15

Kevcai Fij Khoom

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2koj qhia tej kevcai no rau cov Yixalayees, thaum nej mus txog hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej lawm, 3nej cab ib tug heev nyuj, ib tug laug yaj, ib tug thav yaj lossis ib tug laug tshis mus tua hlawv fij rau tus TSWV, fij theej txhoj lossis fij raws li nej coglus tseg lawm lossis fij ntawm lub siab dawb paug lossis fij ua rooj noj rooj haus raws li teem tseg; tej pa khoom fij ntawd yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 4-5Yog leejtwg coj tsiaj mus fij rau tus TSWV, nws yuav tsum nqa ob choj hmoov nplej uas ntse xyaw ob khob roj txiv ntoo thiab ob khob cawv txiv hmab, coj mus ua khoom fij rau tus TSWV. 6Thaum muab tus laug yaj fij, mas yuav tsum muab plaub choj hmoov nplej uas ntse xyaw peb khob roj txiv ntoo coj mus fij, 7thiab muab peb khob cawv txiv hmab mus fij nrog. Tej pa khoom fij no yuav tsw qab ntxiag txaus tus TSWV siab heev. 8Thaum muab tus heev nyuj tua hlawv fij rau tus TSWV lossis fij raws li nej tau coglus tseg lossis fij ua kev sib raug zoo, 9yuav tsum muab rau choj hmoov nplej ntse xyaw plaub khob roj txiv ntoo, 10thiab muab plaub khob cawv txiv hmab coj mus fij nrog. Tej pa khoom fij no yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.
11Yuav tsum muab li ntawd mus fij nrog txhua tus heev nyuj, txhua tus laug yaj lossis txhua tus laug tshis. 12Thaum uas nej coj tsiaj mus fij tshaj ib tug rov rau saud lawm, yuav tsum ntxiv tej khoom uas fij nrog ntawd kom ntau sib npaug zos raws li tej feem ntawd. 13Txhua xeem Yixalayees yuav tsum tau ua li no thaum nws coj khoom mus fij, kom tej pa tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 14Thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, tsis hais nyob ib ntus xwb lossis nyob mus li, txhua zaus uas coj tej khoom mus fij kom tsw qab ntxiag rau tus TSWV, nws yuav tsum ua kom raws li txoj kevcai uas nej ua. 15Tsuas muaj tib txoj kabke no rau nej thiab rau cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob ntawd coj mus ibtxhis li xwb. Nej ua li cas kom lawv ua li ntawd pub rau tus TSWV; 16muab tib txoj kevcai thiab kev tswjhwm rau nej thiab lawv ib yam nkaus.
17Tus TSWV hais rau Mauxes 18kom cia li muab tej kevcai no qhia rau cov Yixalayees coj, thaum lawv mus nyob hauv lub tebchaws uas nws muab rau lawv: 19Thaum lawv ua tau tej qoobloo los noj, lawv yuav tsum muab ibtxhia fij rau tus TSWV. 20Thaum nej sau tau nplej tshiab, nej muab thawj cov hmoov nplej los puab ua thawj lub ncuav fij tshwjxeeb rau tus TSWV. Qhov no nej coj mus fij tshwjxeeb ib yam li tej nplej tshiab uas nej nyuam qhuav muab tau los. 21Nej yuav tsum muab tej ncuav uas nej cub siav lawm mus fij rau tus TSWV, thiab fij li no mus ibtxhis.
22Tiamsis yog nej yuam kev ua txhaum tej kevcai uas tus TSWV muab cob rau Mauxes, 23yog tej kevcai tswjhwm nej ib tiam dhau ib tiam, txij hnub uas tus TSWV muab cob rau Mauxes kom qhia rau nej, 24yog qhov txhaum ntawd tsis yog txhob txwm ua, vim tsis paub xwb, ces cov pejxeem yuav tsum cab ib tug heev nyuj mus tua hlawv fij nrog cov hmoov nplej thiab cawv txiv hmab, kom tej pa tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab, thiab cab ib tus laug tshis mus tua fij theej txhoj. 25Tus povthawj yuav tsum tau ua kevcai ntxuav rau cov pejxeem sawvdaws, tus TSWV thiaj yuav zam lawv lub txim, vim tsis yog lawv txhob txwm ua, thiab lawv nqa lawv tej khoom fij daws txim mus ua zaub mov fij rau tus TSWV. 26Tus TSWV yuav zam txim rau cov Yixalayees thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog lawv nyob, vim lawv txhua tus puavleej ua txhaum.
27Yog muaj leejtwg ua txhaum uas tsis yog txhob txwm ua, nws yuav tsum cab ib tug thav tshis uas hnubnyoog ib xyoos mus tua fij daws txim. 28Tus povthawj ua kevcai ntxuav tus neeg uas tsis yog txhob txwm ua txhaum ntawd lub txim tabmeeg tus TSWV ntawm lub thaj, tus TSWV thiaj yuav zam nws lub txim. 29Muab tib txoj kevcai no rau txhua tus uas tsis yog txhob txwm ua txhaum, tsis hais cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws.
30Yog leejtwg twb paub lawm, tiamsis nws txhob txwm ua txhaum uas yog saib tsis taus tus TSWV; tsis hais cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws, yuav tsum muab nws tua povtseg. 31Rau qhov nws tsis mloog tus TSWV tej lus thiab txhob txwm rhuav tus TSWV tej lus samhwm. Nws yuav tau ris lub txim tuag ntawd.

Tus uas Tsis Hwm Hnub Xanpataus

32Thaum cov Yixalayees tseem nyob nram tiaj suabpuam, muaj ib zaug lawv pom ib tug neeg mus khaws taws hnub Xanpataus. 33Cov neeg uas pom tus mus khaws taws ntawd, lawv coj nws mus cuag Mauxes, Aloos thiab cov Yixalayees sawvdaws, 34lawv kav nws nruj heev, vim lawv tseem tsis tau paub hais tias yuav ua li cas rau nws. 35Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Yuav tsum muab tus neeg no tua povtseg; cov pejxeem cia li coj nws mus rau nraum ntug yeej, thiab muab pobzeb ntaus kom nws tuag.” 36Yog li ntawd, tagnrho cov pejxeem sawvdaws thiaj coj tus ntawd tawm mus rau sab nraum ntug yeej, thiab muab pobzeb ntaus nws tuag raws li tus TSWV tau samhwm.

Kevcai Ntxhoo Paj Kablws

37Tus TSWV hais rau Mauxes 38kom hais rau cov Yixalayees hais tias: “Nej ntxhoo ib co paj kablws dai rau ntawm nej cov tsho ntev tej kaum tsho, thiab muab ib txoj xov xiav los xaws rau txhua lub kaum. Nej yuav tsum ua li no mus ibtxhis li. 39Cov paj kablws ntawd yuav ua lub cim rau nej nco ntsoov. Thaum nej pom cov paj kablws ntawd, yuav ua rau nej nco ntsoov kuv tej lus samhwm thiab ua raws li kuv tej lus; nej thiaj tsis khiav ntawm kuv mus thiab tsis mus ua raws li nej lub siab nyiam. 40Cov paj kablws ntawd yuav ua ib qho rau nej nco ntsoov ua raws li kuv tej lus samhwm, thiab nej yog kuv tug lawm tiag. 41Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; kuv coj nej khiav nram tebchaws Iziv los kom kuv tau ua nej tus Vajtswv. Kuv yog tus TSWV.”