16

Kolaa, Ndaataan Caux Aa^mbi^lam Nzaeng Zoux Hlo

1Kolaa, Ndaataan, Aa^mbi^lam caux On jiez gorn doix-dekc ngaengc jienv Mose. Kolaa se Itc^haa nyei dorn, Itc^haa se Ko^haatv nyei dorn, Ko^haatv se Lewi nyei dorn. Ndaataan caux Aa^mbi^lam zoux E^li^apc nyei dorn, On zoux Beletc nyei dorn. Naaiv deix buo dauh se Lu^mben Fingx. 2Aengx maaih nyic baeqv hmz ziepc dauh, dongh zuangx baeqc fingx ginv daaih, maaih mengh dauh nyei bieiv zeiv. 3Ninh mbuo gapv zunv daaih yiem Mose caux Aalon nyei nza'hmien nzaeng gorngv, “Meih mbuo zoux jiex jaax mi'aqv. Zuangx baeqc fingx dauh dauh zungv cing-nzengc nyei. Ziouv yaac caux ninh mbuo yiem. Hnangv naaic, meih mbuo weic haaix diuc taaih ganh zoux gauh hlo jiex zuangx baeqc fingx?”
4Mose haiz naaiv deix waac ninh mbaapv njiec ndau 5yaac gorngv mbuox Kolaa caux gan Kolaa daaih wuov deix, “Njang ndorm Ziouv oix biux mengh haaix dauh benx ninh nyei mienh, haaix dauh cing-nzengc, yaac oix bun wuov dauh daaih nitv fatv ninh. Ninh oix ginv haaix dauh ziouc bun wuov dauh daaih nitv fatv ninh. 6Kolaa aah! Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Meih caux gan meih nyei mienh oix zuqc dorh hung-louh daaih. 7Njang hnoi oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien zorqv douz caux hung an jienv hung-louh. Ziouv ginv haaix dauh, dongh wuov dauh cing-nzengc. ⟨Lewi Mienh⟩ aah! Meih mbuo zoux jiex jaax mi'aqv.”
8Mose aengx gorngv mbuox Kolaa, “Meih mbuo Lewi Mienh muangx maah! 9I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh ginv meih mbuo yiem I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx mbu'ndongx cuotv daaih, dorh meih mbuo daaih nitv fatv ninh, bun meih mbuo yiem zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh zoux gong fu-sux, yaac yiem zuangx baeqc fingx nyei nza'hmien fu-sux ninh mbuo. Naaiv meih mbuo haiz se faix-fiuv sic fai? 10Ninh dorh meih caux meih nyei zuangx gorx-youz, Lewi Mienh, daaih nitv fatv ninh. Mv baac meih mbuo corc oix nzaeng zoux sai mienh? 11Hnangv naaiv, meih caux gan meih nyei zuangx mienh gapv zunv daaih caux Ziouv doix-dekc. Aalon hnangv haaix nor meih mbuo cingx ngopv ninh?”
12Mose paaiv mienh mingh heuc E^li^apc nyei dorn, Ndaataan caux Aa^mbi^lam daaih. Mv baac ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo maiv mingh aqv. 13Meih dorh yie mbuo yiem ndau-touv longx nyei deic-bung cuotv daaih yiem deic-bung-huaang daix yie mbuo. Naaiv corc maiv gaengh gaux? Meih zungv oix zoux hlo gunv yie mbuo? 14Maiv daan mbuoqc naaiv! Meih zungv maiv dorh yie mbuo bieqc norm ndau-touv longx nyei deic-bung, yaac maiv bun yie mbuo duqv nzipc lingh deic caux a'ngunc biouv nyei huingx. Meih corc oix gueix naaiv deix mienh nyei m'zing cuotv fai? Yie mbuo za'gengh maiv mingh aqv.”
15Mose qiex jiez! haic ziouc gorngv mbuox Ziouv, “Tov maiv dungx zipv ninh mbuo fongc horc nyei ga'naaiv. Yie zungv maiv zorqv jiex ninh mbuo nyei yietc dauh lorh. Yaac maiv hoic jiex ninh mbuo nyei haaix dauh mienh.”
16Mose mbuox Kolaa, “Njang hnoi meih caux gan meih wuov deix mienh oix zuqc daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien. Meih ganh caux wuov deix mienh aengx caux Aalon oix zuqc daaih. 17Gorqv-mienh oix zuqc dorh gorqv-mienh nyei hung-louh, aengx zorqv hung hietv jienv gu'nyuoz fungx bun Ziouv. Yietc zungv maaih nyic baeqv hmz ziepc norm hung-louh. Meih caux Aalon yaac oix zuqc dorh ganh nyei hung-louh daaih.” 18Gorqv-mienh ziouc dorh gorqv-mienh nyei hung-louh, zorqv douz caux hung hietv jienv gu'nyuoz, mingh caux Mose caux Aalon souv jienv Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc. 19Kolaa caux gan ninh nyei mienh ziouc gapv zunv caux Mose caux Aalon souv jienv hmien doix hmien yiem Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc. Ziouv nyei njang-laangc ziouc hinc cuotv bun zuangx baeqc fingx buatc.
20Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, 21“Meih mbuo oix zuqc simv nqoi naaiv deix zuangx mienh. Ndongc nziepv dangh m'zing yie ziouc mietc nzengc ninh mbuo.”
22Mose caux Aalon ziouc mbaapv njiec ndau gorngv, “O Tin-Hungh aac, maanc mienh nyei lingh wuonh nyei Tin-Hungh! Nduqc dauh mienh baamz zuiz, meih oix nouz zuangx baeqc fingx fai?”
23Ziouv gorngv mbuox Mose, 24“Mbuox zuangx baeqc fingx simv nqoi Kolaa, Ndaataan caux Aa^mbi^lam nyei ndopv-liuh maah!”
25Mose ziouc mingh taux Ndaataan caux Aa^mbi^lam wuov. I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ yaac gan jienv ninh mingh. 26Ninh kuinx zuangx mienh, “Simv nqoi naaiv deix mienh waaic mienh nyei ndopv-liuh. Maiv dungx muoqv ninh mbuo nyei haaix nyungc ga'naaiv. Nziex meih mbuo laaix ninh mbuo nyei zuiz zuqc guaatv mingh.” 27Mienh ziouc simv nqoi Kolaa, Ndaataan caux Aa^mbi^lam nyei ndopv-liuh. Ndaataan caux Aa^mbi^lam cuotv daaih caux auv-jueiv caux fu'jueiv-faix souv jienv ganh nyei ndopv-liuh gaengh ndaangc.
28Mose gorngv, “Meih mbuo oix hnangv naaiv nor hiuv duqv Ziouv paaiv yie daaih zoux naaiv deix yietc zungv sic, maiv zeiz yie ei ganh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih zoux. 29Se gorngv naaiv deix mienh daic hnangv pou-tong nyei mienh daic, fai zuqc sic hnangv pou-tong mienh haih zuqc nyei sic nor, se bun cing maiv zeiz Ziouv paaiv yie daaih. 30Mv baac se gorngv Ziouv zoux siang-sic, ndau nqoi, naqv nzengc naaiv deix mienh caux ninh mbuo maaih nyei yietc zungv ga'naaiv, bun ninh mbuo liemh nangh ndortv njiec taux yiemh gen, meih mbuo ziouc hiuv duqv naaiv deix mienh mangc piex Ziouv. ”
31Mose gorngv setv naaiv deix waac, yiem Aa^mbi^lam mbuo nyei zaux-ndiev nyei ndau mbaaix. 32Ndau nqoi hnangv morngx nqoi nzuih, naqv ninh mbuo caux ninh mbuo nyei jaa-dingh, caux Kolaa nyei yietc zungv mienh, aengx caux ninh mbuo nyei yietc zungv ga'naaiv. 33Ninh mbuo liemh nangh caux jienv ninh mbuo nyei yietc zungv ga'naaiv ziouc ndortv njiec yiemh gen. Ndau ziouc gapv jienv ndipc, ngatv jienv ninh mbuo. Ninh mbuo zuqc mietc, maiv duqv caux zuangx mienh yiem aqv. 34Yiem weih gormx nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv haiz ninh mbuo heuc ziouc gaanv biaux, heuc jienv gorngv, “Nziex ndau oix liemh yie mbuo naqv aav loh!”
35Aengx maaih douz yiem Ziouv cuotv daaih buov qui nzengc dorh hung mingh fongc horc wuov deix nyic baeqv hmz ziepc dauh mienh.

Hung-Louh

36Ziouv gorngv mbuox Mose, 37“Oix zuqc mbuox Aalon sai mienh nyei dorn, E^le^aa^saa, mingh zorqv yiem wuov douz gu'nyuoz wuov deix hung-louh. Aengx dorh yiem hung-louh nyei douz-taanx mingh guangc go deix nyei dorngx weic zuqc naaiv deix hung-louh cing-nzengc nyei. 38Se dongh baamz zuiz ziouc zuqc guangc maengc wuov deix mienh nyei hung-louh. Oix zuqc zorqv naaiv deix hung-louh daav daaih benx yietc kuaaiv yietc kuaaiv buang jienv ziec-dorngh, weic zuqc naaiv deix hung-louh fongc horc jiex bun Ziouv ziouc cing-nzengc nyei. Hnangv naaiv se zoux jangx-hoc bun I^saa^laa^en Mienh.”
39E^le^aa^saa sai mienh ziouc zorqv nzengc zuqc douz buov wuov deix mienh dorh daaih fongc horc nyei dongh siqv hung-louh, yaac bun mienh daav daaih buang jienv ziec-dorngh, 40hnangv Ziouv longc Mose mbuox E^le^aa^saa zoux nor. Naaiv se weic tengx I^saa^laa^en Mienh jangx zuqc, cuotv liuz Aalon nyei zeiv-fun, maiv maaih haaix dauh duqv yiem Ziouv nyei nza'hmien buov hung. Nziex haih zuqc hnangv Kolaa caux gan Kolaa wuov deix mienh.

Aalon Njoux Baeqc Fingx

41Da'nyeic hnoi zuangx baeqc fingx ngopv Mose caux Aalon. Ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo daix Ziouv nyei mienh mi'aqv.”
42Zuangx mienh gapv zunv doix Mose caux Aalon wuov zanc, ninh mbuo huin mingh Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh wuov. Liemh zeih maaih mouc daaih om jienv Ndopv-Liuh. Ziouv nyei njang-laangc yaac hinc cuotv daaih. 43Mose caux Aalon ziouc mingh taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei nza'hmien. 44Ziouv gorngv mbuox Mose, 45“Simv nqoi naaiv deix zuangx mienh aqv. Ndongc nziepv dangh m'zing yie oix mietc nzengc ninh mbuo.” Ninh mbuo i dauh ziouc mbaapv njiec ndau.
46Mose gorngv mbuox Aalon, “Zorqv meih nyei hung-louh daaih, zorqv ziec-dorngh nyei douz caux jienv hung dapv jienv, gaanv mingh zuangx mienh wuov tengx ninh mbuo fiqv zuiz. Ziouv nouz haic mienh ziouc bun domh wuon-baengc jiez gorn butv cuotv aqv.” 47Aalon ziouc ei Mose nyei waac zoux, tiux bieqc zuangx mienh mbu'ndongx. Mienh jiez gorn zuqc domh wuon-baengc, mv baac Aalon zorqv hung tengx baeqc fingx fiqv zuiz. 48Ninh souv jienv ziangh nyei caux daic mingh nyei mienh mbu'ndongx, domh wuon-baengc ziouc dingh mi'aqv. 49Zuqc wuon-baengc daic nyei mienh maaih yietc waanc biei cin cietv baeqv dauh, maiv funx laaix Kolaa nyei jauv zuqc daic wuov deix. 50Wuon-baengc dingh nzengc, Aalon ziouc nzuonx Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, Mose wuov.