16

Nau Y-Kôrê, Y-Dathan Jêh Ri Y-Abiram Tâm Rdâng

1Y-Kôrê kon buklâu Y-Ishar, Sau Y-Kôhat, se Y-Lêvi, jă ndrel Y-Dathan jêh ri Y-Abiram, phung kon bu klâu Y-Êliap, ndrel ma Y-Ôn kon buklâu Y-Pêlet, phung sau Y-Ruben, 2sŏk âk bunuyh jêh ri dâk ta năp Y-Môis ndrel ma phung bar rhiăng prăm jê̆t nuyh phung kôranh tâm phung Israel tâm rƀŭn, phung bu hŏ săch jêh, phung geh lư n'găr. 3Khân păng tâm rƀŭn ndrel tâm rdâng đah Y-Môis jêh ri Y-Arôn, jêh ri lah ma khân păng, "Khân may ƀư jêh rmeh ir! Yorlah lĕ rngôch phung tâm rƀŭn jêng kloh ueh, ăp nơm khân păng, jêh ri Yêhôva gŭ ta nklang khân păng. Pô ri mâm khân may tâm n'hao khân may nơm ta kalơ lơn ma phung Yêhôva tâm rƀŭn?"
4Tơlah Y-Môis tăng nau nây păng chŭn muh măt ta neh, 5jêh ri păng lah ma Y-Kôrê jêh ri ma lĕ rngôch phung păng, "Ôi taơ Yêhôva mra tâm mpơl mbu nơm jêng ndơ păng, jêh ri mbu nơm jêng kloh ueh, jêh ri ăn nơm nây hăn dăch păng, nơm păng mra săch păng mra ăn hăn dăch păng. 6Ƀư hom nau aơ: Sŏk hom khăl su ndơ ƀâu kah, Y-Kôrê jêh ri lĕ rngôch phung păng. 7Ôi taơ dơm ŭnh tâm khăl nây jêh ri dơm ndơ ƀâu kah tâm nây panăp Yêhôva, jêh ri nơm Yêhôva mra săch jêng nơm kloh ueh.
 Khân may ƀư jêh rmeh ir, Hơi phung kon buklâu Lêvi!"
8Yêhôva lah ma Y-Kôrê,
 "Iăt hom, hơi phung kon buklâu Lêvi:
9di lĕ jêng du nau jê̆ ir ma khân may nau Brah Ndu phung Israel săch jêh khân may bơh phung Israel tâm rƀŭn, gay njŭn khân may dăch păng, gay ƀư kan tâm ngih bok Yêhôva, jêh ri gŭ ngao ta năp phung tâm rƀŭn gay pah kan ma khân păng; 10jêh ri nau păng ăn may hăn dăch păng, jêh ri lĕ rngôch phung oh nâu may phung kon buklâu Lêvi ndrel ma may? Jêh ri khân may joi pah kan ma kôranh brah lĕ? 11Yor nây may jêh ri lĕ rngôch phung tâm rƀŭn ndrel ma may rgum gay ŭch tâm rdâng đah Yêhôva ro. Mbu Y-Arôn jêng kŏ tât khân may ngơi ƀrôk tâm rdâng đah păng?" 12Y-Môis prơh bu hăn kuăl Y-Dathan jêh ri Y-Abiram phung kon buklâu Y-Êliap; jêh ri khân păng lah, "Hên mâu mra văch ôh.
13Di lĕ jêng du nau jê̆ nau may ăn hên du luh bơh n'gor geh ndơ sông sa nhêt rmeh rmai, gay ŭch nkhĭt hên tâm bri rdah, gay njêng may nơm kôranh hên?
14Jêh ri may mâu njŭn hên lăp ôh tâm du n'gor bri geh ndơ sông sa nhêt rmeh rmai, mâu lĕ ŭch ăn ma hên mir jêh ri tơm play kriăk ƀâu jêng ndơ ndơn drăp. May ŭch rloch găr măt phung hên. Hên mâu mra văch ôh."
15Y-Môis ji nuih ngăn, jêh ri lah ma Yêhôva, "Lơi ta yơk ôh ma ndơ khân păng nhhơr. Gâp mâu mâp sŏk tă bơh khân păng du mlâm seh bri ôh, jêh ri gâp mâu mâp ƀư nau mhĭk ôh ma du huê khân păng." 16Y-Môis lah ma Y-Kôrê, "Ăn may jêh ri lĕ rngôch phung ndrel ma may mpơl khân may nơm panăp Yêhôva ôi taơ, may, khân păng, jêh ri Y-Arôn. 17Ăn ăp nơm sŏk khăl su ndơ ƀâu kah păng, jêh ri dơm ndơ ƀâu kah tâm nây, jêh ri ăp nơm khân may leo khăl su ndơ ƀâu kah păng ta năp Yêhôva, bar rhiăng prăm jê̆t mlâm khăl su ndơ ƀâu kah, nđâp may jêh ri Y-Arôn, ăp nơm leo khăl su ndơ ƀâu kah păng." 18Pôri ăp nơm khân păng sŏk khăl su ndơ ƀâu kah păng, dơm ŭnh tâm nây, jêh ri dơm ndơ ƀâu kah tâm nây, jêh ri khân păng dâk ta mpông ngih bok tâm rƀŭn ndrel ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn.
19Jêh ri Y-Kôrê tâm rƀŭn lĕ rngôch phung ƀon lan tâm rdâng đah khân păng ta mpông ngih bok tâm rƀŭn. Jêh ri nau chrêk ma lơp Yêhôva tâm mpơl ma lĕ rngôch phung tâm rƀŭn. 20Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn, 21"Tâm nkhah hom khân may nơm đah phung tâm rƀŭn aơ, gay ma gâp dơi ƀư rai khân păng ƀât lât dơm."
22Khân păng chŭn muh măt ta neh jêh ri lah, "Hơi Brah Ndu, Brah Ndu ma huêng lĕ rngôch nglay săk, du huê bunuyh ƀư tih jêh ri may ji nuih nđâp ma lĕ rngôch bunuyh tâm rƀŭn lĕ? 23Yêhôva lah ma Y-Môis, 24"Lah hom ma phung tâm rƀŭn, Du hom khân may ngai bơh ngih Y-Kôrê, Y-Dathan jêh ri Y-Abiram."
25Jêh nây Y-Môis dâk hăn ma Y-Dathan jêh ri Y-Abiram; jêh ri phung bu bŭnh bu ranh phung Israel tĭng ndô̆ păng. 26Păng lah ma phung tâm rƀŭn, "Gâp vơl dăn ma khân may du hom tă bơh ngih bok phung janh ƀai aơ, jêh ri lơi pah bi ôh du ntil ndơ bơh ndô ndơ khân păng, klach lah khân may roh hêt ndrel ma lĕ rngôch nau tih khân păng." 27Pô ri khân păng du ngai bơh ngih Y-Kôrê, Y-Dathan jêh ri Y-Abiram. Pô nây Y-Dathan jêh ri Y-Abiram luh dâk ta mpông ngih bok khân păng, ndrel ma ur khân păng, phung kon buklâu khân păng, jêh ri kon jê̆ khân păng. 28Y-Môis lah, "Pô aơ khân may mra gĭt năl ma Yêhôva prơh gâp hăn ăn ƀư lĕ kan aơ, jêh ri nau nây mâu di tĭng nâm gâp nơm ŭch ôh.
29Tơlah phung aơ khĭt nâm bu lĕ rngôch phung bunuyh êng khĭt, mâu lah tơ lah tât ma khân păng nâm bu vay tât ma lĕ rngôch bunuyh, pô nây Yêhôva mâu mra prơh ôh gâp hăn. 30Ƀiălah tơ lah Yêhôva ƀư du nau mhe, jêh ri neh hă mbung păng jêh ri rvăn ndrêh khân păng ndrel ma lĕ rngôch ndô ndơ khân păng, jêh nây khân păng trŭnh tâm ƀon phung khĭt, pô ri khân may mra gĭt ma phung aơ tâm rmot jêh ma Yêhôva.
31Lah lĕ lôch jêh Y-Môis ngơi nau aơ, neh tâm dâng khân păng đang ro;
32Jêh ri neh hă mbung păng rvăn lơi khân păng, ndrel ma ngih khân păng jêh ri lĕ rngôch bunuyh Y-Kôrê jêh ri lĕ rngôch ndô ndơ khân păng. 33Pô ri khân păng dôl hôm e rêh nđâp lĕ rngôch ndô ndơ khân păng trŭnh tâm ƀon phung khĭt; jêh ri neh njĭr tay ta kalơ khân păng; jêh nây khân păng rai lôch tă bơh nklang phung tâm rƀŭn.
34Lĕ rngôch phung Israel gŭ jŭm nchuăt du tăng khân păng nter, yorlah khân păng lah, "Klach lah neh rvăn rhôp he!" 35Jêh nây ŭnh luh tă bơh Yêhôva su phung bar rhiăng prăm jê̆t nuyh buklâu nhhơr ndơ ƀâu kah. 36-37"Lah hom ma Y-Êlêasar kon buklâu Y-Arôn kôranh ƀư brah, ăn păng sŏk khăl su ndơ ƀâu kah bơh nau ŭnh sa, jêh ri leo ŭnh nây ăn ngai. Yorlah khăl su ndơ ƀâu kah nây jêng kloh ueh. 38Khăl su ndơ ƀâu kah phung bunuyh ƀư tih jêh ri kŏ tât roh nau rêh khân păng; pô ri ăn bu chiăr tât tep jêng ndơ nkŭm nơng, yorlah khân păng nhhơr ndơ nây panăp Yêhôva; yor nây khăl nây jêng kloh ueh jêh. Pô ri khân păng jêng du ndơ tâm mbên ma phung ƀon lan Israel." 39Pô nây Y-Êlêasar kôranh ƀư brah sŏk khăl kông su ndơ ƀâu kah, ndơ phung ŭnh sa nhhơr jêh; jêh ri bu chiăr ndơ nây jêng ndơ prăp nkŭm nơng, 40gay jêng du ndơ kah gĭt ma phung ƀon lan Israel, gay ma mâu geh ôh du huê nơm mâu jêng tă bơh phung kon sau Y-Arôn, mra hăn dăch nơng su ndơ ƀâu kah tanăp Yêhôva, klach lah jêng nâm bu Y-Kôrê jêh ri phung ndrel ma păng-tĭng nâm Yêhôva lah jêh ma Y-Môis.
41Ƀiălah ôi taơ lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn ngơi ƀrôk tâm rdâng đah Y-Môis jêh ri Y-Arôn lah, "Khân may nkhĭt jêh ri ƀon lan Yêhôva." 42Tơlah phung ƀon lan dôl tâm rƀŭn ŭch tâm rdâng đah Y-Môis jêh ri Y-Arôn, khân păng rle ma ngih bok tâm rƀŭn; jêh ri saơ, tŭk nkâm ngih bok jêh ri nau chrêk ma lơp Yêhôva tâm mpơl. 43Y-Môis jêh ri Y-Arôn tât panăp ngih bok tâm rƀŭn, 44jêh ri Yêhôva lah ma Y-Môis, 45"Du hom tă bơh nklang phung tâm rƀŭn aơ, gay gâp dơi su khân păng ƀât lât dơm." Khân păng chŭn muh măt ta neh. 46Y-Môis lah ma Y-Arôn, "Sŏk hom khăl su ndơ ƀâu kah may, dơm ŭnh tă bơh nơng tâm nây, jêh ri dơm ndơ ƀâu kah tâm nây, djôt leo gơnh ma phung tâm rƀŭn jêh ri ƀư nau chuai ăn kloh nau tih khân păng; yorlah nau ji nuih luh jêh tă bơh Yêhôva, nau tât mhĭk ntơm jêh."
47Pôri Y-Arôn sŏk ndơ nây tĭng nâm Y-Môis lah jêh, jêh ri păng nchuăt ta nklang phung tâm rƀŭn; jêh ri aơ, nau tât mhĭk ntơm jêh ta nklang phung ƀon lan. Păng dơm ndơ ƀâu kah tâm nây jêh ri ƀư nau chuai ăn kloh nau tih ma phung ƀon lan.
48Păng dâk ta vah vang phung khĭt jêh ri phung rêh; jêh ri nau tât mhĭk rlu ro.
49Phung khĭt jêh yor nau Y-Kôrê. 50Y-Arôn plơ̆ sĭt ma Y-Môis ta mpông ngih bok tâm rƀŭn jêh ri nau tât mhĭk rlu.