14

Phung Ƀuôn Sang Bi Kdơ̆ng Hŏng Yêhôwa

1Jih jang phung bi kƀĭn ur kraih; leh anăn phung ƀuôn sang hia mlam anăn. 2Jih jang phung ƀuôn sang Israel blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng Y-Môis leh anăn Y-Arôn. Jih jang phung bi kƀĭn lač kơ diñu, “Jăk hĭn hmei djiê hĕ leh hlăm čar Êjip! Amâodah jăk hĭn hmei djiê hĕ leh hlăm kdrăn tač anei. 3Si ngă Yêhôwa brei hmei mŭt hlăm čar anei čiăng brei hmei djiê hĕ hŏng đao gưm? Phung mô̆ anak hmei srăng jing mnơ̆ng diñu plah mă. Amâo djŏ hĕ jing jăk hĭn hmei lŏ wĭt kơ čar Êjip?”
4Diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Brei drei ruah sa čô khua leh anăn lŏ wĭt kơ čar Êjip.” 5Hlăk anăn Y-Môis leh anăn Y-Arôn buôn kŭp ƀô̆ ti lăn ti anăp jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn. 6Leh anăn đơ phung nao ksiêm dlăng leh ala čar, Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun leh anăn Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê, hiêk čhiăm ao diñu pô, 7leh anăn lač kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn, “Ala čar hmei hiu čiăng ksiêm dlăng jing sa boh ala čar jăk snăk sơưn. 8Tơdah Yêhôwa mơak hŏng drei, ñu srăng atăt drei mŭt hlăm ala čar anăn leh anăn brei gơ̆ kơ drei, sa boh ala čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai. 9 Knŏng đăm bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa ôh; leh anăn đăm huĭ ôh kơ mnuih ƀuôn sang hlăm ala čar anăn, kyuadah diñu jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ drei; arăng mă hĕ leh klei mgang mơ̆ng diñu, leh anăn Yêhôwa dôk mbĭt hŏng drei; đăm huĭ kơ diñu ôh.” 10Ƀiădah jih jang phung bi kƀĭn trông čhai čiăng bhĭr diñu hŏng boh tâo.
 Hlăk anăn klei guh kơang Yêhôwa bi êdah ti sang čhiăm klei bi kƀĭn kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel.
11Leh anăn Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Dŭm boh sui phung ƀuôn sang anei srăng bi êmut kơ kâo? Leh anăn dŭm boh sui diñu amâo srăng đăo kơ kâo ôh, wăt tơdah jih jang klei bi knăl kâo ngă leh ti krah diñu dưn? 12Kâo srăng čăm diñu djiê hŏng klei ruă tưp leh anăn srăng sua mơ̆ng diñu ngăn dưn, leh anăn kâo srăng mjing mơ̆ng ih sa găp djuê prŏng hĭn leh anăn ktang hĭn kơ diñu.”
13 Ƀiădah Y-Môis lač kơ Yêhôwa, “Phung Êjip srăng hmư̆ klei anăn, kyuadah ih bi kbiă leh phung ƀuôn sang anei hŏng klei myang ih mơ̆ng krah diñu, 14leh anăn diñu srăng hưn kơ phung ƀuôn sang čar anei. Ơ Yêhôwa, diñu hmư̆ leh kơ ih dôk ti krah phung ƀuôn sang anei; kyuadah ih bi êdah leh brei arăng ƀuh ih, Ơ Yêhôwa, knam ih dôk ti dlông diñu leh anăn ih êbat ti anăp diñu hlăm kmeh knam êjai hruê leh anăn hlăm kmeh pui êjai mlam. 15Tơdah ih bi mdjiê hĕ phung ƀuôn sang anei msĕ si bi mdjiê sa čô mnuih, phung găp djuê mnuih hmư̆ leh klei hing ang ih srăng lač, 16‘Kyuadah Yêhôwa amâo dưi ôh atăt phung ƀuôn sang anei kơ čar ñu kat asei leh čiăng brei kơ digơ̆, kyua anăn ñu bi mdjiê leh digơ̆ hlăm kdrăn tač.’ 17Ară anei, kâo kwưh kơ ih, brei klei myang Yêhôwa jing prŏng msĕ si ih ƀuăn leh êjai lač, 18 ‘Yêhôwa amâo djăl ăl ôh, leh anăn mdrŏng hŏng klei khăp sĭt suôr, pap brei klei wê leh anăn klei gao klei bhiăn, ƀiădah hơăi ñu amâo yap kpă ôh pô soh leh, leh anăn bi lĕ klei wê phung ama kơ phung anak tơl truh ti ênuk tal tlâo leh anăn tal pă.’ 19Pap brei kơ klei wê phung ƀuôn sang anei, kâo kwưh kơ ih, tui si klei prŏng klei ih khăp sĭt suôr, leh anăn tui si klei ih pap brei leh kơ phung ƀuôn sang anei mơ̆ng čar Êjip truh kơ ară anei.”

Klei Yêhôwa Bi Kmhal Phung Israel

(KMñă 1:34-40)

20Leh anăn Yêhôwa lač, “Kâo pap brei leh tui si klei ih akâo. 21 Ƀiădah sĭt nik, kyua kâo dôk hdĭp, leh anăn jih lăn ala srăng bŏ hŏng klei guh kơang Yêhôwa, 22amâo mâo sa čô hlăm phung ƀuh leh klei guh kơang kâo leh anăn klei bi knăl kâo ngă leh hlăm čar Êjip leh anăn hlăm kdrăn tač, ƀiădah ăt lông dlăng leh kâo pluh bliư̆ anei leh anăn amâo dôk hmư̆ asăp kâo ôh, 23srăng ƀuh čar kâo kat asei leh čiăng brei kơ phung aê diñu; leh anăn amâo mâo sa čô ôh hlăm phung bi êmut leh kơ kâo srăng ƀuh čar anăn. 24 Ƀiădah dĭng buăl kâo Y-Kalep, kyuadah ñu mâo klei mĭn mdê leh anăn tui hlue kâo hŏng jih ai tiê, kâo srăng atăt ñu mŭt hlăm čar ñu nao leh, leh anăn phung anak čô ñu srăng mă bha čar anăn. 25Ară anei kyua phung Amalek leh anăn phung Kanaan dôk hlăm tlung, mgi brei diih wir leh anăn đuĕ nao bĕ kơ kdrăn tač tui êlan nao kơ Êa Ksĭ Hrah.”
26Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn kơ Y-Arôn, 27“Dŭm boh sui phung bi kƀĭn jhŏng ƀai anei srăng blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng kâo? Kâo hmư̆ leh klei phung ƀuôn sang Israel blŭ dŭñ dŭñ, klei diñu blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng kâo. 28Lač bĕ kơ diñu, ‘Yêhôwa lač, Kyua kâo dôk hdĭp, ya klei diih blŭ leh kơ knga kâo, kâo srăng ngă kơ diih: 29 asei mlei diih djiê srăng êbuh hlăm kdrăn tač anei; leh anăn hlăm jih jang ênoh yap diih arăng yap leh mơ̆ng pô mâo dua pluh thŭn kơ dlông, phung blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng leh hŏng kâo, 30amâo mâo sa čô srăng mŭt ôh hlăm čar kâo kat asei leh čiăng brei diih dôk, knŏng Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê leh anăn Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun. 31Ƀiădah phung anak điêt diih, phung diih lač leh srăng jing mnơ̆ng plah mă, kâo srăng atăt digơ̆ mŭt, leh anăn digơ̆ srăng thâo kral čar diih bi êmut leh. 32Bi diih, asei mlei diih djiê srăng êbuh hlăm kdrăn tač anei. 33 Leh anăn phung anak diih srăng jing phung mgăt biăp hlăm kdrăn tač êjai pă pluh thŭn, leh anăn srăng tŭ klei knap mñai kyua klei diih amâo đăo ôh, tơl asei mlei pô knhal tuč hlăm phung diih êbuh leh hlăm kdrăn tač. 34Tui si dŭm hruê diih ksiêm dlăng leh ala čar anăn, jing pă pluh hruê, snăn diih srăng klam klei wê diih êjai pă pluh thŭn, sa thŭn kơ grăp hruê, leh anăn diih srăng thâo kral klei kâo amâo mơak ôh hŏng diih.’ 35Kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh! Sĭt nik, msĕ snei kâo srăng ngă kơ jih jang phung bi kƀĭn jhŏng ƀai anei, phung dôk bi kƀĭn mbĭt bi kdơ̆ng hŏng kâo; hlăm kdrăn tač anei diñu srăng rai tuč jih, leh anăn tinăn diñu srăng djiê.”

Klei Djiê Phung Pluh Čô Knuă Ƀai

36Phung mnuih Y-Môis tiŏ nao leh brei ksiêm dlăng ala čar anăn leh anăn wĭt leh brei jih jang phung bi kƀĭn blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng ñu êjai yăl dliê klei jhat kơ čar anăn, 37phung mnuih yăl dliê klei jhat kơ čar anăn djiê hŏng klei truh jhat ti anăp Yêhôwa. 38Knŏng Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun leh anăn Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê ăt dôk hdĭp đơ phung mnuih nao leh ksiêm dlăng čar anăn.

Phung Israel Luč Hlăm Klei Bi Blah ti Ƀuôn Hôrma

(KMñă 1:41-46)

39Y-Môis blŭ klei anei kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel, leh anăn phung ƀuôn sang čŏk hia lu snăk. 40Diñu kgŭ aguah ưm leh anăn đĭ ti anôk dlông čar kngư, lač, “Dlăng bĕ, hmei tinei, hmei srăng đĭ nao kơ anôk Yêhôwa ƀuăn leh; kyuadah hmei ngă soh leh.” 41Ƀiădah Y-Môis lač, “Si ngă ară anei diih gao klei Yêhôwa mtă, kyuadah klei anăn amâo srăng dưi ôh? 42Đăm đĭ nao ôh huĭdah diih lĕ buh ti anăp phung roh diih, kyuadah Yêhôwa amâo dôk ti krah diih ôh. 43Kyuadah tinăn phung Amalek leh anăn phung Kanaan dôk ti anăp diih, leh anăn diih srăng êbuh hŏng đao gưm; kyuadah diih lui wir amâo lŏ tui hlue Yêhôwa ôh, Yêhôwa amâo srăng dôk mbĭt hŏng diih ôh.” 44Ăt diñu đĭ nao ti anôk dlông čar kngư, wăt tơdah hip klei bi mguôp Yêhôwa wăt Y-Môis amâo kbiă ôh mơ̆ng wăl. 45Snăn phung Amalek leh anăn phung Kanaan dôk hlăm čar kngư anăn trŭn hriê leh anăn dưi hŏng diñu leh anăn tiŏ diñu truh ti ƀuôn Hôrma.