18

Cov Povthawj thiab Cov Levis Lub Luag Haujlwm

1Tus TSWV hais rau Aloos hais tias, “Koj, koj cov tub thiab cov Levis yuav tsum tau ris lub txim uas ua txhaum rau lub Tsevntaub sib ntsib uas yog qhov chaw nrog kuv sib ntsib; tiamsis tsuas yog koj thiab koj cov tub thiaj tau ris lub txim uas ua txhaum rau cov povthawj xwb. 2Coj koj cov kwvtij uas yog xeem Levis tuaj nrog koj ua haujlwm thiab pab koj thaum koj cov tub tabtom ua haujlwm nyob ntawm lub Tsevntaub sib ntsib. 3Lawv yuav ua tej haujlwm uas koj muab cob rau lawv ua, thiab lawv yuav ua tej haujlwm hauv lub Tsevntaub sib ntsib, tiamsis tsis pub lawv txav mus ze tej khoom dawbhuv thiab Chav Dawbhuv lossis lub thaj. Yog lawv txav mus ze, mas koj thiab lawv yuav raug tua tuag. 4Lawv yuav nrog koj ua haujlwm thiab lawv yuav ua tagnrho tej haujlwm hauv lub Tsevntaub sib ntsib, tiamsis tsis pub tus uas tsis tsimnyog tuaj nrog nej ua. 5Koj thiab koj cov tub xwb, thiaj yog cov uas muaj feem mus ua haujlwm hauv Chav Dawbhuv thiab ntawm lub thaj, kom kuv thiaj tsis chim rau cov Yixalayees ntxiv lawm. 6Kuv yog tus uas xaiv koj cov kwvtij Levis tawm hauv cov Yixalayees los rau koj. Twb muab lawv fij rau tus TSWV lawm, kom lawv thiaj pab tau koj ua tej haujlwm hauv lub Tsevntaub sib ntsib. 7Tiamsis tsuas yog koj thiab koj cov tub uas ua povthawj thiaj ua tau txhua yam haujlwm ntawm lub thaj thiab hauv Chav Dawbhuv xwb. Txhua yam no puavleej yog nej lub luag haujlwm, lub meejmom povthawj yog kuv muab rau nej. Txhua tus uas tsis tsimnyog thiab lam txav mus ze tej khoom dawbhuv yuav raug tua tuag.”

Cov Povthawj Feem Tug

8Tus TSWV hais rau Aloos hais tias, “Koj nco ntsoov txhua yam khoom uas muab fij tshwjxeeb rau kuv uas tsis yog yam muab hlawv theej txhoj, kuv yuav muab huv tibsi rau koj. Kuv muab tej khoom no pub rau koj thiab koj cov xeebntxwv, yog ib feem uas yuav tsum muab faib rau koj mus ibtxhis li. 9Tej khoom dawbhuv uas tsis coj mus hlawv fij rau saum lub thaj uas yog tej hmoov nplej, tej khoom fij daws txim thiab tej khoom fij ntxuav kev txhaum. Txhua yam khoom dawbhuv uas muab fij rau kuv puavleej yog koj thiab koj cov tub tug. 10Nej yuav tsum noj tej khoom no hauv chav dawbhuv, thiab tsuas pub cov txivneej noj xwb; rau qhov yog tej khoom dawbhuv rau nej.
11“Txhua yam uas cov Yixalayees coj tuaj yom fij rau kuv los puavleej muab rau koj huv tibsi. Kuv muab tej khoom ntawd rau koj, koj cov tub thiab koj cov ntxhais mus ibtxhis. Koj tsevneeg txhua tus uas yog neeg huv lawm ces noj tau tej ntawd.
12“Thawj phaum qoobloo zoo tshaj plaws uas cov Yixalayees coj mus fij rau kuv uas yog tej roj txiv ntoo, tej cawv txiv hmab thiab tej nplej, kuv muab huv tibsi rau koj. 13Tej no puavleej yog nej tug. Koj tsevneeg txhua tus uas yog neeg huv lawm noj tau tej khoom ntawd.
14“Txhua yam uas cov Yixalayees coj tuaj fij rau kuv puavleej yog koj tug.
15“Tsis hais neeg lossis tsiaj txhu, thawj tug menyuam uas cov Yixalayees coj tuaj fij rau kuv puavleej yog nej tug. Tiamsis tej nyiaj uas luag coj tuaj txhiv thawj tug tub hlob thiab tej nyiaj uas luag coj tuaj txhiv tej tsiaj uas tsis huv thawj tug menyuam uas yog tus txiv rov qab, nej yuav tsum khaws tej nyiaj ntawd cia. 16Yuav tsum txhiv tej menyuam uas hnubnyoog ib hlis rov qab, tus nqi yog tsib daim nyiaj, raws li nomtswv txoj cai kom tseg. 17Tiamsis thawj tug menyuam nyuj, menyuam yaj thiab menyuam tshis uas yog tus txiv, tsis txhob txhiv rov qab; cov ntawd yeej yog kuv tug thiab yog cov uas muab tua theej txhoj. Muab cov ntshav hliv ywg lub thaj thiab muab cov roj hlawv ua khoom fij, kom tej pa tsw qab ntxiag ua rau kuv txaus siab. 18Tej nqaij puavleej yog koj tug ib yam li lub hauvnrob thiab ceg qab sab xis uas muab yom fij.
19“Tagnrho tej khoom dawbhuv uas cov Yixalayees coj tuaj fij rau kuv, kuv muab huv tibsi rau koj, koj cov tub thiab koj cov ntxhais mus ibtxhis li. Kuv yuav tsis rhuav tej lus cog tseg rau koj thiab koj cov xeebntxwv li.”
20Tus TSWV hais rau Aloos hais tias, “Koj yuav tsis tau txais ib qho av ua koj tug, thiab yuav tsis faib lub tebchaws Yixalayees ib qho rau koj li. Kuv yog tus TSWV, txhua yam uas yog kuv tug, puavleej yog koj li.”

Cov Levis Feem Tug

21Tus TSWV hais tias, “Ib feem kaum uas cov Yixalayees coj tuaj fij rau kuv, kuv yuav muab tagnrho rau cov Levis. Tej no yog muab ua nqi zog rau lawv tu kuv lub Tsevntaub sib ntsib. 22Txij no mus tsis pub cov Yixalayees tuaj ze tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lawm, nyob tsam ua rau lawv raug lub txim tuag. 23Txij no mus tsuas cia cov Levis tuaj tu lub Tsevntaub sib ntsib, thiab ua tagnrho tej haujlwm hauv lub Tsevntaub lawm xwb. Qhov no ua ib txoj kevcai rau koj cov xeebntxwv mus li. Cov Levis yuav tsis muaj teej tug nyob hauv lub tebchaws Yixalayees, 24rau qhov tej ib feem kaum uas cov Yixalayees coj tuaj fij rau kuv ntawd, kuv twb muab rau cov Levis lawm. Vim li no kuv thiaj hais rau lawv hais tias, lawv yuav tsis muaj av nyob hauv lub tebchaws Yixalayees.”

Cov Levis Tej Ib Feem Kaum

25Tus TSWV samhwm rau Mauxes 26kom hais rau cov Levis hais tias: “Thaum nej tau txais cov Yixalayees tej ib feem kaum uas tus TSWV muab rau nej ua nej tug, nej yuav tsum muab ib feem kaum ntawm cov khoom uas yog nej tug coj mus fij tshwjxeeb rau tus TSWV. 27Nej tej khoom fij tshwjxeeb no yuav zoo ib yam li cov neeg ua teb tej nplej tshiab thiab tej cawv txiv hmab tshiab uas lawv coj tuaj fij ntag. 28Nej yuav tsum ua li no thiaj yog nej muab tej ib feem kaum uas nej tau ntawm cov Yixalayees los mus fij pub tshwjxeeb ua tus TSWV tug. Cov khoom uas fij tshwjxeeb rau tus TSWV cia li muab rau Aloos uas yog tus povthawj. 29Nej yuav tsum muab tej uas zoo tshaj plaws xwb. 30Thaum nej muab tej uas zoo coj mus fij lawm, nej yuav tsum khaws tej uas seem cia ib yam li cov neeg ua teb uas muab ibtxhia coj mus fij thiab khaws tej uas seem tseg. 31Nej thiab nej tsevneeg cia li nqa tej seem mus noj los tau, rau qhov twb muab tej ntawd ua nqi zog rau nej tu lub Tsevntaub sib ntsib lawm. 32Nej noj tej ntawd los nej yuav tsis txhaum, yog nej twb tshwj tej uas zoo coj mus fij rau tus TSWV lawm. Tiamsis nej yuav tsum ua tib zoo xyuas tsis txhob noj tej khoom fij dawbhuv uas cov Yixalayees coj mus fij ua ntej uas nej tsis tau tshwj tej uas zoo fij rau kuv; yog nej txhob txwm noj nej yuav raug tua tuag.”