17

Aalon Nyei Biaav-Mbiaac

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh ziux ong-taaix mbuo liepc daaih nyei fingx, yietc fingx nyei bieiv zeiv oix zuqc dorh yietc diuh biaav-mbiaac daaih, yietc zungv maaih ziepc nyeic diuh. Gorqv-mienh oix zuqc fiev gorqv-mienh nyei mbuox yiem gorqv-mienh nyei biaav-mbiaac. 3Yiem Lewi Fingx nyei biaav-mbiaac oix zuqc fiev Aalon nyei mbuox. Fingx-fingx oix zuqc weic ong-taaix liepc wuov fingx nyei bieiv zeiv maaih yietc diuh biaav-mbiaac. 4Dorh naaiv deix biaav-mbiaac bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz, an jienv ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ nza'hmien maengx, dongh yie caux meih mbuo gapv zunv nyei dorngx. 5Yie ginv daaih wuov laanh mienh nyei biaav- mbiaac ziouc cuotv cunx. Hnangv naaic yie ziouc bun I^saa^laa^en Mienh ngopv meih mbuo nyei waac sekv mi'aqv, maiv taux yie nyei m'normh.”
6Mose ziouc mbuox I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo nyei bieiv zeiv ziouc zorqv biaav-mbiaac, ziux ong-taaix mbuo liepc nyei fingx, mouz fingx, yietc fingx yietc diuh. Yietc zungv maaih ziepc nyeic diuh. Aalon nyei biaav-mbiaac yaac dongh wuov deix nyei yietc diuh. 7Mose dorh yietc zungv biaav-mbiaac hietv jienv Ziouv nyei nza'hmien, Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz.
8Da'nyeic hnoi Mose bieqc Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz, buatc Aalon nyei biaav-mbiaac, dongh biux mengh Lewi Fingx wuov diuh biaav-mbiaac, cuotv cunx, zungv cuotv biangh nyueiz, nqoi biangh yaac ziangh an^man biouv zuoqc nyei. 9Mose dorh yietc zungv biaav-mbiaac yiem Ziouv nyei nza'hmien cuotv bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mangc. Ninh mbuo mangc liuz, gorqv-mienh ziouc dorh gorqv-mienh nyei mingh mi'aqv.
10Ziouv gorngv mbuox Mose, “Dorh Aalon nyei biaav-mbiaac nzuonx, an jienv Laengz Ngaengc Waac Faang nyei nza'hmien zoux jangx-hoc bun wuov deix ngaengc yie nyei mienh. Hnangv naaiv ziouc bun ninh mbuo dingh njiec, maiv ngopv yie, ninh mbuo cingx daaih maiv zuqc daic.” 11Mose ziouc ziux Ziouv nyei waac zoux nzengc.
12I^saa^laa^en Mienh gorngv mbuox Mose, “Yie mbuo zungv oix zuqc daic aqv. Yie mbuo zuqc mietc nzengc, oix zuqc mietc nzengc aav loh! 13Haaix dauh liemh mingh nitv fatv Ziouv nyei ndopv-liuh zungv oix zuqc daic aqv. Yie mbuo yietc zungv oix zuqc daic nzengc fai?”