16

Kôrah, Dathan Laih Anŭn Abiram

1Kôrah ană đah rơkơi Izhar, tơčô Kehat, tơčĕ Lêwi pơgop hrŏm hăng đơđa mơnuih mơ̆ng kơnung djuai Reuben tui anai: Dathan laih anŭn Abiram jing ƀing ană đah rơkơi Eliab, laih anŭn On ană đah rơkơi Pelet. Ƀing gơñu jing hĭ ƀrưh mơhiăh biă mă; 2laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh. Ƀing đuaĭ tui hăng ƀing gơñu truh kơ dua-rơtuh rơmapluh čô ƀing đah rơkơi Israel, jing ƀing khua djă̱ akŏ arăng hơmâo ruah laih amăng tơlơi pơjơnum. 3Abih bang ƀing gơñu rai jing sa grup kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh, A̱rôn laih anŭn ƀing gơñu pơhiăp hăng ƀing Môseh, A̱rôn tui anai, “Ƀing gih hơmâo ngă gao hơnơ̆ng đơi! Abih bang ană plei jing rơgoh hiam soh sel, jing rĭm čô amăng ƀing gơñu, laih anŭn Yahweh dŏ hăng ƀing gơñu. Tui anŭn yơh, yua hơget ƀing gih pơđĭ gih pô gah ngŏ kơ ƀing ană plei Yahweh lĕ?”
4Tơdang Môseh hơmư̆ tơlơi anai, ñu bon akŭp akŏ ñu iâu laĭ ƀơi lŏn. 5Giŏng anŭn, Môseh pơhiăp hăng Kôrah laih anŭn hăng abih bang ƀing đuaĭ tui ñu tui anai, “Amăng mơguah pơgi Yahweh yơh či pơrơđah brơi hlơi pô lŏm kơ Ñu laih anŭn hlơi pô jing rơgoh hiam, laih anŭn Ñu či brơi pô anŭn rai jĕ kơ Ñu. Hlơi pô Ñu ruah, Ñu či brơi pô anŭn rai jĕ kơ Ñu yơh. 6Ih yơh, Ơ Kôrah, laih anŭn abih bang ƀing đuaĭ tui ih yơh či ngă tui tơlơi anai: Mă bĕ khul gŏ apui, 7laih anŭn pioh mŭt bĕ apui hăng gơnam ƀâo mơngưi amăng khul gŏ anŭn amăng hrơi pơgi ƀơi anăp Yahweh. Hlơi pô Yahweh ruah djơ̆, pô anŭn yơh jing rơgoh hiam. Ƀing gih jing ƀing Lêwi hơmâo ngă gao hơnơ̆ng đơi!”
8Môseh ăt laĭ kơ Kôrah dơ̆ng, “Ră anai hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing Lêwi! 9Aka djŏp kơ ƀing gih ôh hă, Ơi Adai ƀing Israel hơmâo ruah mă laih ƀing gih mơ̆ng abih ƀing Israel kiăng ba ƀing gih jĕ Ñu pô kiăng mă bruă ƀơi Sang Yang Hăng Khăn Yahweh, laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ană plei kiăng mă bruă kơ ƀing gơ̆? 10Ñu hơmâo ruah mă laih anŭn ba rai laih ih wơ̆t hăng ƀing Lêwi kiăng dŏ jĕ kơ Ñu pô, samơ̆ ră anai ƀing gih gir hơduah sua mă bruă khua ngă yang mơ̆n. 11Anŭn jing tơlơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh yơh tơdang ih laih anŭn abih bang ƀing đuaĭ tui ih hơmâo pơƀut glaĭ laih tơdruă gih. Hlơi A̱rôn jing tơl ƀing gih brŏk ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơ̆ lĕ?”
12Giŏng anŭn, Môseh iâu rai Dathan hăng Abiram, jing ƀing ană đah rơkơi Eliab. Samơ̆ ƀing gơñu laĭ, “Ƀing gơmơi ƀu či nao ôh! 13Aka djŏp ôh hă ih hơmâo ba laih ƀing gơmơi tơbiă mơ̆ng anih lŏn bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni kiăng kơ pơdjai hĭ ƀing gơmơi amăng tơdron ha̱r anai? Laih anŭn ră anai ih ăt kiăng ngă khua kơ ƀing gơmơi mơ̆n hă? 14Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ih ƀu hơmâo ba nao ƀing gơmơi mŭt amăng čar bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni ƀôdah brơi kơ ƀing gơmơi sa kŏng ngăn jing khul đang hơma laih anŭn đang boh kơƀâo ôh tui hăng ih ƀuăn laih kơ ƀing gơmơi. Ih kiăng kơ plŏm ƀlŏr hĭ ƀing anai hă? Ơ ơh, ƀing gơmơi ƀu či nao ôh!”
15Giŏng anŭn, Môseh hil biă mă laih anŭn pơhiăp hăng Yahweh, “Rơkâo kơ Ih anăm mă tŭ ôh hơdôm gơnam pơyơr gơñu. Kâo ƀu pơsoh hĭ sa čô amăng ƀing gơñu ôh, kâo ăt kŏn mă tŭ lơi tơl sa drơi aseh glai mơ̆ng ƀing gơñu.”
16Môseh laĭ kơ Kôrah, “Ih hăng abih bang ƀing đuaĭ tui ih nao bĕ ƀơi anăp Yahweh hrơi pơgi, anŭn jing ih, ƀing gơñu laih anŭn A̱rôn yơh. 17Rĭm čô anŭn khŏm djă̱ ba gŏ apui ƀâo mơngưi ñu pô hăng pioh mŭt gơnam ƀâo mơngưi amăng anŭn; abih bang jing dua-rơtuh rơmapluh boh gŏ apui laih anŭn pơyơr bĕ ƀơi anăp Yahweh. Ih hăng A̱rôn ăt či pơyơr hơdôm gŏ apui gih mơ̆n.” 18Tui anŭn yơh, rĭm čô mă gŏ ñu pô, pioh mŭt apui laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi, laih anŭn dŏ dơ̆ng hăng Môseh laih anŭn A̱rôn ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. 19Tơdang anŭn Kôrah hơmâo pơƀut glaĭ abih bang ƀing ană plei hăng dŏ klă̱ anăp hăng ƀing Môseh ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum, laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơƀuh rai kơ abih bang ƀing ană plei. 20Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn A̱rôn tui anai, 21“Pơčơlah bĕ gih pô mơ̆ng ƀing ană plei anŭn, tui anŭn Kâo či pơrai hĭ ƀing gơñu sa wơ̆t mơtam.”
22Samơ̆ Môseh hăng A̱rôn bon akŭp ƀô̆ gơñu ƀơi lŏn hăng ur đĭ, “Ơ Ơi Adai hơi, jing Ơi Adai pha brơi bơngăt hơdip kơ abih bang mơnuih mơnam, Ih či hil kơ abih bang ƀing ană plei anai tơdang kơnơ̆ng hơmâo sa čô đôč ngă soh hă?”
23Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 24“Pơhiăp bĕ hăng ƀing ană plei tui anai, ‘Đuaĭ ataih bĕ mơ̆ng hơdôm sang khăn ƀing Kôrah, Dathan laih anŭn Abiram.’ ”
25Môseh tơgŭ hăng nao pơ Dathan hăng Abiram, laih anŭn abih bang ƀing kŏng tha Israel đuaĭ tui ñu. 26Ñu khă ƀing ană plei tui anai, “Đuaĭ ataih bĕ mơ̆ng hơdôm sang khăn ƀing sat ƀai anŭn! Anăm tĕk djơ̆ ôh gơnam hơget lŏm kơ ƀing gơñu, huĭdah ƀing gih či răm rai tui hĭ yơh yuakơ abih bang hơdôm tơlơi soh ƀing gơñu ngă laih.” 27Tui anŭn, ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng hơdôm sang khăn ƀing Kôrah, Dathan laih anŭn Abiram. Dathan hăng Abiram hơmâo tơbiă rai laih mơ̆ng sang khăn gơñu pô, hlak dŏ dơ̆ng hăng ƀing bơnai, ƀing ană bă wơ̆t hăng ƀing ană anet gơñu ƀơi khul bah amăng mŭt amăng hơdôm sang khăn gơñu.
28Giŏng anŭn, Môseh laĭ, “Tui anai yơh ƀing gih či thâo ƀu djơ̆ mơ̆ng tơlơi pơmĭn kâo pô ôh, samơ̆ Yahweh yơh pơkiaŏ rai kâo kiăng kơ ngă abih bang tơlơi. 29Tơdah ƀing mơnuih anai kơnơ̆ng thâo krăn hơget tơlơi juăt truh kơ mơnuih mơnam đôč laih anŭn djai kar hăng mơnuih juăt djai đôč, tui anŭn Yahweh ƀu pơkiaŏ rai kâo ôh. 30Samơ̆ tơdah Yahweh ngă kơ lŏn čơđa̱ng laih anŭn lŏn ha̱ amăng bah lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu wơ̆t hăng abih bang gơnam lŏm kơ ƀing gơñu mơ̆n; laih anŭn ƀing gơñu mŭt nao amăng anih ƀing djai Seôl tơdang ƀing gơñu ăt dŏ hơdip mơ̆n, tui anŭn ƀing gih či thâo krăn yơh ƀing mơnuih anai hơmâo djik djak laih kơ Yahweh.”
31Laih kơ ñu pơhiăp abih bang tơlơi anai, lŏn gah yŭ ƀing Kôrah čơđa̱ng, 32laih anŭn lŏn ha̱ amăng bah lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu wơ̆t hăng abih bang sang anŏ gơñu laih anŭn abih bang ƀing đuaĭ tui Kôrah wơ̆t hăng abih bang dram gơnam gơñu mơ̆n. 33Ƀing gơñu trŭn nao amăng anih ƀing djai Seôl tơdang ƀing gơñu ăt dŏ hơdip wơ̆t hăng abih bang gơnam ƀing gơñu hơmâo; lŏn si̱r glaĭ tui anŭn ƀing gơñu răm rai hăng đuaĭ hĭ thĕng mơ̆ng ƀing ană plei yơh. 34Tơdang hơmư̆ ƀing gơñu ur, abih bang ƀing Israel đuaĭ kơdŏp hăng ur kraih, “Lŏn tơnah či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing ta mơ̆n!”
35Giŏng anŭn, apui tơbiă rai mơ̆ng Yahweh čuh hĭ dua-rơtuh rơmapluh čô ƀing pơyơr đĭ gơnam ƀâo mơngưi.
36Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 37“Laĭ bĕ kơ Eleazar ană đah rơkơi A̱rôn, jing khua ngă yang kiăng mă hĭ khul gŏ apui ƀâo mơngưi tơbiă mơ̆ng apui hlak jă̱, laih anŭn tuh hĭ hơdăng ngur mơ̆ng khul gŏ anŭn pơ anih ataih. Ƀing gơñu khŏm mă khul gŏ anai yuakơ jing rơgoh hiam laih, 38anŭn jing khul gŏ apui ƀâo mơngưi ƀing mơnuih soh pơyơr hăng rơngiă hĭ laih khul tơlơi hơdip gơñu. Čruih tia bĕ hơdôm mơtĭl gŏ ƀâo mơngưi anai jing hĭ rơpi̱h hăng lo̱m hĭ ƀơi kơnưl ngă yang anŭn, yuakơ arăng hơmâo pơyơr laih khul gŏ anai ƀơi anăp Yahweh laih anŭn jing hĭ rơgoh hiam laih. Brơi bĕ tơlơi anai jing sa gru kơnăl kiăng kơ brơi ƀing Israel răng.”
39Tui anŭn, Eleazar jing khua ngă yang pơƀut glaĭ abih bang gŏ apui ƀâo mơngưi ko̱ng anŭn, jing khul gŏ ƀing djai yuakơ apui ƀơ̆ng anŭn hơmâo pơyơr laih. Giŏng anŭn, ñu čruih tia khul gŏ anai jing hĭ gơnam lo̱m ƀơi kơnưl anŭn, 40tui hăng Yahweh pơrơđah brơi laih kơ Môseh. Gơnam lo̱m anai yơh či pơhơdơr kơ ƀing Israel tui anai: Rơngiao kơ kơnung djuai A̱rôn, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi rai čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi anăp Yahweh, huĭdah hlơi pô pơkŏn nao čuh, ñu anŭn či djai hĭ hrup hăng Kôrah laih anŭn ƀing đuaĭ tui ñu djai yơh.
41Samơ̆ amăng hrơi tŏ tui abih bang ƀing Israel brŏk ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh laih anŭn A̱rôn. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing ană plei Yahweh.”
42Tơdang ƀing ană plei pơƀut glaĭ kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh laih anŭn A̱rôn, laih anŭn ƀing gơñu wir anăp nao pơ Sang Khăn Pơjơnum, blĭp blăp mơtam kơthul go̱m hĭ sang anŭn laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơƀuh rai. 43Giŏng anŭn, Môseh hăng A̱rôn nao pơ anăp Sang Khăn Pơjơnum, 44laih anŭn Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, 45“Đuaĭ ataih bĕ mơ̆ng ƀing mơnuih pơƀut glaĭ ƀơi anai, tui anŭn Kâo či pơluč hĭ ƀing gơñu amăng sa wơ̆t.” Tui anŭn, dua ƀing gơñu bon akŭp ƀô̆ gơñu iâu laĭ ƀơi lŏn.
46Giŏng anŭn, Môseh pơhiăp hăng A̱rôn, “Mă bĕ gŏ apui ƀâo mơngưi ih laih anŭn pioh mŭt bĕ gơnam ƀâo mơngưi amăng gŏ anŭn wơ̆t hăng apui mơ̆ng kơnưl anŭn, laih anŭn tañ tañ bĕ nao pơ ƀing ană plei kiăng pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gơñu. Tơlơi hil tơbiă rai laih mơ̆ng Yahweh; tơlơi kli̱n khe̱ng čơdơ̆ng hơmâo laih.” 47Tui anŭn, A̱rôn ngă tui hăng tơlơi Môseh laĭ yơh; ñu đuaĭ mŭt amăng tŏng krah ƀing ană plei. Tơlơi kli̱n khe̱ng čơdơ̆ng hơmâo laih amăng ƀing ană plei, samơ̆ A̱rôn pơyơr đĭ gơnam ƀâo mơngưi hăng pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gơ̆. 48Ñu dŏ dơ̆ng kơplăh wăh ƀing hơdip laih anŭn ƀing djai, giŏng anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng dơ̆ng hĭ. 49Samơ̆ hơmâo pluh-pă̱-rơbâo tơjuh-rơtuh čô mơnuih djai mơ̆ng tơlơi kli̱n anŭn, jing ƀing mơnuih djai thim dơ̆ng yuakơ tơlơi Kôrah hơmâo ngă laih. 50Giŏng anŭn, A̱rôn wơ̆t glaĭ pơ Môseh ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum, yuakơ tơlơi kli̱n hơmâo dơ̆ng hĭ laih.