18

Chức năng thầy tế lễ

1Chúa Hằng Hữu bảo A-rôn: "Con, các con trai con cùng cả gia đình con phải chịu trách nhiệm về những tội xúc phạm nơi thánh. Cũng vậy, con và các con trai con phải trách nhiệm về những tội liên hệ đến chức vụ thầy tế lễ. 2,3Tất cả những người trong đại tộc Lê-vi, họ hàng của con, là người giúp việc cho con. Tuy nhiên, chỉ có con và các con trai con được thi hành chức vụ trong Nơi thánh. Các người Lê-vi khác không được đến gần các vật thánh trong Nơi thánh và bàn thờ, để họ lẫn con khỏi phải chết. 4Ngoài người Lê-vi ra, không ai được phụ giúp con trong các công việc tại Đền hội kiến. 5Và chỉ có các thầy tế lễ được thi hành chức vụ trong Nơi thánh và trước bàn thờ. Nếu các nguyên tắc này được tôn trọng, cơn phẫn nộ của Chúa sẽ không nổi lên với người Y-sơ-ra-ên nữa. 6Người Lê-vi đã được Ta chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, họ đã được dâng cho Chúa, nay Ta giao họ cho con để giúp con trong công việc Đền hội kiến. 7Ta cũng ủy cho con chức vụ thầy tế lễ; chỉ có con và các con trai con thi hành chức vụ này trước bàn thờ và bên trong bức màn. Ngoài ra, người nào đụng đến các công việc này đều phải chết."
8Chúa nói tiếp với A-rôn: "Ngoài ra, Ta còn cho các con tất cả các lễ vật của người Y-sơ-ra-ên dâng theo lối nâng tay đưa lên trước Chúa. Các lễ vật thánh đều thuộc về con và con trai con. Lệ này áp dụng vĩnh viễn. 9,10Trừ phần được đem đốt dâng lên, phần còn lại của các lễ vật ngũ cốc, lễ vật chuộc tội và lễ vật chuộc lỗi đều thuộc về con và các con trai con. Đó là những vật rất thánh, chỉ được ăn tại một nơi thánh và chỉ nam giới mới được ăn. 11Còn các lễ vật được dâng lên theo lối đưa qua đưa lại cũng thuộc về con, nhưng mọi người trong gia đình, nam lẫn nữ đều được phép ăn, nếu họ tinh sạch. 12Ta cũng cho con tất cả các lễ vật đầu mùa người ta đem dâng cho Chúa: dầu, rượu, ngũ cốc tốt nhất. 13Và tất cả các lễ vật đâu mùa của các thổ sản khác. Mọi người tinh sạch trong gia đình con đều được phép ăn. 14,15Vậy, tất cả mọi vật người Y-sơ-ra-ên dâng hiến cho Ta đều thuộc về con, kể cả các con trưởng nam và thú vật đầu lòng của họ. 16Tuy nhiên, con trưởng nam và con đầu lòng của thú vật không sạch phải được chuộc lại. Giá chuộc là năm lạng bạc theo cân Nơi thánh và phải chuộc lúc con trưởng nam hay con đầu lòng lên một tháng. 17Đối với con đầu lòng của các loài bò, cừu và dê thì không được chuộc, nhưng phải lấy huyết rảy trên bàn thờ, lấy mỡ đem đốt, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. Đó là những sinh tế thánh. 18Thịt của các sinh tế này thuộc về con, đặc biệt là cái ngực được nâng tay dâng lên và cái đùi bên phải. 19Tóm lại, Ta cho con mọi lễ vật của người Y-sơ-ra-ên dâng theo lối nâng tay đưa lên trước Chúa, mọi người trong gia đình con (nam lẫn nữ) đều được phép ăn. Đây là luật lệ vĩnh viễn, là một giao ước bất di bất dịch giữa Chúa với con và con cháu con."
20Chúa tiếp: "Con sẽ không có sản nghiệp, cũng không có quyền lợic nào trong dân Ta, vì Ta là nguồn lợi và sản nghiệp của con.
21Ta sẽ lấy một phần mười lợi tức của người Y-sơ-ra-ên đem dâng để cho người Lê-vi vì công khó phục dịch trong Đền hội kiến. 22Từ nay về sau, người Y-sơ-ra-ên sẽ không ai vào Đền hội kiến để khỏi mắc tội và khỏi chết. 23Người Lê-vi sẽ chịu trách nhiệm về công việc Đền hội kiến, và nếu có lỗi lầm, họ sẽ mang tội. Đây là một luật có tính cách vĩnh viễn áp dụng qua các thế hệ: người Lê-vi sẽ không thừa hưởng tài sản trong Y-sơ-ra-ên, 24vì Ta đã cho họ một phần mười lợi tức của người Y-sơ-ra-ên, là phần nhân dân đem dâng (theo lối nâng tay dâng lên) cho Chúa, đó là phần người Lê-vi thừa hưởng. Ngoài ra họ không được hưởng sản nghiệp nào trong dân cả."
25Chúa Hằng Hữu cũng nói với Mai-sen: 26“Con bảo người Lê-vi khi nhận được một phần mười lợi tức của người Y-sơ-ra-ên, phải lấy một phần mười dâng cho Chúa theo lối nâng tay dâng lên, một phần mười của một phần mười. 27Lễ vật này sẽ được coi như lễ vật đầu mùa chọn lọc, như ngũ cốc dâng từ sân đạp lúa, như rượu nho dâng từ bồn ép nho của họ vậy. 28,29Họ phải chọn phần tốt nhất trong phần họ nhận được để dâng theo lối nâng tay dâng lên cho Chúa, phần mười của phần mười này sẽ thuộc về thầy tế lễ A-rôn. 30Khi người Lê-vi chọn phần tốt nhất dâng lên như vậy, lễ vật của họ mới được coi như thổ sản của họ dâng từ sân đập lúa, từ bồn ép nho mình. 31Vì đây là phần thưởng công khó phục dịch của họ trong Đền hội kiến, họ và gia đình họ có phép đem ăn bất kỳ nơi nào họ muốn.
32Họ sẽ không có lỗi gì cả, miễn là họ dâng lên phần tốt nhất. Vậy, để khỏi mang tội mà chết, họ không được xúc phạm lễ vật thánh của người Y-sơ-ra-ên đã dâng lên."