15

Nau Vay Di Ma Nau Nhhơr

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Tơlah khân may lăp tâm n'gor bri gâp ăn ma khân may gŭ, 3jêh ri khân may nhhơr ma Yêhôva ndrôk mâu lah biăp du ndơ nhhơr ăn ŭnh sa du ndơ nhhơr gŭch mâu lah du ndơ ƀư brah ăn nanê̆ nau ton mâu lah du ndơ nhhơr ma nau ŭch mâu lah tâm nar năng khân may tâm nal jêh, gay nkra n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva, 4pô nây nơm djôt leo ndơ păng nhhơr mra nhhơr ma Yêhôva jêng ndơ nhhơr ranih muy tâm pot đah du kô̆ tâm puăn hin dak play ôlivơ, 5jêh ri dak play kriăk ƀâu prăp ma ndơ nhhơr nhêt du kô̆ tâm puăn hin may mra nkra ndrel ma ndơ nhhơr gŭch, mâu lah ma ndơ ƀư brah, ma ăp mlâm biăp kon. 6Mâu lah du mlâm biăp nkuăng ăn may nkra prăp ma ndơ nhhơr ranih muy tâm pot đah du kô̆ tâm pe hin dak play ôlivơ, 7jêh ri prăp ma ndơ nhhơr nhêt ăn may nhhơr du kô̆ tâm pe hin dak play kriăk ƀâu jêng n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva. 8Tơ lah may nkra du mlâm ndrôk nkuăng jêng ndơ nhhơr gŭch, mâu lah jêng ndơ ƀư ƀư brah ăn nanê̆ nau ton, mâu lah jêng ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn ma Yêhôva. 9Pô ri ăn bu nhhơr ndrel ma ndrôk nkuăng ndơ nhhơr ranih muy pe kô̆ tâm jê̆t êphah ranih muy tâm pot đah du n'gul hin dak play ôlivơ, 10jêh ri ăn may nhhơr ndơ nhhơr nhêt du n'gul hin dak play kriăk ƀâu jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva. 11Pôri ăn bu ƀư ma ăp mlâm ndrôk nkuăng, biăp nkuăng, ăp mlâm biăp kon nkuăng, mâu lah be kon. 12Tĭng nâm ndah khân may nkra, pô nây khân may mra ƀư ma ăp mlâm tĭng nâm ndah geh khân păng. 13Lĕ rngôch bunuyh ƀon lah nơm mra ƀư tĭng nâm nau vay aơ dôl nhhơr du ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, geh n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva. 14Tơlah du huê bu năch gŭ njơh ƀât lât ndrel ma khân may, mâu lah tơ lah geh du huê gŭ ta nklang khân may tâm lĕ rngôch rô̆ khân may, jêh ri păng gay nhhơr du ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva ăn phung ƀư nâm bu khân may ƀư. 15Ma phung tâm rƀŭn mra geh du nau vay ma khân may jêh ri ma phung bu năch gŭ njơh ƀât lât ndrel ma khân may, du nau vay gŭ mro mrăng tâm lĕ rngôch rô̆ khân may; nơm gŭ ƀât lât mra jêng nâm bu khân may jêng ta năp Yêhôva.
16Du nau vay jêh ri du nau ntăm mra di ma khân may jêh ri ma bu năch gŭ njơh ƀât lât ndrel ma khân may." 17Yêhôva lah ma Y-Môis, 18"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Tơlah khân may tât tâm n'gor bri gâp njŭn khân may lăp, 19jêh ri tơlah khân may sa piăng let n'gor bri nây, ăn khân may nhhơr du ndơ nhhơr ma Yêhôva.
20Khân may sŏk bơh ranih ntơm saơm lơn ê hŏ môi, ăn khân may nhhơr du glo ƀănh jêng ndơ nhhơr; khân may mra nhhơr păng jêng ndơ nhhơr bơh ntŭk mprah ba. 21Ntơm bơh rô̆ aơ tât rô̆ ôklak, khân may mra nhhơr ma Yêhôva du ndơ nhhơr ranih ê hŏ môi khân may ntơm saơm lơn.
22"Ƀiălah tơ lah khân may ƀư tih jêh ri mâu ƀư tĭng ndô̆ ôh lĕ rngôch nau ntĭnh aơ Yêhôva ngơi jêh ma Y-Môis, 23lĕ rngôch nau Yêhôva ntĭnh jêh ma khân may đah Y-Môis ntơm bơh nar Yêhôva ăn jêh nau ntĭnh jêh ri du nar kăndơ̆ tâm lĕ rngôch rô̆ khân may, 24tơ lah bu ƀư tih jêh ma nau mâu ndra ŭch ôh, phung tâm rƀŭn mâu gĭt ôh nau nây, lĕ rngôch phung tâm rƀŭn mra nhhơr du mlâm ndrôk nkuăng rah jêng ndơ nhhơr gŭch, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva, ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy jêh ri ndơ nhhơr nhêt tĭng nâm nau vay, jêh ri du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih. 25Kôranh ƀư brah mra ƀư nau chuai ăn kloh nau tih ma lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn, jêh ri khân păng mra geh nau yô̆ an, yorlah khân păng ƀư tih jêh ma nau vĭ, jêh ri khân păng djôt leo jêh ndơ khân păng nhhơr, du ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva, jêh ri ndơ khân păng nhhơr yor nau tih khân păng ta năp Yêhôva yor nau tih khân păng vĭ. 26Mra geh nau yô̆ an ma lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn jêh ri ma bunuyh bu năch gŭ njơh ƀât lât ta nklang khân păng, yorlah lĕ rngôch phung ƀon lan tih jêh yor nau vĭ nây. 27"Tơlah du huê bunuyh lĕ lăn ƀư tih ma nau mâu ndra ŭch ôh, ăn păng nhhơr du mlâm be me geh du năm deh jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih. 28Jêh ri kôranh ƀư brah mra ƀư nau ăn kloh nau tih tanăp Yêhôva ma bunuyh ƀư nau tih vĭ, tơlah păng lĕ lăn ƀư tih ma nau mâu ŭch, gay ƀư nau ăn kloh nau tih ma păng; jêh ri păng mra geh nau yô̆ an. 29Khân may mra geh du nau vay ma nơm lĕ lăn ƀư tih ma nau mâu ŭch ma bunuyh ƀon lan nơm tâm phung ƀon lan Israel, jêh ri ma bunuyh bu năch gŭ njơh ƀât lât ta nklang khân păng. 30Ƀiă lah nơm ƀư ma nau ŭch tâm rdâng, gĭt lah păng jêng bunuyh ƀon lan nơm mâu lah nơm gŭ njơh ƀât lât, suai rak ma Yêhôva, nơm nây ăn bu ƀư ngroh lơi bơh nklang phung ƀon lan păng. 31Yorlah păng tâm rmot ma nau Yêhôva ngơi, jêh ri rlau nau Păng ntĭnh nơm nây ăn bu ƀư ngroh lơi; nau kue păng mra tŭp ma păng."

Nau Klŭp Lŭ Ma Du Huê Rlau Nar Sabat

32Dôl phung ƀon lan Israel gŭ tâm bri rdah, khân păng saơ du huê bunuyh dônh long nar Sabat. 33Phung saơ păng gŭ dônh long njŭn leo păng ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn, jêh ri ma lĕ rngôch phung tâm rƀŭn. 34Bu krŭng păng, yorlah ê hŏ nanê̆ ôh moh bu mra ƀư ma păng. 35Yêhôva lah ma Y-Môis, "Bunuyh aơ ăn bu nkhĭt; ăn lĕ rngôch phung tâm rƀŭn klŭp lŭ ta păng ta padih mpâr." 36Jêh ri lĕ rngôch phung tâm rƀŭn njŭn păng luh du bơh nhuang ntŭk rmlak, jêh ri klŭp nkhĭt păng ma lŭ, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.

Mpor Ta Bok Ao

37Yêhôva lah ma Y-Môis, 38"Ngơi hom ma phung ƀon lan Israel, jêh ri ăn khân păng ƀư grong ta bôl n'har ao khân păng tâm lĕ rngôch rô̆ khân păng, jêh ri ăn khân păng dơm du rtai rse ĭr ta grong ta bôl n'har ao khân păng. 39Ndơ nây mra jêng ma khân may du ntŭk grong prăp uănh jêh ri kah gĭt ma lĕ rngôch nau Yêhôva ntĭnh, jêh ri mâu tĭng ndô̆ ôh nau nuih n'hâm jêh ri măt khân may nơm, ndơ ntrôl khân may tĭng nau khân may nơm kơnh. 40Pô ri khân may mra kah gĭt jêh ri ƀư lĕ rngôch nau gâp ntĭnh, jêh ri jêng kloh ueh ma Brah Ndu khân may. 41Gâp jêng Brah Ndu khân may nơm njŭn khân may du luh jêh tă bơh n'gor bri Êjipt, gay jêng Brah Ndu khân may. Gâp jêng Yêhôva, Brah Ndu khân may."