15

Fongc Horc Ziec Ga'naaiv Nyei Leiz

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo duqv bieqc yie oix bun meih mbuo yiem wuov norm deic-bung, oix zuqc ziux naaiv deix leiz zoux. 3Haaix zanc dorh ngongh, yungh, ba'gi yungh daaih fongc horc longc douz buov ziec, maiv gunv se buov ziec nyei, fai ziec zoux sung laengz ngaengc waac nyei jauv, fai weic cuotv fim ziec nyei, fai jiex zipv horpc zuqc ziec nyei, naaiv se zoux ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 4Dorh saeng-kuv daaih nyei mienh, oix zuqc dorh i morqv mbuonv-muonc zorpc jienv yietc gorngc ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. 5Dorh mouz dauh yungh dorn, ba'gi yungh dorn daaih buov ziec fai weic ganh nyungc jauv ziec, oix zuqc weic yietc dauh yungh liuc leiz yietc gorngc a'ngunc diuv caux jienv ciev ziec.
6“ ‘Dorh yietc dauh ba'gi yungh gouv, oix zuqc liuc leiz biei morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv yietc gorngc lengh ga'lanv youh weic zoux ziec nyei laangh ziqc. 7Yaac longc yietc gorngc lengh a'ngunc diuv caux jienv ciev ziec, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.
8“ ‘Meih mbuo liuc leiz dauh ngongh gouv weic buov ziec fai weic ganh nyungc jauv ziec, se weic zoux sung laengz nyei ngaengc waac fai ziec bun Ziouv weic jiu tong. 9Oix zuqc longc juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv i gorngc ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc caux jienv wuov dauh ngongh gouv dorh daaih. 10Yaac oix zuqc dorh i gorngc a'ngunc diuv zoux ciev ziec nyei ga'naaiv. Oix zuqc longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 11Ziec ngongh gouv, ba'gi yungh gouv, ba'gi yungh dorn, yungh dorn, mouz dauh oix zuqc hnangv naaiv nor liuc leiz. 12Ziux meih mbuo liuc leiz daaih nyei soux mouc, mouz dauh oix zuqc hnangv naaiv liuc leiz.
13“ ‘Mouz dauh buonv-fingx I^saa^laa^en Mienh dorh ga'naaiv daaih longc douz buov ziec fongc horc nyei ziangh hoc oix zuqc hnangv naaiv zoux, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 14Doic jiex doic, se gorngv maaih Janx fai ganh fingx mienh yiem meih mbuo mbu'ndongx, ninh mbuo yaac oix dorh ga'naaiv daaih longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv, ninh mbuo oix zuqc zoux hnangv meih mbuo zoux wuov nor. 15I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx oix zuqc weic ganh yaac weic yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei Janx juangc naaiv deix leiz longc. Naaiv deix leiz oix zuqc doic jiex doic yietc liuz nzipc. Yiem Ziouv nyei nza'hmien meih mbuo caux Janx ziouc fih hnangv. 16Meih mbuo caux yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei Janx oix zuqc juangc nyungc leiz-latc, juangc nyungc leiz longc.’ ”
17Ziouv gorngv mbuox Mose, 18“Oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo bieqc dongh yie oix dorh meih mbuo bieqc wuov norm deic-bung, 19nyanc wuov norm deic-bung nyei laangh ziqc, meih mbuo oix zuqc zorqv deix fongc horc bun Ziouv. 20Meih mbuo morc daauh nzunc siang-laangh ziqc, oix zuqc zoux norm njuov dorh daaih fongc horc bun Ziouv weic zoux fongc horc nyei laangh ziqc yiem mborqv mbiauh ciangv zorqv cuotv daaih. 21Doic jiex doic meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv zorqv morc daaih nyei siang-laangh ziqc fongc horc bun Ziouv.

Caqv-Bouc Zoux Dorngc Oix Zuqc Ei Jienv Leiz Ziec

22“ ‘Se gorngv meih mbuo caqv-bouc zoux dorngc, maiv ei jienv Ziouv jiu bun Mose nyei diuh diuh leiz, 23dongh Ziouv longc Mose jiu bun meih mbuo nyei haaix diuh leiz, yiem Ziouv bun daaih wuov hnoi taux nqa'haav hingv doic jiex doic, 24yaac se gorngv zuangx baeqc fingx caqv-bouc zoux dorngc, zuangx mienh yaac maiv hiuv, zuangx baeqc fingx oix zuqc longc dauh ngongh gouv dorn buov ziec, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Yaac oix zuqc ziux leiz-latc dorh ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. 25Sai mienh oix zuqc tengx I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx fiqv zuiz, baeqc fingx nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz, weic zuqc ninh mbuo caqv-bouc zoux dorngc. Ninh mbuo yaac weic ganh zoux dorngc nyei sic dorh ga'naaiv longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv yaac ziec fiqv zuiz. 26Hnangv naaic I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx caux yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei Janx nyei zuiz ziouc duqv guangc mi'aqv, weic zuqc zuangx mienh caqv-bouc zoux dorngc.
27“ ‘Se gorngv kungx maaih nduqc dauh mienh caqv-bouc zoux dorngc, ninh oix zuqc dorh dauh doix hnyangx nyei yungh zeic daaih ziec weic fiqv zuiz. 28Sai mienh oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien weic caqv-bouc zoux dorngc wuov laanh mienh fiqv zuiz. Fiqv liuz, wuov laanh mienh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv. 29Maiv gunv buonv-fingx I^saa^laa^en Mienh fai Janx, oix zuqc juangc naaiv nduqc nyungc leiz longc hnangv.
30“ ‘Mv baac haaix dauh baac-baac baamz zuiz, maiv gunv buonv-fingx mienh fai Janx, wuov dauh ki Ziouv ziouc yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zungv zuqc pai guangc. 31Laaix ninh mangc piex Ziouv nyei waac, baamz Ziouv nyei lingc, ninh ndongc haaix zungv zuqc pai guangc. Ninh ganh nyei zuiz ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng.’+”

Mienh Baamz Dingh Gong Hnoi

32I^saa^laa^en Mienh yiem deic-bung-huaang wuov zanc, buatc laanh mienh doix ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ mingh gaeqv zaangh. 33Buatc ninh wuov deix mienh ziouc dorh ninh mingh taux Mose caux Aalon caux zuangx baeqc fingx wuov. 34Ninh mbuo wuonx jienv weic zuqc mienh maiv gaengh hiuv cing oix zuqc hnangv haaix nor zoux bun ninh. 35Ziouv gorngv mbuox Mose, “Naaiv laanh mienh zungv oix zuqc daic. Zuangx baeqc fingx oix zuqc dorh ninh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv, zorqv la'bieiv zong daic ninh.” 36Zuangx baeqc fingx ziouc dorh ninh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv, zorqv la'bieiv zong daic ninh, hnangv Ziouv mbuox Mose wuov nor.

Lui-Juoqv Nyei Nqingh Nqou

37Ziouv gorngv mbuox Mose, 38“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Yiem naaiv mingh, doic jiex doic oix zuqc zoux nqingh nqou dingx jienv norm-norm lui-gorqv. Norm-norm nqingh nqou yaac oix zuqc longc diuh hlaang, setv baeqc mbuov, bangc lui dingx jienv. 39Meih mbuo ziouc maaih naaiv deix nqingh nqou mangc weic bun meih mbuo jangx jienv Ziouv bun meih mbuo nyei diuh diuh leiz-latc ziouc ei jienv zoux. Maiv ei ganh nyei hnyouv oix caux m'zing buatc ziouc dorh meih mbuo mingh dorngc jauv. 40Hnangv naaic, meih mbuo ziouc jangx jienv, ei nzengc yie nyei diuh diuh leiz-latc yaac benx nzengc meih mbuo nyei Ziouv nyei mienh. 41Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung weic zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’+”