nyei Zuiz

20Ziouv dau, “Ziux meih tov nyei waac yie guangc ninh mbuo nyei zuiz. 21Mv baac yie za'gengh ziangh jienv, yie nyei njang-laangc yaac oix buangv nzengc lungh ndiev. Naaiv i nyungc se zien haic. Ndongc naaiv deix zien 22se yie houv jienv naaiv deix mienh, maiv maaih yietc dauh duqv ziangh jienv taux bieqc wuov norm deic-bung. Ninh mbuo buatc jiex yie nyei njang-laangc, yaac buatc jiex yie yiem I^yipv Deic-Bung caux deic-bung-huaang zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, mv baac ninh mbuo seix yie ziepc nzunc, yaac maiv muangx yie nyei waac. 23Ninh mbuo ziouc yietc liuz maiv duqv bieqc yie laengz bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung. Mangc piex yie wuov deix maiv maaih yietc dauh duqv buatc. 24Mv baac yie nyei bou, Kaalepv, nyei hnyouv caux wuov deix maiv fih hnangv. Ninh yaac gan nzengc yie. Yie ziouc oix dorh ninh bieqc ninh zaah liuz wuov norm deic-bung. Ninh nyei zeiv-fun yaac oix duqv nzipc. 25Weic zuqc Aa^maa^lekv Mienh caux Kaa^naa^an Mienh yiem wuov deix horngc zaangc nyei dorngx, njang hnoi meih mbuo oix zuqc daaux sin cuotv jauv hungx jienv deic-bung-huaang, gan Koiv-Siqv wuov diuh jauv mingh.”

Baeqc Fingx Guaix Ziouv Ziouc Zuqc Dingc Zuiz

26Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, 27“Naaiv deix orqv haic nyei zuangx mienh oix ngopv yie taux haaix zanc? Yie haiz naaiv deix I^saa^laa^en Mienh ngopv yie, guaix yie. 28Weic naaiv oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv gorngv, “Yie ziangh jienv yie ganh nyei maengc gorngv, ziux haiz meih mbuo gorngv nyei waac yie zungv oix zoux bun meih mbuo aqv. 29Ei saauv mienh wuov zanc, yiem nyic ziepc hnyangx faaux maengx nyei mienh, dongh ngopv yie wuov deix, zungv oix zuqc yiem naaiv deic-bung-huaang ndortv nzengc. 30Cuotv liuz Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa, maiv maaih yietc dauh haih duqv bieqc yie houv bun ninh mbuo yiem wuov norm deic-bung. 31Mv baac meih mbuo nyei fu'jueiv, dongh meih mbuo gorngv oix zuqc caangv mingh, yie oix dorh bieqc meih mbuo nqemh wuov norm deic-bung. Wuov norm deic-bung ziouc benx ninh mbuo nyei mi'aqv. 32Mv baac meih mbuo aeqv, oix zuqc yiem naaiv deic-bung-huaang ndortv nzengc. 33Meih mbuo nyei fu'jueiv oix zuqc yiem naaiv zoux mangc yungh nyei mienh. Se laaix meih mbuo maiv ziepc zuoqv, ninh mbuo cingx zuqc siouc kouv buangv feix ziepc hnyangx, zuov taux meih mbuo dauh dauh daic nzengc. 34Meih mbuo oix zuqc siouc meih mbuo ganh nyei zuiz buangv feix ziepc hnyangx. Ziux mingh zaah deic-bung wuov deix feix ziepc hnoi, oix zuqc yietc hnyangx div yietc hnoi. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie maiv horpc hnyouv meih mbuo se hnangv haaix nor.” ’ 35Yie, Ziouv, gorngv liuz aqv. Yie ndongc haaix zungv oix hnangv naaiv nor zoux bun naaiv deix waaic haic nyei zuangx mienh, dongh gapv hnyouv caux yie doix-dekc nyei mienh. Ninh mbuo oix zuqc yiem naaiv deic-bung-huaang buangh zuqc ninh mbuo nyei setv mueiz hnoi. Oix zuqc yiem naaiv daic nzengc aqv.”

Nduov Mienh Guaix Ziouv Wuov Deix Ziepc Dauh Zuqc Daic

36Mose paaiv mingh zaah deic-bung nyei mienh nzuonx daaih gorngv doqc deic-bung nyei jauv-louc nduov zuangx mienh guaix ninh, 37se nzuonx daaih zunh waaic nyei fienx gorngv doqc wuov norm deic-bung wuov deix, zuqc Ziouv bun ninh mbuo butv domh wuon-baengc daic nzengc mi'aqv. 38Mingh zaah deic-bung nyei mienh kungx maaih Nun nyei dorn, Yo^su^waa, caux Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, maaih maengc ziangh hnangv.

I^saa^laa^en Mienh Yiem Homaa Zuqc Suei

39Mose gorngv naaiv deix jauv-louc bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh muangx. Baeqc fingx ziouc nzauh haic, qaqv nyiemv. 40Da'nyeic ndorm nziouv nyei, ninh mbuo faaux mbong hlang deix nyei dorngx mingh gorngv, “Yie mbuo ih zanc oix mingh bieqc Ziouv laengz bun nyei dorngx. Yie mbuo baamz zuiz mi'aqv.”
41Mv baac Mose gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc ngaengc Ziouv nyei lingc? Meih mbuo maiv haih zoux maiv ziangh sic. 42Maiv dungx mingh weic zuqc Ziouv maiv caux meih mbuo yiem. Meih mbuo ziouc zuqc win-wangv daix meih mbuo, 43weic zuqc Aa^maa^lekv Mienh caux Kaa^naa^an Mienh yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. Meih mbuo oix zuqc ninh mbuo nyei nzuqc ndaauv daix. Ziouv maiv caux meih mbuo yiem weic zuqc meih mbuo huin nqaang, maiv gan jienv Ziouv. ”
44Mv baac zuangx mienh gaamv faaux mbong hlang deix nyei dorngx mingh maiv gunv Mose caux Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang maiv cuotv ndopv-liuh ciangv. 45Yiem wuov mbong nyei Aa^maa^lekv Mienh caux Kaa^naa^an Mienh ziouc njiec daaih mborqv hingh, zunc ninh mbuo taux Homaa Deic.