17

Mơtuăt Bơnga Ƀơi Gai Jra A̱rôn

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel laih anŭn mă bĕ pluh-dua ƀĕ gai jra mơ̆ng ƀing gơñu, sa ƀĕ gai jra mơ̆ng khua djă̱ akŏ kơ rĭm kơnung djuai. Čih bĕ anăn rĭm čô ƀơi gai jra ñu anŭn. 3Ƀơi gai jra Lêwi čih bĕ anăn A̱rôn, yuakơ rĭm kơnung djuai khŏm hơmâo sa ƀĕ gai jra yơh. 4Pioh bĕ khul gai anŭn amăng Sang Khăn Pơjơnum ƀơi anăp anih Tơlơi Gơ̆ng Jơlan, jing anih Kâo juăt bưp ih. 5Gai jra pă lŏm kơ pô Kâo ruah, gai ñu anŭn či bluh đĭ mơtuăt bơnga yơh, laih anŭn Kâo pô yơh či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi ƀing Israel pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih nanao anŭn.”
6Tui anŭn, Môseh pơhiăp hăng ƀing Israel laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ gơñu brơi kơ Môseh pluh-dua ƀĕ gai jra, sa ƀĕ mơ̆ng sa čô khua djă̱ akŏ kơ rĭm kơnung djuai, laih anŭn gai jra A̱rôn ăt amăng anŭn mơ̆n. 7Môseh pioh hơdôm gai jra anŭn ƀơi anăp Yahweh amăng Sang Khăn Tơlơi Gơ̆ng Jơlan.
8Ƀơi hrơi tŏ tui Môseh mŭt amăng Sang Khăn Tơlơi Gơ̆ng Jơlan laih anŭn ƀuh gai jra, jing pô pơala kơ sang anŏ Lêwi, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơmâo tơƀe̱ng bluh đĭ ôh, samơ̆ ăt čơnŭh đĭ, bluh bơnga laih anŭn pơtơbiă rai khul boh luz mơ̆n. 9Giŏng anŭn, Môseh ba tơbiă abih bang gai jra mơ̆ng anăp Yahweh pơ anăp abih bang ƀing Israel. Ƀing gơñu lăng nao ƀơi khul gai anŭn, laih anŭn rĭm čô khua djă̱ akŏ mă glaĭ gai jra ñu pô.
10Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh tui anai, “Pioh glaĭ bĕ gai jra A̱rôn ƀơi anăp Hip Tơlơi Gơ̆ng Jơlan kiăng kơ djă̱ pioh sa gru kơnăl pơkơđiăng kơ ƀing pơkơdơ̆ng. Tơlơi anai yơh či pơluč hĭ tơlơi brŏk ƀuăh ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či djai hĭ ôh.” 11Môseh ngă tui kar hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu.
12Ƀing Israel pơhiăp hăng Môseh, “Ƀing gơmơi či djai hĭ yơh! Ƀing gơmơi rơngiă hĭ laih, abih bang ƀing gơmơi či rơngiă hĭ yơh! 13Yuakơ wơ̆t tơdah hlơi pô tŭ mơ̆n nao jĕ ƀơi Sang Yang Hăng Khăn Yahweh, ñu anŭn či djai yơh. Tui anŭn, abih bang ƀing gơmơi či djai hĭ mơ̆?”