17

Cây Gậy của A-rôn Trổ Hoa

1 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ mang đến mười hai cây gậy; mỗi chi tộc một cây gậy, tức mỗi tộc trưởng của mỗi chi tộc sẽ mang đến một cây gậy. Hãy viết tên của mỗi người vào cây gậy của mình, 3 và cũng hãy viết tên của A-rôn vào cây gậy của chi tộc Lê-vi, vì mỗi chi tộc sẽ có một cây gậy. 4 Sau đó, hãy đem các gậy ấy vào trong Lều Hội Kiến, và để ở phía trước Rương Giao Ước, nơi Ta gặp ngươi. 5 Cây gậy của người nào Ta chọn sẽ đâm chồi; như thế Ta sẽ làm im tiếng lằm bằm của dân I-sơ-ra-ên, đặc biệt là tiếng của những kẻ cứ lằm bằm chống lại ngươi.”
6 Mô-sê nói lại với dân I-sơ-ra-ên, rồi tất cả tộc trưởng của họ trao cho ông cây gậy của mình; mỗi người trao một cây gậy, tức mười hai cây gậy, theo như số chi tộc; và cây gậy của A-rôn cũng để chung với các gậy ấy. 7 Ðoạn Mô-sê đem đặt các gậy ấy trước mặt CHÚA trong Lều Giao Ước.
8 Ngày hôm sau, Mô-sê trở vào trong Lều Giao Ước, và kìa, cây gậy của A-rôn thuộc chi tộc Lê-vi đã đâm chồi, trổ hoa, và có những trái hạnh nhân. 9 Mô-sê mang tất cả những cây gậy ở trước mặt CHÚA đến cho dân I-sơ-ra-ên; họ quan sát, rồi ai nấy lấy gậy của mình lại.
10 CHÚA phán với Mô-sê rằng, “Hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại trước Rương Giao Ước, để làm dấu cảnh cáo những kẻ có ý phản loạn, hầu ngươi có thể làm im đi những lời lằm bằm chống lại Ta, để chúng sẽ khỏi chết.” 11 Mô-sê làm y như vậy. CHÚA truyền cho ông thế nào, ông làm y thế đó.
12 Dân I-sơ-ra-ên lại nói với Mô-sê, “Nầy, chúng tôi chắc sẽ chết! Chúng tôi sẽ bị diệt mất! Tất cả chúng tôi sẽ bị diệt mất! 13 Tất cả những ai đến gần Lều của CHÚA đều sẽ chết. Chẳng lẽ tất cả chúng tôi đều sẽ bị phạt chết hết sao?”