17

Giê Y-Arôn

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, brei djă ba mơ̆ng diñu sa ƀĕ giê, sa ƀĕ kơ grăp sang aê phŭn diñu, mơ̆ng jih jang phung khua tui si sang aê phŭn diñu, mâo pluh dua ƀĕ giê. Čih bĕ anăn grăp čô ti giê ñu, 3leh anăn čih anăn Y-Arôn ti giê Lêwi. Kyuadah srăng mâo sa ƀĕ giê kơ grăp čô khua sang aê phŭn diñu. 4Leh anăn brei ih dưm giê anăn hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn ti anăp hip klei bi mguôp, anôk kâo bi tuôm hŏng ih. 5Giê mnuih kâo ruah srăng bi mnga; snăn kâo srăng bi ruê̆ ti anăp kâo klei phung ƀuôn sang Israel blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng ih.” 6Y-Môis blŭ kơ phung ƀuôn sang Israel, leh anăn jih jang khua diñu brei giê kơ ñu, sa ƀĕ grăp čô khua tui si sang aê phŭn diñu, mâo pluh dua ƀĕ giê; leh anăn giê Y-Arôn dôk mbĭt hŏng giê diñu. 7Y-Môis dưm jih jang giê anăn ti anăp Yêhôwa hlăm sang čhiăm klei bi mguôp.+
8 Tơl si mgi Y-Môis mŭt hlăm sang čhiăm klei bi mguôp. Nĕ anei, giê Y-Arôn kơ sang Lêwi bi ktlah kƀiêng bi atŭt mnga leh anăn bi mnga, leh anăn mâo boh amandê ksă. 9Leh anăn Y-Môis mă ba kơ tač mơ̆ng anăp Yêhôwa jih jang giê kơ phung ƀuôn sang Israel. Diñu dlăng, leh anăn grăp čô mă giê ñu pô. 10Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Lŏ dưm giê Y-Arôn ti anăp hip klei bi mguôp, čiăng pioh jing sa mnơ̆ng bi knăl kơ phung bi kdơ̆ng, čiăng kơ ih bi ruê̆ klei diñu blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng kâo, huĭdah diñu djiê.” 11Snăn Y-Môis ngă djŏ tui si Yêhôwa mtă leh kơ ñu.
12Phung ƀuôn sang Israel lač kơ Y-Môis, “Nĕ anei hmei djiê, hmei rai tuč, hmei rai luč jih! 13Grăp čô hlei pô nao giăm kơ sang čhiăm Yêhôwa srăng djiê. Jih jang hmei srăng djiê mơ̆?”