15

Các lễ vật

1-5Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên:"Sau này, khi đã vào trong đất Ta cho, hãy dâng lễ thiêu hay một sinh tế gì đem đốt dâng hương thơm lên cho Chúa, phải dâng bò hay cừu bắt từ trong bầy. Các sinh tế này, dù dâng trong lễ khấn nguyện, hay tình nguyện, hay dâng trong các ngày lễ ấn định, phải dâng cùng với một lễ vật ngũ cốc. Nếu sinh tế là một con cừu con, lễ vật ngũ cốc sẽ là ba lít bột mịn trộn với một lít rưỡi dầu, đồng thời cũng dâng một lít rưỡi rượu nho. 6Nếu sinh tế là một con cừu đực, lễ vật ngũ cốc là sáu lít bột mịn trộn với hai lít rưỡi dầu. 7Đồng thời cũng dâng hai lít rưỡi rượu nho. Đó là các lễ vật có hương thơm dâng lên cho Chúa. 8,9Nếu sinh tế là một con bò tơ, lễ vật ngũ cốc là chín lít bột mịn trộn với ba lít dầu. 10Đồng thời cũng dâng ba lít rượu nho. Đó là các lễ vật dùng lửa dâng hương vị lên Chúa Hằng Hữu. 11,12Các lễ vật ấy phải được dâng theo số lượng ấn định, tùy theo sinh tế là bò đực, cừu đực, cừu con hay dê con. 13,14Luật lệ này áp dụng chung cho người Y-sơ-ra-ên và người ngoại kiều khi dâng lễ vật, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa Hằng Hữu. 15,16Chỉ có một luật áp dụng cho mọi người Y-sơ-ra-ên cũng như ngoại kiều. Nguyên tắc này có tính cách vĩnh viễn, không thay đổi qua các thế hệ, vì trước mặt Chúa, người Y-sơ-ra-ên cũng như người ngoại kiều."
17,18Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói thêm những điều này với người Y-sơ-ra-ên: "Khi đã vào trong đất Ta cho, 19-21các ngươi phải dâng cho Chúa lễ vật vào mùa gặt hằng năm: làm một ổ bánh bằng bột thô lấy từ cối đầu tiên, nâng tay dâng lên tại sân đập lúa. Lệ này áp dụng vĩnh viễn, qua các thế hệ.
22-24Nhưng nếu vì lầm lỡ, vô tình, các ngươi không thi hành mọi huấn thị Chúa đã bảo Mai-sen ban hành (liên tục trong nhiều năm), cộng đồng Y-sơ-ra-ên phải dâng một con bò tơ làm tế lễ thiêu, dâng hương vị lên Chúa. Họ cũng phải dâng lễ vật ngũ cốc và rượu nho như thường lệ. Ngoài ra họ còn dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội. 25Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho nhân dân và lỗi họ sẽ được tha, vì đây là một sự lầm lỡ, và họ đã dâng lễ thiêu và lễ chuộc tội cho Chúa để chuộc lỗi. 26Toàn thể nhân dân đều được thứ tha, kể cả người ngoại kiều, vì mọi người đều liên hệ trong sự lầm lỡ này.
27Trường hợp cá nhân lầm lỡ, người ấy phải dâng một con dê cái một tuổi làm lễ chuộc tội. 28Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa, lỗi người ấy sẽ được tha. 29Luật về cá nhân lầm lỡ này áp dụng chung cho người Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều. 30Nhưng nếu một người cố tình vi phạm, dù là Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều, người ấy phải bị truất khỏi nhân dân, vì đã xúc phạm Chúa. 31Vì dám coi thường lời của Chúa, vi phạm luật lệ Ngài, nên mạng người ấy phải bị truất đoạt và người ấy phải mang lấy tội mình."
32Khi họ còn ở trong sa mạc, một hôm người ta bắt gặp một người đang nhặt củi trong ngày sa-bát. 33Người ta dẫn người ấy đến cho Mai-sen, A-rôn và nhân dân. 34Nhưng vì chưa có điều luật áp dụng cho trường hợp này, người ta giam người ấy lại. 35Chúa bảo Mai-sen: "Người ấy phải bị xử tử, toàn dân sẽ lấy đá ném cho người ấy chết đi bên ngoài trại." 36Và người ta dẫn người ấy ra ngoài trại, lấy đá ném chết theo lệnh Chúa.
37,38Chúa lại bảo Mai-sen dạy người Y-sơ-ra-ên: "Trên áo mỗi người phải kết tua. Các tua này được đính vào lai áo bằng dây màu xanh. Lệ này áp dụng qua các thế hệ. 39Mỗi khi nhìn thấy các tua, các ngươi sẽ chú tâm nhớ lại các luật lệ của Chúa, tuân hành luật lệ Ngài chứ không làm theo điều lòng mình ham muốn, mắt mình ưa thích như các ngươi đã làm khi còn theo các thần khác. 40Vậy các ngươi sẽ được nhắc nhở để thi hành lời ta dạy, và trở nên người thánh cho Thượng Đế. 41Thượng Đế các ngươi là Chúa đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập. Ta là Chúa, Thượng Đế của các ngươi."